دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1398 
مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

صفحه 44-68

10.29252/jpap.2019.96594

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور


مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 69-101

10.29252/jpap.2019.96602

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی


طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات

صفحه 102-129

10.29252/jpap.2019.96559

فرج اله رهنورد؛ علیرضا سیحون؛ مهدی مرتضوی؛ حبیب اله طاهر پور کلانتری