دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، پاییز 1399 
1. تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

10.29252/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


2. احصاء عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

10.29252/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


3. فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

10.29252/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد