ارائه مدل انحراف خلاق: رویکرد کیفی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه لرستان

چکیده

هدف: امروزه انحراف خلاق تنها عاملی است که می­تواند منجر به خلاقیت و نوآوری­های جدید در سازمان­ها گردد. هدف غایی از انجام این پژوهش، ارائه مدل انحراف خلاق به‌عنوان یک رفتار ناسازگار فردی با استفاده از یک رویکرد کیفی است.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: جهت شناسایی مقوله­ها از مصاحبه نیمه­ساختاریافته با خبرگان با طرح پرسش­هایی باز و با روش نمونه­گیری نظری استفاده شد. تجزیه‌وتحلیل داده­های کیفی این پژوهش بر اساس دستورالعمل استراوس و کوربین شامل سه مرحله اصلی کدگذاری اطلاعات انجام گردید.یافته‌های پژوهش: طبق نتایج، مؤلفه مدیریتی و سازمانی (شرایط علی)، فشار ساختاری (پدیده اصلی)، انحراف خلاق (راهبرد کنش/واکنش)، ویژگی­های کنشگران (زمینه)، شرایط مدیریتی و بیوگرافیک (شرایط مداخله­ای) و پیامدهای مثبت و منفی در سطح فردی و سازمانی (پیامدها) استخراج و مدل انحراف خلاق توسعه یافت.محدودیت‌ها و پیامدها: در میان بدیل­های مختلف واکنش کارکنان به دستورات مدیر، یکی از آن‌ها سرپیچی بوده است که در این پژوهش مورد رصد واقع شد. درحالی که سایر بدیل­ها همچون بوتلینگ که شباهت بسیاری به انحراف خلاق دارد در پژوهش­های آتی نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد.پیامدهای عملی: خروجی این پژوهش ­می­تواند گامی در جهت چگونگی تکامل ایده­های خلاق کارکنان باشد.ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر با در نظر داشتن اشتراکات بین دو پدیده انحراف و خلاقیت، پیش­فرض­های قبلی در خصوص تقسیم­بندی مثبت و منفی این پدیده را درهم‌شکسته و انحراف خلاق را به‌عنوان پدیده­ای خنثی معرفی می­کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Explaining Creative Deviance in the Oil Company

نویسندگان [English]

 • Seyed Hadi Mousavi Nejad
 • Hojjat Vahdati
 • Mohammad Hakkak
 • Amir Hooshang Nazarpoori

lorestan University

چکیده [English]

In the oil company, for many reasons the creative ideas path to innovation from individuals, is not fully implemented. Such companies with the issues they are facing, actively convinced that should be used of employees' new ideas effectively and this will not be possible except with a creative deviance. So, the ultimate goal of this research is to provide a comprehensive model in the oil company on the base of grounded theory that is considered as a qualitative method. In this study, deep interviews were conducted using theoretical sampling method then in the three stages of coding, the components of creative deviance were identified. According to the results, management and organizational component (causal conditions), creative deviance (action/reaction strategy) characteristics of actors and features of the idea (context), managerial, organizational and biographical conditions (intervening conditions) and positive and negative consequences on the individual and organizational levels (consequences) were extracted and creative deviance model was designed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Designing a Model
 • Creative Deviance
 • Oil Company
 • Grounded Theory
 1. Booth, S. A. (2015). Crisis management strategy: Competition and change in modern enterprises. Routledge.
 2. Burkus, D. (2011). Hierarchies and Creative Deviance, at internet: HTTP://DAVIDBURKUS.COM/2011/12/HIERARCHIES-AND-CREATIVE-DEVIANCE/.
 3. Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 4. Csikszentmihalyi, M. (1997). Creativity: Flow and the psychology of discovery and invention. New York: HarperPerennial.
 5. Hadavinejad, M. & Tamaddon, S. (2014). Exploring Personality Traits of Behavioral Resistance to Change: A Phenomenological Study. Strategic management thought, 8, 157-189. (in Persian)
 6. Lin, B., Mainemelis, C. & Kark, R. (2016). Leaders' responses to creative deviance: Differential effects on subsequent creative deviance and creative performance. The Leadership Quarterly, 27, 537–556.
 7. Mainemelis, C. (2010). Stealing Fire: Creative Deviance in the Evilution of New Ideas. Academy of Management Review, 35(4), 558-578.
 8. Mousavi Nejad, S.H., Vahdati, H., Hakkak, M. & Nazarpoori, H. (2019). Designing a Model for Explaining Creative Deviance in the National Iranian Oil Company. Human Resource Management in Oil Industry. 10, 39-74. (in Persian)
 9. Pakdaman, R. (2016). Effective Strategies for Iran's Oil Industry (Using International Experiences). Iran Chamber of Energy, Refineries and Petrochemicals. (in Persian)
 10. Sharp, F., Brewster, D. & Sharonm R. L. (2005). Disentangling Strain, Personal Attributes, Affective Response and Deviance: A Gendered Analysis. Deviant Behavior, 26, 133-157.
 11. Staw, B. M. (1990). An evolutionary approach to creativity and innovation. In M. West, & J. L. Farr, (Eds.), Innovation and creativity at work: Psychological and organizational strategies. Chichester, UK: John Wiley & Sons.
 12. Strauss, A. & Corbin, J. (2014). Basic of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. 3nd ed. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies. (in Persian)
 13. Varsakelis, N. C. (2006). Education, political institutions and innovative activity: A cross country empirical investigation. Research Policy, 35: 1083-1090.
 14. Warren, D. E. (2004). Constructive and destructive deviance in organizations. Academy of Management Review, 29: 622–632.