دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1399 
1. ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


4. تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

بهمن مؤذن؛ رضا نجف‌بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله‌وری


5. تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

معصومه محمدی پور پامساری؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز


6. ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران

فریدون رشیدی؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفر؛ علی مهدی‌زاده اشرفی


7. ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی