دوره و شماره: دوره 10، شماره 3 - شماره پیاپی 39، مهر 1398 
طراحی و تبیین مدل پیش بینی کننده رفتار، مبتنی بر تعاملات ادراکی رهبر – پیرو در موقعیت تهدید اختیار و کنترل شغلی (با رویکرد حفاظت از منابع)

صفحه 16-43

10.48308/jpap.2019.96579

محمد حمیدیان؛ اکرم هادیزاده مقدم؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضائیان


مسئولیت های اجتماعی مدیریت منابع انسانی: رهیافت فراترکیب

صفحه 44-68

10.48308/jpap.2019.96594

سکینه حاتمی؛ میرعلی سیدنقوی؛ سید مهدی الوانی؛ داوود حسین پور


مدلی برای برندسازی سامانه منابع انسانی با رویکرد داده بنیاد

صفحه 69-101

10.48308/jpap.2019.96602

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی


طراحی چارچوب حاکمیت الکترونیک در تدوین خط مشی توسعه صادرات

صفحه 102-129

10.48308/jpap.2019.96559

فرج اله رهنورد؛ علیرضا سیحون؛ مهدی مرتضوی؛ حبیب اله طاهر پور کلانتری


واکاوی پیشایندهای طرد و روابط آنها در سازمانی دولتی

صفحه 130-149

10.48308/jpap.2019.96565

زهرا عسکری زاده؛ مصطفی هادوی نژاد


عوامل مؤثر بر ناکارآمدی مدیریت سرمایه انسانی و راهکارهایی برای رفع آن (موردمطالعه: سازمان‌های دولتی استان کرمانشاه)

صفحه 15-178

10.48308/jpap.2019.96572

یوسف محمدی فر؛ معین سلیمانی


طراحی و اعتبار یابی نشاط سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی با رویکرد اکتشافی

صفحه 179-205

10.48308/jpap.2019.100824

مریم بیانی؛ سامره شجاعی؛ محمود رضا مستقیمی؛ حسین دیده‌خانی