دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، دی 1399 
ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

صفحه 15-38

10.48308/jpap.2020.96838

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


فراتحلیل پیشایندها و پیامدهای مدیریت استعداد در سازمان های دولتی و عمومی

صفحه 39-57

10.48308/jpap.2020.96851

حامد خامه چی؛ سعید جعفری نیا


طراحی الگوی مدیریت پارادوکس‌های بیرونی منابع انسانی (مطالعه موردی: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران)

صفحه 59-88

10.48308/jpap.2020.100646

کاظم جعفری؛ حسین دامغانیان؛ ناصر عسگری


تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

صفحه 89-110

10.48308/jpap.2020.96876

بهمن مؤذن؛ رضا نجف‌بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله‌وری


تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

صفحه 111-131

10.48308/jpap.2020.100624

معصومه محمدی پور پامساری؛ منیژه قره چه؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز


ارائه مدل رهبری فضیلت‌گرا به منظور استقرار فرهنگ خدمت محوری در بانک ملی ایران

صفحه 133-157

10.48308/jpap.2020.100625

فریدون رشیدی؛ تورج مجیبی؛ مجید جهانگیرفرد؛ علی مهدی‌زاده اشرفی


ارائه الگوی خط‌مشی‌گذاری استراتژیک برون‌سپاری فناوری اطلاعات

صفحه 159-178

10.48308/jpap.2020.100634

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی