دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1399 
تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

صفحه 15-38

10.48308/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

صفحه 39-65

10.48308/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

صفحه 67-85

10.48308/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد


مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)

صفحه 87-107

10.48308/jpap.2020.96824

هانیه محمدی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان؛ یونس وکیل الرعایا


تأثیر پویایی محیطی و دانش کارآفرینانه بر تشخیص فرصت‌های آن با نقش میانجی خودکارآمدی کارآفرینانه

صفحه 109-124

10.48308/jpap.2020.96808

سیده معصومه غمخواری


آسیب‌شناسی نظام ارزشیابی عملکرد کارکنان با رویکردی کیفی (مطالعه موردی: دانشگاه یزد)

صفحه 125-146

10.48308/jpap.2020.96816

مژگان شریفیان؛ مهدی سبک رو


طراحی الگوی جامع توسعه منابع انسانی مبتنی بر تعالی و بالندگی سازمانی (مورد مطالعاتی: سازمان هواشناسی کشور)

صفحه 147-158

10.48308/jpap.2019.96834

کامران محمدخانی؛ هاجر شیری یایچی؛ بابک نصیری قرقانی