دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، فروردین 1398 
ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

صفحه 15-38

10.48308/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و سازوکارهای کاهش آن در سازمانهای نظارتی: کاربردی از روش کیو سورت

صفحه 39-58

10.48308/jpap.2019.96481

مصطفی آشنا؛ عباس عباس پور؛ حامد دهقانان؛ مهدی حقیقی کفاش


طراحی مدل جامع عملکرد با رویکرد چندسطحی

صفحه 59-94

10.48308/jpap.2019.96488

اسداله گنجعلی


شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

صفحه 95-114

10.48308/jpap.2019.96498

سید نجم الدین موسوی؛ معصومه مومنی مفرد؛ مهناز مهرابی


شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موفقیت برای اجرای مدیریت دانش در شرکت های آب و فاضلاب شهری با استفاده از تکنیک ISM-DEMATEL

صفحه 115-140

10.48308/jpap.2019.96435

فائزه موسوی زاده جزائری؛ محمد شکیبازاد


تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار سیاسی

صفحه 141-170

10.48308/jpap.2019.96444

حاجیه رجبی فرجاد؛ آسیه عزب دفتر


تاثیر رهبری خودکامه بر سکوت و رفتارهای کاری مخرب: تبیین نقش میانجی‌گر معضلاتِ درک شدنِ اشتباه

صفحه 171-187

10.48308/jpap.2019.96454

امین زارع؛ علی رمضانی قطب آبادی؛ پیام فرهادی


مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی

صفحه 188-212

10.48308/jpap.2019.96463

مصطفی پارسا مقدم؛ سنجر سلاجقه؛ محمد جلال کمالی


ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 214-239

10.48308/jpap.2019.96473

سعیده فهیم؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای