دوره و شماره: دوره 11، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1399 
تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

صفحه 15-38

10.29252/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


شناسایی عوامل موثر بر تاب آوری سازمانی با رویکرد فراترکیب

صفحه 39-65

10.29252/jpap.2020.96797

زهرا شمس؛ حجت وحدتی؛ حسن زارعی متین؛ هوشنگ نظر پوری؛ نجم الدین موسوی


فراتحلیل عوامل مرتبط با بیگانگی شغلی

صفحه 67-85

10.29252/jpap.2020.96802

مسعود حاجی زاده میمندی؛ حسام کرایی؛ لیلی بنیاد؛ سعید دشتی زاد