دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 42، تیر 1399 
مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

صفحه 15-33

10.48308/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


مدل سنجش میزان تمایل خط‏ مشی‏ گذاران به دولت باز در ایران

صفحه 35-64

10.48308/jpap.2020.96726

نوشین مومن کاشانی؛ فرج‏ اله رهنورد؛ مهدی مرتضوی؛ محمود شیرازی


مدلسازی عوامل موثر بر استفاده از سیاست‌پژوهی در حوزه خط‌مشی‌گذاری بخش مسکن

صفحه 65-95

10.48308/jpap.2020.96755

مهناز کشت کار رجبی؛ اکبر اعتباریان؛ البرز قیتانی؛ محمود آقاحسینعلی شیرازی


ارائه راهکارهای ارتقاء کیفی تولیدات علمی حوزه مدیریت دولتی در ایران بر مبنای تحلیل محتوای نشریه‌ی چشم انداز مدیریت دولتی

صفحه 97-126

10.48308/jpap.2020.96744

مهدی عبدالحمید؛ محمدرضا اسماعیلی گیوی؛ سیدمحمدرضا باقرزاد سه‎ساری


شناسایی و رتبه بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه

صفحه 127-147

10.48308/jpap.2020.96738

بدری عباسی


بررسی رابطه تناسب ضعیف داوطلب با سازمان و نیت ترک سازمان با تأکید بر نقش فرسودگی شغلی، معنویت و خودشیفتگی (مورد مطالعه: داوطلبان جمعیت هلال احمر استان قزوین)

صفحه 149-176

10.48308/jpap.2020.96865

حامد دهقانان؛ المیرا شاکری؛ شهرام آذری راد


اعتبارسنجی مدل تدوین شده رصدخانه صنایع پتروشیمی در سطح کلان (مورد مطالعه: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس)

صفحه 177-204

10.48308/jpap.2020.96765

علی عبدالی؛ غلامرضا گودرزی؛ طهمورث سهرابی