دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1398 
آسیب‌شناسی و مدل سازی تأثیر مؤلفه های فرهنگی محیط نهادی بر عملکرد ابرپروژه های زیرساختی ایران

صفحه 15-39

10.48308/jpap.2019.96506

محمدرضا حاجی علیخانی؛ مجتبی عزیزی؛ محمدحسین صبحیه؛ مهدی مرتضوی


مقایسه‌ی تاثیر دو سبک رهبری تحول‌گرا و تسهیم‌شده بر روی خلاقیت تیمی با نقش میانجی اشتراک‌گذاری دانش

صفحه 41-70

10.48308/jpap.2019.96536

احمد عالی؛ شمس السادات زاهدی


شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب

صفحه 71-93

10.48308/jpap.2019.96544

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


تأثیر اندوه مقایسه بر سایش اجتماعی با میانجی‌گری حسادت خاموش

صفحه 95-119

10.48308/jpap.2019.96549

فاطمه علوی متین؛ حسین دامغانیان؛ عباسعلی رستگار


طراحی مدل ارزیابی عملکرد نظام مالیاتی کشور با رویکرد رعایت اصول اخلاقی

صفحه 121-158

10.48308/jpap.2019.96500

سیدکمال واعظی؛ علی عفری؛ عباس نرگسیان؛ عبدالحمید شمس


طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در بخش دولتی

صفحه 159-185

10.48308/jpap.2019.96510

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپاسی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی


خوانشی استعاری از پدیده بی حسی سازمانی در سازمان‌های دولتی: واکاوی راهبردها و پیامدها

صفحه 187-215

10.48308/jpap.2019.96517

احمد خمش آیا؛ اردشیر شیری؛ علی یاسینی


بررسی عوامل موثر بر پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

صفحه 216-237

10.48308/jpap.2019.96526

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما


بررسی رابطه بین بهینه‌سازی منابع انسانی با چابکی سازمانی و نقش واسطه‌ای عدالت سازمانی (موردمطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان خاش)

صفحه 238-274

10.48308/jpap.2019.96529

زکریا یارمحمدی؛ مسعود پورکیانی؛ سنجر سلاجقه؛ ایوب شیخی؛ سعید صیادی