دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تابستان 1399 
2. مدل سنجش میزان تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به دولت باز در ایران

صفحه 35-64

10.29252/jpap.2020.96726

نوشین مومن کاشانی؛ فرج‏ اله رهنورد؛ مهدی مرتضوی؛ محمود شیرازی


3. مدلسازی عوامل موثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در حوزه خط‌مشی‌گذاری بخش مسکن

صفحه 65-95

10.29252/jpap.2020.96755

مهناز کشت کار رجبی؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی؛ محمود آقاحسینعلی شیرازی