دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تیر 1398 
شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب

صفحه 71-93

10.52547/jpap.2019.96544

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


بررسی عوامل موثر بر پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

صفحه 216-237

10.52547/jpap.2019.96526

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما