دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 41، فروردین 1399 
سلامت روحی-روانی کارکنان در ایران؛ مورد مطالعه: صنعت بانکداری و پرداخت ‏الکترونیک

صفحه 15-37

10.48308/jpap.2020.96719

ارمین گلچین؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ طیبه امیرخانی؛ غلامعلی طبرسا


تأملی بر تعامل بوروکراسی و دموکراسی: مطالعه‌ای در میان اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها

صفحه 39-74

10.48308/jpap.2020.96674

فرهاد مهرگان؛ ابوالحسن فقیهی؛ ناصر میرسپاسی


الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی درباره عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو

صفحه 75-98

10.48308/jpap.2020.96682

محمد شاکر اردکانی؛ عطیه صابری؛ غلامرضا ملک زاده


ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

صفحه 99-119

10.48308/jpap.2020.96710

رجا کریمی؛ اکبر اعتباریان؛ ایرج سلطانی


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

صفحه 120-143

10.48308/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت


تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت

صفحه 144-167

10.48308/jpap.2020.96704

حاجیه رجبی فرجاد؛ گلناز منشی


طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)

صفحه 169-202

10.48308/jpap.2020.96776

مهنوش اصغرزاده؛ اسدالله مهرآرا؛ مجتبی طبری


ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

صفحه 203-219

10.48308/jpap.2020.100856

عقیل اسفندیار پلنک؛ امیرحسین امیرخانی؛ ابراهیم عباسی؛ محمود رضا مستقیمی