ارائه الگوی ریسک های منابع انسانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه منابع انسانی، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 گروه مدیریت آموزشی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر شناسایی ریسک­های منابع انسانی است که در شرکت نیمه­دولتی سرمایه‌گذاری و توسعه صنعت سیمان (سیدکو) انجام شد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: ابتدا با استفاده از روش فراترکیب به بررسی عمیق مطالعات کیفی انجام­شده در باب موضوع پرداخته شد و مدل اولیه طراحی و برای تأیید مدل از روش دلفی و پرسشنامه استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از روش قضاوت خبرگان بهرگیری شد و پایایی آن به­دلیل پایایی روش فراترکیب مورد­تأیید قرار گرفت. 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی به روش نمونه­گیری قضاوتی انتخاب و پرسشنامه در میان آنها توزیع و جمع­آوری شد.
یافته‌های پژوهش: یافته­های پژوهش از طریق آزمون روایی محتوایی موردبررسی قرار گرفت که در‌نهایت با حذف مؤلفه­هایی که شاخص روایی محتوایی (CVI) و نسبت روایی محتوایی (CVR) آن­ها کمتر از حد مجاز بود، الگویی شامل چهار بُعد ریسک­های استراتژیک منابع انسانی، ریسک­های سازمانی منابع انسانی، ریسک­های عملیاتی منابع انسانی و ریسک­های مالی منابع انسانی و 19 شاخص مرتبط با آن­ها شناسایی و ارائه شد.
محدودیت‌ها و پیامدها: ماهیت مقطعی داده­ها که با توجه به گذر زمان و تغییر سبک­های مدیریتی و قانونی در رویارویی با ریسک­های منابع انسانی در سازمان دیده می­شود.
پیامدهای عملی: با شناسایی ریسک­های منابع انسانی و شاخص­های مرتبط آن­ها در سازمان امکان کنترل و کاهش سطح ریسک در سازمان ایجاد می­شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: مدلی با دیدگاه کل­نگر و مطالعه عمیق مدل­های ارائه­شده در حوزه ریسک‌های منابع انسانی با رویکرد کارخانه­های تولیدی نیمه‌دولتی ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presentation of Human Resources Risk Patternt

نویسندگان [English]

  • Roja Karimi 1
  • Akbar Etebarian 2
  • Iraj Soltani 3

1 PhD student of public management, University Of Islamic Azad, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

2 Associate Professor, Faculty of Management, University Of Islamic Azad, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

3 Assistant Professor, Faculty of Management, University Of Islamic Azad, Isfahan Branch (Khorasgan), Isfahan, Iran

چکیده [English]

Purpose:The purpose of this study is to identify human resources risks that  are being carried out in the semi-governmental Cement Investment and Development Company (cidco).
Design/Methodology/Approach: First, using the method of Meta synthesis, a deep study of qualitative studies on the subject was considered. At first, the original model was designed and verified by the Delphi method and the questionnaire was used. To determine its validity, the method of judgment of the experts was used and the reliability of the Cronbach's alpha method was used. With respect to Cronbach's alpha, 0.78, the reliability of the questionnaire is confirmed. A Judgment sampling  of 20 university and industrial experts in the cement industry was selected and a questionnaire was distributed among them and collected .Then, The findings of the study were evaluated through content validity test. The findings of the study were evaluated through content validity test.
Research Findings:Finally, with the elimination of the components with content validity index (CVI) and their content validity ratio (CVR) less than the limit, a model with four dimensions and 20 indicators was presented.
Limitaions & Consequences: The cross-sectional nature of data that is seen in the face of human resource risks in the organization due to the passage of time and changes in management and legal styles.
Practical Consequences: By identifying human resource risks and their related indicators in the organization, it is possible to control and reduce the level of risk in the organization.
Innovation or Value of the Article: A model with a holistic perspective and in-depth study of the proposed models in the field of human resource risks with the approach of semi-government manufacturing plants was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk
  • human resource risk
  • human resource risk models