دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 37، بهار 1398 
1. ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

صفحه 15-38

10.29252/jpap.2019.96450

ُسید هادی موسوی نژاد؛ حجت وحدتی؛ محمد حکاک؛ امیرهوشنگ نظرپوری


9. ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

صفحه 214-239

10.29252/jpap.2019.96473

سعیده فهیم؛ محمد حسنی؛ حسن قلاوندی؛ علیرضا قلعه ای