دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1398 
ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

صفحه 15-38

10.52547/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 214-239

10.52547/jpap.2019.96473

سعیده فهیم؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای