دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1399 
ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

صفحه 99-119

10.29252/jpap.2020.96710

رجا کریمی؛ اکبر اعتباریان؛ ایرج سلطانی


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

صفحه 120-143

10.29252/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت