دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، زمستان 1398 
2. گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران

صفحه 121-148

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمد حسین رحمتی


3. معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

صفحه 41-63

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی


5. ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

صفحه 89-120

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی؛ ابراهیم مرادی


6. ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

صفحه 149-174

فرشته قلعه آقابابایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ جعفر حسنی