شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و سازوکارهای کاهش آن در سازمانهای نظارتی: کاربردی از روش کیو سورت

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

اگر رفتاری در سازمان ناقض هنجارهای سازمانی باشد، آن رفتار،"رفتار سوء یا منحرف" تلقّی می گردد. عدول از هنجارهای سازمانی پدیده ای ناآشنا برای مدیران و سازمانها نیست و هزینه های این قبیل رفتار ها همچنان بر دوش سازمانها سنگینی می کند. لذا، به منظور شناسایی رفتارهای منحرف سازمانی کارکنان و پیش بینی سازوکارهای کاهش آنها بویژه در دستگاههای نظارتی، این مقاله به روش کیو سورتینگ[1]انجام شد. روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی بوده و برای گردآوری اطلاعات از مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که هرچند هر دو عامل فردی و سازمانی بر رفتارهای انحراف سازمانی تاثیر دارند، لکن عوامل فردی نسبت به عوامل سازمانی تاثیر بیشتری دارد. از این نظر، ضروری است مدیران و حرفه ای های منابع انسانی در طراحی و پیاده سازی استراتژی های جذب افراد دقت بیشتری بعمل آورند و با توجه به سازوکار پیشنهادی این تحقیق، عوامل فردی و سازمانی موثر بر رفتار انحرافی سازمانی کارکنان را کاهش دهند[1] Q Sorting

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Organizational Deviant Behaviors of Employees and their Reduction Mechanisms in Supervisory organizations: Appling of the Q Sort Method

نویسندگان [English]

 • mostafa ashena 1
 • Abbas Abaspour 2
 • Hamed Dehghanan 1
 • Mehdi Haghigh Kafash 1
1 Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba’i University
2 Faculty of Psychology & Educational Sciences, Allameh Tabataba’i University
چکیده [English]

If behavior in an organization violates organizational norms, then that behavior is considered "malicious or deviant behavior." Deviating from organizational norms is not an unfamiliar phenomenon for managers and organizations and the costs of such behaviors continue to burden organizations. Therefore, this article was performed by Q Sorting method in order to identify organizational deviant behaviors of employees and predict their reduction mechanisms, especially in supervisory organzaion. The method of this research was applied in terms of its purpose and in terms of data collection method it was descriptive and For data collection, library study and interviewing have been used.. The results of the research showed that although both individual and organizational factors affect organizational deviant behaviors, individual factors are more effective than organizational factors. In this regard, it is imperative that managers and HR professionals design and implement strategies for attracting people more carefully and according to the proposed mechanism of this research, reduce the individual and organizational factors that affect the organizational deviant behavior of employees.

کلیدواژه‌ها [English]

 • organizational deviant behavior
 • Q Sorting
 • supervisory organzaion
 1. درزی ، لیلا (1392)، رفتارهای انحرافی در سازمان: تبیین نقش متغیرهای موقعیتی، شخصیتی و ناکامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مدیریت دولتی، دانشگاه ولی‌عصر (عج) رفسنجان - دانشکده علوم اقتصادی.
 2. رجبی پور میبدی، علیرضا (1393). اثر انواع راهبرد های ارتباطات سازمانی بر رفتار های انحرافی پرستاران، مجله بیهق، مقاله 1، دوره 19، شماره 3، 41-56.
 3. نادی، محمد علی و قهرمانی، نسرین (1392)، رابطه بین رفتارشهروندی و رفتار انحرافی در محیط کار با رضایت از تحصیل در دانشگاه، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال هشتم، شماره 1
 4. Colbert, A. E., Mount, M. K.., Harter, J. K., Witt, L. A & Barrick, M. R. (2004). Inter-active effects of personality and perceptions of the work situation on workplace deviance. Journal of Applied Psychology, 89(4), pp 599-609.
 5. Everton. W. J, Jolton. j. a , Mastrangelo , P. M , (2007( . Be Nice and Fair or Else: Vender Standing Reasons For Employees Deviant Behaviors, Journal of Management Development, Vole 26 , No 2 , pp 117-131.
 6. Galperin, Bella L.; Burke, Ronald J (2006). Uncovering the Relationship Between Workaholism and Workplace Destructive and Constructive Deviance: an Exploratory Study,” International Journal of Human Resource Management. 17/2:331-347
 7. Hanımoğlu, E. (2018). Deviant Behavior in School Setting, Journal of Education and Training Studies Vol. 6, No. 10.
 8. Henley. C. A,Giacalone. R.A. and Jurkiewicz.C.L, (2005), the Role of Ethical Ideology in Work place Deviance, Journal of Business Ethics,Vole56, No. P219.
 9. Mazni, A., Roziah, M. R., Maimunah I and Bahaman, A. S, (2013), Predictors of workplace deviant behaviour: HRD agenda for Malaysian support personnel, European Journal of Training and Development, Vol. 37 No. 2,
 10. Murphy, K.R. (1993). Honesty in the workplace. Belmont, CA: Brooks/Cole.
 11. Peterson D. (2002). Deviant Workplace Behavior and Organization’s Ethical Climate", Journal of Business and Psychology. 17/1: 47-61.
 12. Robbins, S.P and Judge (2009).T.A,"Organizational Behavior", Pearson Prentice Hall, 13th edition.
 13. Robinson Sandra L., Bennett Rebecca J.(1995). "A Typology of Deviant Workplace Behaviors: a Multidimensional Scaling Study", Academy of Management Journal. 38/2: 555-572.
 14. Robinson, Sandra. L, (1995), A Typology of Deviaent Work place Behaviors: A Multidimensional Study, Vole. 38, No .2, pp 552-572.
 15. The moderating role of follower moral attentiveness, The Leadership Quarterly 26, 190–203
 16. Van Gil, S., Van Quaquebeke, N., van Knippenberg, D., van Dijke, m. and De Cremer, D, (2015). Ethical leadership and follower organizational deviance: The moderating role of follower moral attentiveness, The Leadership Quarterly 26, 190-203
 17. Van Fleet David D., Griffin Ricky W. (2006). Dysfunctional Organization Culture, the Role of Leadership in Motivating Dysfunctional Work Behaviors, Journal of Managerial Psychology. 21/8: 698-708.