ارائه مدل چابکسازی سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشجو دکترا رشته مدیریت آموزشی عالی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استاد تمام دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 دانشیار دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف طراحی مدل چابک سازی ساختار سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: متدولوژی مورد استفاده در این پژوهش، تلفیق فرایند تحلیل شبکه ای ANP و رویکرد DEMATEL بود. جامعه مورد بررسی این پژوهش متخصصان و کارشناسان خبره در حوزه معماری و ساختار چابکی و تصمیم گیری در دانشگاه رازی کرمانشاه که شامل 20 نفر شدند، می باشد.یافته‌های پژوهش: یافته‌های پژوهش نشان داد پس از تعیین شاخص های کارا با استفاده از نظر سنجی و مصاحبه، جهت تعیین مهم ترین عوامل از روش دلفی فازی پرسش نامه ای با 51 سوال (که هر سوال بیانگر یک متغیر می باشد) طراحی گردید که در طی سه مرحله نظرسنجی از 51 عامل، 15 عامل ازمدل مفهومی نهایی تحقیق حذف گردیده و مدل نهایی دارای 36 عامل گردید که روش F. DEMATEL نشان داد که در بین عوامل، عامل اصلی "نیروی انسانی" تأثیرگذارترین و "تعامل" تأثیرپذیرترین عامل می باشد هم چنین حل با روش F. ANP نشان داد که بیش ترین وزن مربوط به عامل "تعامل با سایر ارگانها و صنعت" می باشد و اولویت اول را کسب کردمحدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های متغیرها به­طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف­تر و جامع­تر شناخته شود.پیامدهای عملی: هر دانشگاهی باید خود را در راستای پاسخگویی به مجموعه‌ای از نیروهای داخلی و خارجی، به صورت چابک طراحی کند.ابتکار یا ارزش مقاله: مدیریت دانشگاه رازی کرمانشاه باید با ایجاد امکانات برای کارکنان، افزایش روحیه کار گروهی کارکنان، چابک سازی هیئت علمی و کشف استعدادهای هیئت علمی و دانشجویان بر ارتقاء چابک سازی ساختار سازمانی دانشگاه رازی کرمانشاه موثر گردد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting the model of Organizational Structure agility Razi University of Kermanshah

نویسندگان [English]

 • Saeideh Fahim 1
 • Mohamad Hasani 2
 • Hasan Ghalavandi 3
 • Alireza Ghalaei 3
1 PhD student in higher education management, Urmia University, Urmia, Iran
2 Professor at the Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Literature and Humanities, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of designing a model of organizational structure agility of Razi University of Kermanshah.Design / methodology / approach: The methodology used in this study was a combination of ANP network analysis process and DEMATEL approach. The population under study in this study is experts and specialists in the field of architecture and agility and decision-making structure at Razi University of Kermanshah, which included 20 people.Findings: The research findings showed that after determining the efficient indicators using survey and interview, to determine the most important factors of fuzzy Delphi method, a questionnaire with 51 questions (each question expressing a variable) was designed, which was done in three stages. A survey of 51 factors, 15 factors were eliminated from the final conceptual model of the research and the final model had 36 factors. The F. ANP method showed that the highest weight is related to the "interaction with other organs and industry" factor and gained the first priority.Limitations and Consequences: Due to the multiplicity of research variables and the specific complexities of the research, other components of the variables should be carefully considered for future research so that the other relationships of the variables are more transparent and comprehensive.Practical implications: Every university must be agile in designing to respond to a set of internal and external forces.Originality or value of the article: The management of Razi University of Kermanshah should be effective in improving the organizational structure of Razi University of Kermanshah by creating facilities for employees, increasing the teamwork of employees, making faculty agile and discovering the talents of faculty and students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Agility
 • organizational structure
 • Razi University of Kermanshah
 • Dimtel
 1. Ahmad AM, Abdalla HS.(2016) “The role of innovation in crafting the vision of the future” . Eng Manag J,Vol (37). Pp34-50,
 2. Alan T.L. Chana, , Eric W.T. Ngaia, , Karen K.L.(2016). Moon The effects of strategic and manufacturing flexibilities and supply chain agility on firm performance in the fashion industry, Journal of Business Research ,Volume 69, Issue 5, May 2016, Pages 1544–1549
 3. Ambos T. C., Schlegelmilch B. B., Ambos B., Brenner B(2009) ..;"Evolution of organisational structure and capabilities in internationalising Banks"; The CEE UniCredit’s Vienna Office, Long Range Planning, 42(5-6), 2009Operations of
 4. Bernnan, N. (2001), " Intellectual capital annual reports: evidence from Ireland", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 14 No.4, pp. 423-436
 5. Chunga, Sunghun, ,Kyung Young Leeb, 1, Kimin Kim .(2014) .Job performance through mobile enterprise systems: The role of organizational agility, location independence, and task
 6. Farhangi, A. A,. & Safarzadeh, H. (2005). Designing and explaining the pattern of organizational communication in the process of organizational entrepreneurship (with emphasis on Iranian national broadcasting companies). Behavior Scholar, 12 (14), 20-1.
 7. Farzaneh, M, Sohrabi, B; Raisi Vanaei, I. (2011). Investigating the Role of Organizational Structure Dimensions in Facilitating Software Organizations Software Manufacturers: A Software Company, Organizational Resource Management Research Journal, 6 (1), 168-135.
 8. Gresov. C and Drazin. R, (2007). Equifinality: functional equivalence in organization design, Academy of management review, 22: 403-420
 9. Gumusluoglu, Lale. Ilsev, Arzu.(2009) “ Transformational Leadership and Organizational Innovation: The Roles of Internal and External Support for Innovation”. J Prod Innov Manag. No 26. PP 264–277, 2009
 10. Isern D.sanchez D.Moreno A,(2011)”Organizational Structures supported by agent-oriented metodologies “ the Journal of System and Software.84(2)
 11. Kang D., Lee J., Choi S., Kim K.(2007) .; An ontology-based Enterprise Architecture, Expert Systems with Applications, 37(2)
 12. Khosh Sima, Gh,. & Jafanejad, A. (2011). Presenting the Structural Model of Agility, Competitive Advantage, and Performance of Iranian Production Organizations, Journal of Business Strategies, 1 (47), 92-69.
 13. Liao Ch. , Shu-Hui Ch. , Pui-Lai T. ,(2011) , How knowledge management mediates the relationship between environment and organizational structure.european management journal
 14. Mahmoudnejad, I. (2001). Future Management with Tomorrow's Technology, Institute of Iran Publications.
 15. Mihm, J; Loch, Ch; Wilkinson, D; Huberman, B.A. (2010). Hierarchical structure and search in complex organizations, Management science, 56(5): 831-848
 16. Mohtaram, M. (2011). Investigating the relationship between the type of organizational structure of the university and the social capital of the departments with the academic satisfaction of the students of Shiraz University - structural equation model. Master Thesis of Shiraz University.
 17. Morton A.N; Hu, Q. (2008). Implications of the fit between organizational structure and ERP: A structural contingency theory perspective, International Journal of Information Management, 28: 391–402
 18. Morton A.N; Hu, Q. (2008). Implications of the fit between organizational structure and ERP: A structural contingency theory perspective, International Journal of Information Management, 28: 391–402.
 19. Rameshgar, R., Rajaipour, S,. & Siadat, A. (2014). A Comparative Study of Organizational Structure of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan Journal of Medical Sciences, 4 (7), 98-77.
 20. Razi, A,. & Shams, F. (2007). The need to apply the idea of agility in organizational architecture. 4th International Conference on Information and Communication Technology Management, Tehran
 21. Shariatmadari, M. (2015). The necessity and role of education in improving human resources and development in the third millennium; Micro-Scientific Quarterly, Islamic Azad University, Garmsar Branch.
 22. Vinodh, S.; Arvind, K. R.; Rajanayagam, D. 2011 “Development of Digital Product Catalogue for Enabling Agility in a Manufacturing Organisation”, Journal of Engineering, Design and Technology 9(2), 143-15
 23. Willem A., Buelensa M.;"Knowledge sharing in inter-unit cooperative episodes: The impact of organizational structure dimensions"; International Journal of Information Management, 29(2), 201
 24. Winter R., Fischer R.;(2011) . Essential layers, artifacts and dependencies of enterprise architecture; 10th IEEE International Enterprise Distributed
 25. Yaghoubi Noor Mohammad, A., Shokri, A., Rahat Dehmardeh, M. (2012). Study of structural agility of organizational agility in the banking system. Strategic Management Thought (Management Thought), 6 (1), 158-133.
 26. Yang, Y. P. O., Shieh, H. M., Tzeng, G. H., (2013). A VIKOR technique based on DEMATEL and ANP for information security risk control assessment. Information Sciences, 232, 482-500
 27. Zabihi, M. R,. Ebrahimipoor, H,. & Arefinia, H. (2013). Investigating the Relationship between Dimensions of Organizational Structure and Dimensions of Psychological Empowerment in Mashhad University of Medical Sciences