دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 40، دی 1398 
گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران

صفحه 121-148

10.29252/jpap.2019.96624

محمدتقی خوبرو؛ سید مهدی الوانی؛ غلامرضا جندقی؛ محمد حسین رحمتی


معنی‌گریزی در کاربست فناوری‌های داده در سازمان‌های بخش عمومی

صفحه 41-63

10.29252/jpap.2019.96644

سعید قاسمی زاده تمر؛ علی اصغر پورعزت؛ عادل آذر؛ مهدی شامی زنجانی


ارائه الگوی استقرار و توسعه‌ حکمرانی الکترونیک با استفاده از رویکرد فراترکیب.

صفحه 89-120

10.29252/jpap.2019.96614

عادله دقتی؛ نورمحمد یعقوبی؛ امین رضا کمالیان؛ مسعود دهقانی؛ ابراهیم مرادی


ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

صفحه 149-174

10.29252/jpap.2019.96634

فرشته قلعه آقابابایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ جعفر حسنی