ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دکتری، کارآفرینی، گرایش سازمانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علی‌آباد کتول، گلستان، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور، واحد مرکز تهران، تهران، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آبادکتول، گلستان، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه با تأکید بر مسئولیت‌ اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان انجام پذیرفت.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش گردآوری داده‌ها آمیخته از نوع اکتشافی بود. جامعۀ آماری در بخش کیفی پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی بودند که به شیوه غیرتصادفی (هدفمند) و روش گلوله‌برفی تا حصول به اجماع نظری استفاده شده است و تعداد 20 خبره انتخاب شدند. گروه دوم از جامعۀ آماری این پژوهش در بخش کمی شامل مدیران و کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان به تعداد 518 نفر بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 221 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونه‌گیری در این پژوهش تصادفی ساده بود. در بخش کیفی پژوهش حاضر از مصاحبه­های نیمه‌عمیق و در بخش کمی، از پرسش‌نامه محقق ساخته استفاده شد. روایی و پایایی هر دو ابزار مورد سنجش قرار گرفت و تأیید شدند. روش تحلیل داده­ها در سطح استنباطی، استفاده از آزمون‌هایی نظیر ضریب همبستگی، تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی با استفاده از مدل معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار لیزرل، الگوسازی ساختاری ـ تفسیری با استفاده از نرم‌افزار ISM و نرم‌افزارهای دیگری همچون SPSS و Excel بود. یافته‌های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که مؤلفه­های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه شامل مؤلفه‌های انسجام اجتماعی، تعامل و اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هنجار اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی بود. همچنین، نتایج نشان داد که مؤلفه‌های سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان بیشتر از سطح متوسط می‌باشند.
محدودیت‌ها و پیامدها: متقاعدنمودن افراد درباره محرمانه‌بودن اطلاعات و ابراز عقایدشان نسبت به سازمان.
پیامدهای عملی: این پژوهش می‌تواند با شناسایی شاخص‌ها، مؤلفه‌ها و ابعاد مختلف مسئولیت‌ اجتماعی در سازمان تأمین اجتماعی استان گلستان و ارائه الگوی مناسب، به‌منظور بهبود سرمایه اجتماعی کارآفرینانه کمک کند.
ابتکار یا ارزش مقاله: انجام این پژوهش به دلیل فقدان الگوی سرمایه اجتماعی کارآفرینانه در سازمان تأمین اجتماعی گلستان ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Model of the Entrepreneurial Social Capital with Emphasis on Social Responsibility of the Social Security Organization of Golestan Province

نویسندگان [English]

 • Aghil Esfandiyar Palank 1
 • Amir Hossein Amirkhani 2
 • Ebrahim Abbasi 3
 • Mahmoud Reza Mostaghimi 4
1 PhD, Entrepreneurship, Organizational Orientation, Faculty of Management, Islamic Azad University, Ali Abadktol Branch, Golestan, Iran
2 Department of Public Administration, Faculty of Management, Payame Noor University Central Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Management, Faculty of Management, Al-Zahra University, Tehran, Iran
4 Department of Public Administration, Faculty of Management, Islamic Azad University, Aliabadektol Branch, Golestan, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of presenting an entrepreneurial social capital model with emphasis on social responsibility of Golestan Social Security Organization.
Design/Methodology/Approach: The present study was a developmental-applied type in terms of purpose and in terms of data collection, it was exploratory mixed method. The statistical population in the qualitative part of the research included academic experts who were used in a non-destructive (targeted) method and snowball method until a theoretical consensus was reached and 20 experts were selected. The second group of the statistical population of this study in the quantitative part included the managers and employees of the Social Security Organization of Golestan province with 518 people who were selected as the sample size using Krejcie and Morgan table. The sampling method in this study was simple random. In the qualitative part of the present study, semi-in-depth interviews were used and in the quantitative part, a researcher-made questionnaire was used. The validity and reliability of both instruments were evaluated and confirmed. The method of data analysis at the inferential level was the use of tests such as correlation coefficient, heuristic and confirmatory factor analysis using structural equation modeling by LISREL software, structural-interpretive modeling using ISM software in other software such as SPSS and Excel.
Research findings: The results showed that the components of entrepreneurial social capital included the components of social cohesion, social interaction and trust, social participation, social norm and the structure of social relations. The results also showed that the components of entrepreneurial social capital in Golestan Social Security Organization are higher than average.
Limitations & Consequences: Convincing people about the confidentiality of information and expressing their opinions about the organization
Practical Consequences: This research can help to improve entrepreneurial social capital by identifying the indicators, components and different dimensions of social responsibility in the Social Security Organization of Golestan Province and providing a suitable model.
Innovation or value of the Article: This research is necessary due to the lack of entrepreneurial social capital model in Golestan Social Security Organization.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial Social Capital
 • Social Responsibility
 • Social Security Organization
 1. Anderson, A., Park, J., and Jack, S. (2007). Entrepreneurial Social Capital: Conceptualizing Social Capital in New High-tech Firms. International Small Business Journal, 25(3), 245–272.
 2. Ardalan, M., Ghanbari, S., Beheshti Rad, R., Navidi, P. (2015). The Effect of Social Capital and Social Responsibility on Organizational Commitment; Case Study: Staff of Razi University, Kermanshah. Educational Measurement and Evaluation Studies, 5(10), 109-132.
 3. Baker, W. (2017). Management and Social Capital, Translated by Seyed Mehdi Alvani and Mohammad Reza Rabiee Mandjin. Tehran Industrial Management Organization. Sixth Edition.
 4. Bauernschuster, S., Falck, O., and Heblich, S. (2010). Social capital access and entrepreneurship. Journal of Economic Behavior and Organization, 76(3), 821-833. doi:https://doi.org/10.1016/j.jebo.2010.09.014
 5. Callan, S. J., and Thomas, J. M. (2009). Corporate financial performance and corporate social performance: an update and reinvestigation. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 16(2), 61-78.
 6. Camisón, C., and Villar-López, A. (2014). Organizational innovation as an enabler of technological innovation capabilities and firm performance. Journal of Business Research, 67(1), 2891-2902.
 7. Cheng, B., Ioannou, I., Serafeim, G., (2014). Corporate social responsibility and access Corporate Finance,
 8. Coleman, J. C. (1988). Social Capital in the Creation of Human Capital. American Journal of Sociology, 94, 95-120.
 9. Di Giuli, A., Kostovetsky, L., (2014). Are red or blue companies more likely to go green? Politics and corporate social responsibility, Journal of Financial Economics, Volume 111, Issue 1, January 2014, Pages 158-180.
 10. Doh, S., and Zolnik, E. (2011). Social capital and entrepreneurship: An exploratory analysis (Vol. 5).
 11. El Ghoul, S., Guedhami, O., Kwok, C. C., and Mishra, D. R. (2011). Does corporate social responsibility affect the cost of capital?. Journal of Banking and Finance, 35(9), 2388-2406.
 12. Erhemjamts, O., Li, Q., Venkateswaran, A., )2013(. Corporate social responsibility and from social and sustainability reporting’’, MPRA Paper No. 16589, University Library of Munich, Munich.
 13. Ghaderi, K. (2017). The Effect of Social Capital on Improving the Accountability of Public Sector Managers. Journal of Governmental Accounting, 3(2), 31-42. (In Persian)
 14. Goss, A., & Roberts, G. S. (2011). The impact of corporate social responsibility on the cost of bank loans. Journal of Banking & Finance, 35(7), 1794-1810.
 15. Hobbes, G. and Nicole J. Schaefer (2017). Conceptual foundations of social capital. Translated by Shojaei Baghini, Tehran: Research Institute for Cultural and Social Studies.
 16. Hashi, I., and Stojčić, N. (2013). The impact of innovation activities on firm performance using a multi-stage model: Evidence from the Community Innovation Survey 4. Research Policy, 42(2), 353-366.
 17. Hsiao, C., Lee, Y.-H., and Chen, H.-H. (2015). The effects of internal locus of control on entrepreneurship: the mediating mechanisms of social capital and human capital. The International Journal of Human Resource Management, 27(11), 1158–1172.
 18. Jha, A., and Cox, J. (2015). Corporate social responsibility and social capital. Journal of Banking and Finance, 60, 252-270.
 19. Kebede, G. F. (2018). Social Capital and Entrepreneurial Outcomes: Evidence from Informal Sector Entrepreneurs in Ethiopia. The Journal of Entrepreneurship, 27(2), 209–242.
 20. Kim, Y., Li, H., Li, S., (2014). Corporate social responsibility and stock price crash risk, Journal of Banking and Finance, Volume 43, June 2014, Pages 1-13.
 21. Lin, K.J., Tan, J., Zhao, L., Karim, K., (2015). n the name of charity: Political connections and strategic corporate social responsibility in a transition economy, Journal of Corporate Finance, Volume 32, June 2015, Pages 327-346.
 22. J. and Ghoshal. S. (1998), social capital, intellectual capital and the organizational advantag, Academy of management review, Vol 23.
 23. Sedighi, Ramin. (2018) Study and explanation of social capital and social responsibility based on the general policies of the administrative system, Quarterly Journal of Approach to modern Management, Volume 3, Number 2, p. 1-14. (In Persian)
 24. Shafiee Roudposhti, M., Asadi, M., Mohammad Mirzaei, N. (2017). An Analysis of the Position and Level of Social Responsibility in Tourism Industry (Case: Yazd Cultural Heritage Organization). Social Capital Management, 4(3), 333-351. (In Persian)
 25. Sözbilir, F. (2018). The interaction between social capital, creativity and efficiency in organizations. Thinking Skills and Creativity, 27, 92-100. doi:https://doi.org/10.1016/j.tsc.2017.12.006
 26. Stam, W., Arzlanian, S., and Elfring, T. (2014). Social capital of entrepreneurs and small firm performance: A meta-analysis of contextual and methodological moderators. Journal of Business Venturing, 29(1), 152-173.
 27. Sultana, S., Guimbretière, F., Sengers, P., & Dell, N. (2018). Design within a patriarchal society: Opportunities and challenges in designing for rural women in bangladesh. In Proceedings of the 2018 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 1-13).
 28. Tsoutsoura, M. (2004). Corporate social responsibility and financial performance. Center for responsible business. Volume, 35, Issue 1, pp. 1-23.
 29. Westlund, H. and Bolton, R. (2003) Local Social Capital and Entrepreneurship, Small Business Economics 21: 77. https://doi.org/10.1023/A:1025024009072
 30. Wu, M.-W., Shen, C.-H. )2013(. Corporate social responsibility in the banking industry: Motives and financial performance, Journal of Banking and Finance, Volume 37, Issue 9, September 2013, Pages 3529-3547.
 31. Yetis Larsson, Z., Di Gangi, P. M., and Teigland, R. (2019). Sharing my way to success: A case study on developing entrepreneurial ventures using social capital in an OSS community. Information and Organization, 29(1), 23-40.