دوره و شماره: دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44، زمستان 1399 
1. ارائه مدل ساختاری شناسایی مسائل عمومی در ایران

10.29252/jpap.2020.96838

مهدی سلیمانی خوئینی؛ کرم اله دانش فرد؛ رضا نجف بیگی


4. تحلیل عوامل رفتاری تأثیرگذار بر سلامت سازمانی در بخش عمومی

10.29252/jpap.2020.96876

بهمن مؤذن؛ رضا نجف‌بیگی؛ ناصر میرسپاسی؛ نازنین پیله‌وری


5. تناقض رشد و شکست؛ نوع شناسی شکست SME ها در مرحله رشد سازمانی

10.29252/jpap.2020.100624

معصومه محمدی پور پامساری؛ بهمن حاجی پور؛ اکبر عالم تبریز


7. ارائه الگوی خط مشی گذاری استراتژیک برونسپاری فناوری اطلاعات

10.29252/jpap.2020.100634

مسعود صمدزاده؛ حسن گیوریان؛ محمدرضا ربیعی مندجین؛ غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی