الگوهای ذهنی مدیران سازمان‌های دولتی درباره عوامل پیش‌برنده فراموشی سازمانی با روش کیو

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه اردکان، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، اردکان، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف: به‌منظور رهایی از فناوری قدیمی، شرکت­ها باید دانش قدیمی را فراموش کنند. فراموشی سازمانی راهی برای ازبین‌بردن دانش منسوخ در شرکت­ها است و می­تواند به توانایی یک شرکت برای نوآوری منجر شود و حتی به‌طور مستقیم بر بقای شرکت تأثیر بگذارد. هدف پژوهش حاضر شناسایی الگوهای ذهنی مدیران سازمان­های دولتی درباره عوامل پیش­برنده فراموشی سازمانی با روش کیو است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: روش‌شناسی کیو، تکنیکی است که پژوهشگر را قادر می­سازد تا نخست، ادراکات و عقاید فردی را شناسایی کند و دوم به دسته‌بندی گروه­های افراد بر اساس ادراکاتشان بپردازد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران سازمان­های دولتی شهر مشهد به تعداد 115 نفر است که از این میان 30 نفر انتخاب شده و 21 نفر حاضر به همکاری شدند. نمونه­گیری به روش غیر­تصادفی در­دسترس صورت گرفت. روایی متغیرها با توجه به نظر خبرگان، مبانی نظری و نظر مشارکت­کنندگان و پایایی آن نیز با روش دونیمه­کردن تأیید شد.
یافته‌های پژوهش: یافته­های پژوهش هفت الگوی توسعه و بهبود منابع سازمانی، ایدئولوژی سازمان، چابکی و پویایی، تفکر و مدیریت سیستمی، رشد و بهبود شرایط کاری، رهبری تحول­گرا و اصیل، سرمایه اجتماعی و سیاست­ها را نشان داد.
پیامدهای عملی: مدیران از طریق توانمندسازی کارکنان، برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی، به‌روزرسانی سیستم‌ها و دستورالعمل‌های داخلی، افزایش اعتمادبه‌نفس کارکنان، فراهم­کردن بستر مناسب و برنامه‌ریزی برای جذب نخبگان می‌توانند به توسعه و بهبود منابع سازمانی و درنتیجه فراموشی سازمانی دست یابند.
ابتکار یا ارزش مقاله: با شناسایی الگوهای ذهنی مدیران در زمینه فراموشی سازمانی، زمینه حرکت سازمان‌ها به سمت دانش جدید و فراموشی دانش منسوخ فراهم می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mental Models of Public Organizations Managers about the Driving Factors of Organizational Forgetting by Q Method

نویسندگان [English]

  • Mohammad Shaker Ardakan 1
  • Atiyeh Saberi 2
  • Gholamreza Malekzadeh 3
1 Department of Administrative Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
2 M.A. Student of Administrative Management, Faculty of Humanities and Social Sciences, Ardakan University, Ardakan, Iran.
3 Department of Management, Economic and Administrative Faculty, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Purpose: In order to get rid of old technology, organizations have to forget old knowledge. Organizational forgetting is a way for organizations to eliminate their outdated knowledge and can lead to the ability of an organization to innovate and even directly affect the company's survival. Hence, the purpose of this study is to identify the mental models of public organization’s managers about the driving factors of organizational forgetting by Q method.
Design/methodology/approach: Q methodology is a technique that enables the researcher to first identify individual perceptions and beliefs and secondly to group individuals based on their perceptions. The statistical population of study is the public organizations managers in Mashhad with 115 people out of which 30 were selected and 21 were willing to cooperate. Sampling is done with non-random in access method. Validity of research variables were confirmed according to the experts' opinion, theoretical foundations and the views of the collaborators and its reliability were also confirmed by split-half method.
Research Findings: The seven mental models were identified for the driving factors include the organizational resources development and improvement, organizational ideology, agility and dynamism, system thinking and management, growth and developing work condition, transformational and authentic leadership, social capital and policies.
Practical implications: Managers can develop and improve organizational resources through empowering employees, conducting courses and workshops, updating internal systems and guidelines, enhancing employee self-confidence, providing the right context, and planning to recruit elites, and thus achieve organizational forgetting.
Originality/value: By identifying managers' mental patterns of organizational forgetting it provides the context for moving organizations towards new knowledge and forgetting outdated knowledge.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mental Model
  • Driving Factors
  • Organizational Forgetting
  • Q Method