تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد، واحد علوم تحقیقات تهران، تهران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف پاسخگویی به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اینکه رهبری استبدادی چه تأثیری بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت دارد، انجام شد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر هدف جزو پژوهش­های کاربردی، از نظر نوع، کمّی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و کارکنان سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور به تعداد 460 نفر است که تعداد 210 نفر با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه­ای به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار اصلی جمع‌آوری داده­ها پرسشنامه بود. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده شد.
یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد که مبادله رهبر- پیرو، رابطه رهبری استبدادی و خلاقیت را با ضریب مسیر 415/0 و مقدار معناداری 43/5، میانجی­گری می‌کند. فاصله قدرت با ضریب مسیر 241/0 و مقدار معناداری 041/2، رابطه رهبری استبدادی و مبادله رهبر- پیرو را تعدیل می‌کند؛ همچنین رهبری استبدادی با ضریب مسیر 595/0- و مقدار معناداری 731/5- بر خلاقیت کارکنان، با ضریب مسیر 887/0- و مقدار معناداری 238/17- بر خلاقیت مبادله رهبری کارکنان و با ضریب مسیر 919/0 و مقدار معناداری 218/6 بر خلاقیت کارکنان تأثیر دارد.
محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های متغیرها به­طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف­تر و جامع­تر شناخته شود. درنهایت با اتخاذ رهبری مناسب خلاقیت کارکنان را افزایش داد.
پیامدهای عملی: با اتخاذ سبک رهبری مناسب در یک سازمان با اعمال مبادله رهبر و فاصله قدرت، میزان خلاقیت کارکنان را افزایش داد.
ابتکار یا ارزش مقاله: در این پژوهش تأثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با توجه به نقش مبادله رهبر و فاصله قدرت بررسی می­شود؛ همچنین چهار متغیر (رهبری استبدادی، خلاقیت کارکنان، مبادله رهبر و فاصله قدرت) به­صورت یک­جا در مدیران و کارکنان سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور برای نخستین بار در نظر گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Tyrannical Leadership on Creativity of Staff in Light of the Role of the Leader's Exchange and the Power Distance

نویسندگان [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad 1
  • Golnaz Monshi 2
1 Department of Human Resource Management, Amin police University, Tehran
2 Master's student, Azad University, Research Sciences Branch, Tehran, Tehran
چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study was to answer the main research question on how authoritarian leadership affects employee creativity with regard to the role of leader exchange and power gap. Done.
Design / methodology / approach: This research is a quantitative and descriptive-correlational research component in terms of purpose, applied research. The statistical population of the study consisted of 460 managers and staffs of the Organization of Forests, Rangelands and Watersheds of Iran. 210 persons were used as the statistical sample and stratified random sampling method. Questionnaire was the main tool for data collection.
Findings: The findings showed that the leader-follower exchange mediated the relationship between authoritarian leadership and creativity with a path coefficient of 0.415 and a significant value of 5.43. Power gap with path coefficient of 0.224 and a significant value of 2.041 modulate the relationship between authoritarian leadership and leader-follower exchange. Also, authoritarian leadership with path coefficient of -0.595 and -5.731 significant, on employee creativity, authoritarian leadership with path coefficient of -0.87 and significant value of -17.28, on creativity of staff leadership exchange significant value of 6.28 affect the creativity of the staff.
Limitations and Consequences: Due to the multitude of research variables and the specific complexities of research, future research on other variables needs to be scrutinized to make the other variables' relationships more transparent and comprehensive. Ultimately, by adopting appropriate leadership, it enhances employee creativity.
Practical implications: By adopting the right leadership style in an organization by practicing leader exchange and power distance, employees increase creativity.
Originality or value of the article: This article examines the impact of authoritarian leadership on employee creativity with regard to the role of leader exchange and power distance. It also considers four variables (authoritarian leadership, staff creativity, leader exchange, and power gap) for the first time in managers and staff of the country's forest, rangeland and watershed organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • authoritarian leadership
  • employee creativity
  • leader exchange
  • power distance
  • forestry organization
  • pastures and watershed management