دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 38، تابستان 1398 
3. شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب

صفحه 71-93

10.29252/jpap.2019.96544

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


8. بررسی عوامل موثر بر پنهان سازی دانش با تاکید بر طردشدگی

صفحه 216-237

10.29252/jpap.2019.96526

ناصر کمالی پور؛ سامره شجاعی؛ روح اله سمیعی؛ فریدون آزما