طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دکتری، مدیریت دولتی، گرایش منابع انسانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قائمشهر، قائمشهر، ایران

چکیده

هدف: بهبود مستمر عملکرد سازمان‌ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می‌تواند پشتیبان برنامه رشد، توسعه و ایجاد فرصت‌های تعالی سازمانی شود. لذا، هدف اصلی این پژوهش «طراحی الگوی مدیریت عملکرد صنعت بیمه ایران با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد (GT)» می‌باشد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ نوع داده رویکردی آمیخته دارد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان، اساتید و متخصصان حوزه مورد پژوهش می‌باشد که برای انتخاب حجم نمونه از روش گلوله‌برفی استفاده شد که با 17 نفر مصاحبه شده است که 7 نفر از خبرگان دانشگاهی و 9 نفر از متخصصان صنعت بیمه بودند. جامعه آماری بخش کمی کلیه کارکنان، کارشناس و مدیران در صنعت بیمه ایران می‌باشد که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 385 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. با توجه به گردآوری داده‏ها از دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسش‌نامه 74 گویه‌ای محقق ساخته استفاده شد. لازم به ذکر است روایی با استفاده از روایی محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و تأیید گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش کیفی (کدگذاری نظری) و کمی (مدلسازی معادلات ساختاری) با استفاده از نرم‌افزار Smart-Pls انجام شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌ها حاکی از این است که تمامی متغیرهای احصاء شده در قالب سطوح مذکور، به‌عنوان متغیرهایی که باید در طراحی مدل مطلوب مورد توجه قرار گیرند، مورد تأیید قرار گرفت. همچنین، با توجه به این‌که قدر مطلق مقدار آماره t برای تمامی روابط بین متغیرها بزرگ‌تر از مقدار بحرانی 1.96 و نیز تمامی بارهای عاملی در حالت استاندارد بزرگ‌تر از 0.3 به‌دست آمد، لذا هیچ‌کدام از روابط رد نشده و تمامی متغیرها و روابط تأیید شد.
محدودیت‌ها و پیامدها: از جمله محدودیت‌های پژوهش علاوه بر محدودیت زمانی محدودیت مکانی است و در تعمیم نتایج و یافته­های پژوهش به دیگر بیمه­ها و سازمان‌ها به دلیل تفاوت­های فرهنگی و مدیریتی هریک از بیمه­ها باید جانب احتیاط را رعایت کرد.
پیامدهای عملی: مقوله‌های مدیریت عملکرد، نظام مدیریت عملکرد کارآمد، ارزیابی عملکرد، بهبود مستمر عملکرد، راهکارها و شیوه‌های مختلف توسعه عملکرد در اولویت دوره‌های آموزشی قرار گیرد و علاوه بر آموزش این مفاهیم به‌صورت تئوریک پیشنهاد می‌گردد که در مقام عمل نیز موقعیت و شرایط لازم را برای افراد مستعد فراهم آورند تا دانسته‌های خود را به منصه ظهور گذاشته و قابلیت‌های بالقوه خود را به شایستگی‌های بالفعل مبدل نمایند تا بدین ترتیب عملکرد فردی و گروهی و متعاقباً عملکرد سازمانی بهبود یابد. از طرف دیگر، مدیران به­عنوان یکی از کلیدی‌ترین عضو سازمان‌ها نقش بسیار اثرگذاری در استقرار و پیاده‌سازی موفق نظام مدیریت عملکرد دارند.
ابتکار یا ارزش مقاله: طراحی و شناخت مجموعه‌ای از شاخص‌ها و مؤلفه‌ها که بتوان از آن به‌عنوان ابزاری برای مدیریت عملکرد صنعت بیمه بهره برد، یک نیاز اساسی محسوب می‌شود. با مطالعه پژوهش‌هایی که تاکنون در حوزه مورد مطالعه انجام شده است، یک خلأ تئوریکی مشاهده می‌شود که توجه بدان ضروریست و آن این است که بیشتر این پژوهش‌ها در داخل کشور در صنعت بانکداری، نفت، پالایش و پخش و مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی انجام شده است. اما متأسفانه بر اساس تحقیقات صورت‌گرفته تاکنون کمتر در صنعت بیمه، آن هم با توجه به رویکرد نظریه داده بنیاد، پژوهشی صورت پذیرفته است، بنابراین می‌توان ادعا نمود که از نظر ادبیات و مبانی نظری نیز شکاف مورد نظر وجود دارد که می‌بایست بدان توجه بیشتری گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Performance Management Model for Iran's Insurance Industry Based on The Grounded Theory Approach (GT)

نویسندگان [English]

 • Mahnoosh Asgharzadeh 1
 • Asadollah Mehrara 2
 • Mojtaba Tabari 2

1 Ph.D. Student, Public Management, Human Resources, Faculty of sciences humaines, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran

2 Department of Public Management, Faculty of sciences humaines, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran

چکیده [English]

Purpose: Continuous improvement in the performance of organizations creates enormous cohesive forces that can support the growth, development, and development opportunities of organizational excellence. The main purpose of this study is to "design a model for managing the performance of Iran's insurance industry with an approach based on the data theory of the Foundation (GT)".
Design/ Methodology/ Approach: The statistical population of the present study includes university experts and experts in the Iranian insurance industry who have continued to collect information through interviews until saturation; also, a sample of snowball method has been used, based on the opinions of 17 experts and Strauss and Corbin system approach. Three stages of open, central and selective coding, 74 concepts and 20 categories have been extracted, among which the category of performance management system as a central category and 19 other components of data theory formed the research foundation and finally using the data theory, in Iran's insurance industry is a model of performance management Has been compiled. Then, the comprehensive model proposed in the second stage is tested and analyzed using SPSS 20, Lisrel8.8 and SmartPLS.03 statistical software, and the results show that all the variables calculated in the form of the mentioned levels, as variables.
Research Findings: Therefore, the initial research model was finally confirmed. Finding the results of the research model is one of the most important intervening factors in the field of management and leadership. Provide and equip employees with this by encouraging and rewarding them and creating a career path based on learning parameters.
Limitations & Consequences: Based on the interviews, it was found that in some cases it has been observed that in the Iranian insurance industry, unfortunately, emphasis is placed on the appropriateness of jobs with fewer employees, and given that this can be a major obstacle to implementing a performance management system.
Practical Consequences: Managers, as one of the key members of organizations, have a very effective role in the successful establishment and implementation of a performance management system.
Innovation or value of the Article: Performance management categories, efficient performance management system, performance appraisal, continuous performance improvement, various strategies and methods of performance development ,. Priority should be given to training courses, and in addition to teaching these concepts, it is theoretically recommended that in practice, they provide the necessary situation and conditions for talented people to bring their knowledge to the forefront and turn their potential into actual competencies. In this way, individual and group performance and subsequent organizational performance will be improved.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Performance
 • Performance Management System
 • Organizational Performance
 • Foundation Data Theory
 1. Ahadi,Gholamreza,(2012), Designing a Technical Evalouation Structure Model for Research Centers ,Journal of Strategic Management Studies ,No.1 ,consecutive issue 1,Spring2010, 141-159.(In Persian)
 2. Aidemark, L. G. (2001). »The meaning of balanced scorecards in the health care organization«. Financial Accountability & Management, 17(1), 23-40.
 3. Amini, Sadegh. (2011). "Evaluation of the effect of advertising intensity on the commercial performance of the country's banking system", Journal: Transportation Research Journal. Issue: Summer 2010, Volume 2, Number 2; Page 83 to page 94. (in Persian)
 4. Avci, U., Madanoglu, M., & Okumus, F. (2011). »Strategic orientation and performance of tourism firms«: Evidence from a developing country. Tourism Management, 32(1), 147-157.
 5. Cleary, P., & Quinn, M. (2016).» Intellectual capital and business performance«: An exploratory study of the impact of cloud-based accounting and finance infrastructure. Journal of Intellectual Capital, 17 (2), 255 - 278.
 6. Fattahi, Mahdi (1393). "Spirituality in the Workplace and Its Role in Improving Organizational Citizenship Behaviors." Management Culture. No. 13. (in Persian)
 7. Friis, O., Holmgren, J., & Eskildsen, J. K. (2016). »A strategy model–better performance through improved strategy work«. Journal of Modelling in Management11(3), 742-762.
 8. Gorji, Mohammad Hussein. (2009). Modeling and model design in scientific-applied research. Tehran: Farasu, third edition. (in Persian)
 9. Hosseinpour, Reza (2011). "Presenting a suitable model for evaluating the performance of the country's defense research centers" Defense Strategy, Winter, Volume 9, Number 35; From page 185 to page 223. (in Persian)
 10. Jadhav, E. D., Holsinger, J. W., Mays, G., & Fardo, D. (2015). »Should they stay or should they go? Leader duration and financial performance in local health departments«. Journal of Public Health Management and Practice, 21(2), 151-160.
 11. Javadianzadeh, Bahareh (2015). "Study of the effect of strategic human resource management functions on organizational performance in food producers in Isfahan province". Payame Noor University (Ministry of Science, Research, and Technology) - Payame Noor University of Tehran Province - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Management and Economics. 2015. M.Sc. "The Relationship between Organizational Ethics and Organizational Learning with the Job Performance of Fars Regional Electricity Employees". Master's Thesis. Islamic Azad University. Marvdasht Unit. Page 63. (in Persian)
 12. LaPlante, A. E., & Paradi, J. C. (2015).» Evaluation of bank branch growth potential using data envelopment analysis«. Omega, 52, 33-41.
 13. Mahanipour, Massoud (2012). "Performance evaluation of Rafsanjan and Sirjan municipalities based on EFQM organizational excellence model". Ministry of Science, Research and Technology - Allameh Tabatabai University - Faculty of Management and Accounting. (in Persian)
 14. Mashbaki Isfahani, Asghar, Khodadad Hosseini, Hamid and Zabet, Mohammad Reza (2010). "Investigating the Impact of Performance Evaluation on Human Resource Improvement at the NAJA Headquarters". Quarterly Journal of Law Enforcement Studies / Fifth Year, Fourth Issue, Winter. (in Persian)
 15. Mazloumi, Nader; Keshvari Finei, Marzieh. (2011). "Optimizing the performance appraisal of the insurance industry using a combination of organizational models and a balanced scorecard." Insurance Journal, 4, Series 104, 55-27. (in Persian)
 16. Mirsapasi, Nasser (2017). "Performance of Individuals", 16th Collection, Public Management Training Center. Page 242. (in Persian)
 17. Moullin, M. (2014). »Performance measurement definitions: Linking performance measurement and organisational excellence«. International journal of health care quality assurance, 20(3), 181-183.
 18. Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2017). »Human resource management: Gaining a competitive advantage«. New York, NY: McGraw-Hill Education.
 19. Ozkan, N., Cakan, S., & Kayacan, M. (2017). »Intellectual capital and financial performance: A study of the Turkish Banking Sector«. Borsa Istanbul Review, 17(3), 190-198.
 20. Rahimi, Ghafoor (2006). "Performance Evaluation and Continuous Improvement of the Organization", Tadbir Magazine, No. 173. Page 36. (in Persian)
 21. Rezaian, Ali and Ganjali, Assadollah. (2011). Performance management: what, why and how. Publisher: Imam Sadegh University. (in Persian)
 22. Rousta, Ahmad; Venus, Davar; Ebrahimi, Abdolhamid. (2014), Marketing Management. Tehran: Organization for the Study and Compilation of University Humanities Books. (in Persian)
 23. Safari, Saeed and Azar, Adel. (2004). "Performance Evaluation of the Organization Based on Quality Award Indicators - DEA Approach", Daneshvar Monthly, No. 8, January. (in Persian)
 24. Taherkhani Koojariha, Ali. (2015). "Designing a Performance Evaluation Model Using BSC in Knowledge-Based Organizations". Master's thesis. Islamic Azad University, Central Tehran Branch. (in Persian)
 25. Worley, G., Crissman, B. G., Cadogan, E., Milleson, C., Adkins, D. W., & Kishnani, P. S. (2015).» Down syndrome disintegrative disorder: new-onset autistic regression, dementia, and insomnia in older children and adolescents with Down syndrome«. Journal of child neurology, 30(9), 1147-1152.
 26. Yavari, Vahid and Zahedi, Shams Sadat. (2013). "Designing a Conceptual Model of Organizational Performance Management for Government and Nonprofit Organizations", Andisheh. Strategic Management, 7 (1): 79-122. (in Persian)