مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 . دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

2 استادیار، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش مطالعه و تبیین عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی و ارائه یک الگو با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هست.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش از بعد هدف «کاربردی» و از بعد چگونگی گردآوری داده‌ها و روش کار در زمره‌ی «تحقیقات توصیفی- پیمایشی» قرار می‌گیرد. بدین منظور، با توجه به پیشینه نظری و تجربی موجود، سه پرسشنامه‌ی مدیریت رفتار سیاسی، عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی و سکوت سازمانی برای جمع‌آوری داده‌ها ساخته‌شده است. برای انجام کار، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 356 نفر از کارکنان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین و به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب ‌شده که از طریق پرسشنامه‌ها موردبررسی قرار گرفتند. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌ها و آزمون‌های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی نظیر آزمون تی تک نمونه‌ای، مدل‌سازی معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای آموس و اس‌پی‌اس‌اس استفاده‌شده است.یافته‌های پژوهش: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده می‌توان گفت متغیرهای مدیریت رفتار سیاسی و عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی در سطح بیش از رضایت‌بخش قرارگرفته و متغیر سکوت سازمانی در سطح رضایت‌بخش قرارگرفته است. نتایج حاکی از آن است که عوامل مرتبط با مدیریت رفتار سیاسی بر مدیریت رفتار سیاسی رابطه مستقیم و معناداری دارد و بر سکوت سازمانی رابطه منفی و معناداری دارد، همچنین سکوت سازمانی بر مدیریت رفتار سیاسی رابطه منفی و معناداری دارد.محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های متغیرها به‌طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف‌تر و جامع‌تر شناخته شود.پیامدهای عملی: با توجه به یافته‌های تحقیق مدل پیشنهادی ارائه‌شده است و همچنین پیشنهاد می‌گردد مدیران نمی‌توانند رفتارهای سیاسی را در سازمان از بین ببرند ولی می‌توانند آن را مدیریت و کنترل کنند تا در محدوده‌ای منطقی و سازگار قرار گیرد.ابتکار یا ارزش مقاله: با توجه به نقش عوامل مختلف ( عوامل سازمانی، عوامل مدیریتی، عوامل فردی) با رفتار سیاسی و نقش میانجی سکوت سازمانی در مدیریت رفتار سیاسی از یک‌سو و نیز اهمیت متغیرهای مذکور در مباحث مربوط به‌سلامت روانی و موفقیت سازمانی از سوی دیگر، در پژوهش حاضر مدل مدیریت رفتار سیاسی در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با توجه به نقش میانجی سکوت سازمانی طراحی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

studying and explaining factors related to management of political behavior in banking system and providing a pattern with regard to the role of mediating role of organizational silence )

نویسندگان [English]

 • mostafa Parsamoghadam 1
 • Sanjar Salajegheh 2
 • Mohammad Jalal Kamali 2
1 PhD student in Public Administration, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
2 Assistant Professor, Department of Public Administration, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to study and explain factors related to management of political behavior in the banking system and provide a pattern with regard to the role of mediating role in the central bank of Islamic republic of Iran.Design / Methodology / Approach: The purpose of this study is the purpose of "applied" and then how data collection and work method are among the "descriptive - survey research". For this purpose, according to the existing theoretical and experimental literature, three managers of political behavior management questionnaire, factors related to management of political behavior and organizational silence were constructed to collect data. According to Cochran s formula, 356 employees of central bank of Iran were determined and selected by random sampling method which were reviewed through questionnaire. In order to analyze data from methods and statistical tests in two descriptive and inferential statistics, modeling of structural equations.Findings: According to the results, the political behavior management variables and factors associated with management of political behavior at the level are more than satisfactory and the organizational silence variable is at a satisfactory level. The results show that the factors associated with management of political behavior on the management of political behavior have a direct and meaningful relation to organizational silence, as well as organizational silence on the management of political behavior is significant and significantLimitations and Consequences: Because of the multiplicity of research variables and specific complexity of research, the other elements of the variables must be studied closely to identify other variables of variables, more transparent and more comprehensivePractical implications: According to the proposed model, the proposed model is proposed and it is proposed that managers cannot overcome political behaviors in the organization, but they can manage and control it in order to adapt to the proposed model.Initiative or value of the article: according to the role of different factors (organizational factors, organizational factors, individual factors)with political behavior and mediating role of organizational silence in the management of political behavior on the one hand and the importance of the variables in the social system of islamic republic of iran regarding the role of mediating role of organizational silence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • management of political behavior
 • organizational factors
 • administrative factors
 • individual factors
 • organizational silence
 1. Abbaspour, A. Sheikhi Nejad, F. Raste Moghadam, A. (2013). Synthesis of organizational policy literature. Management Studies on Disciplinary Education, Issue 3 (23), Year 6, Fall, pp. 2-20. (In Persian)
 2. Avery, D. R. and Quinones, M. A. (2002). “Disentangling the effects ofvoice: the incremental roles of opportunity, behavior”, and instrumentality in predicting procedural fairness’. Journal of Applied Psychology.
 3. Baxer, D. (2014). “Perception of Organizational Politics and Workplace Innovation: an Investigation of the Perceptions and Behavior of Staff in an Australian IT Services Organization” (online), Avaiable at Ph.d. http://reserchbank.swinbme.edu.au.
 4. Beigzadeh, J. Alavi M. Y, Sidian, H. (2014). Designing and explaining the model of managing the political behavior of the staff of the technical and vocational colleges of East Azerbaijan province. Carafeen Magazine, No. 36, pp. 45-30. (In Persian)
 5. Beigzadeh, J. Alavi Matin. Y, Sidian, H. (2013). Designing and determining the model of managing the political behavior of the staff of the technical and vocational colleges of East Azerbaijan province. Quantitative Studies in Management, Fourth Year, Fourth Issue of Winter 2013, pp. 171-192. (In Persian)
 6. Bing, M. N., Davison, H., Minor, I., Novicevic, M. & Frink, D. (2011). “The perception of Task and Contextual Performance by Political Skill: A Metaanalysis and Moderator Test”. Journal of Vocational Behavior, 79 (2). 563-577.
 7. Blickle, G., Wendel, S & Ferris, G. (2014). “Explain the relationship between the type of personality and political behavior management among public employees”. Journal of Vocational Behavior, 76 (2): 326-335.
 8. Danaeifard, H., Fani, A., Barati, A., (2011), "Explaining the role of organizational culture in organizational silence in the public sector", Perspective of Public Management, No. 61, pp. 8-82. (In Persian)
 9. Doldor, E. (2014). “Examining political will, political skill and their maturation among male and female managers”. http://dspace.lib.cranfield.ac.uk/handle / 30/44.
 10. Fani, A. Sheikhi Nejad, F. Danaeifard, H. Hassanzadeh, A. (2014). Investigating the moderating effects of political skill and political will on the relationship between understanding organizational policies and political behavior under study: Iran's water industry. Tarbiat Modares University Press, Volume 18, Number 1, pp. 221-193. (In Persian)
 11. Ferris, G. R.; Adams, G.; Kolodinsky, R. W.; Hochwarter, W. A. & Ammeter, A. P. (2002). “Perceptions of organizational politics: Theory and research directions”. Research in Multi Level Issues, 1, 179-254.
 12. Ghorbanizadeh, and. Asadpour, A. (2007). The role of research-cybernetics management in the organizational learning process. Journal of Industrial Management Studies, Sixth Year, No. 16, pp. 125-166. (In Persian)
 13. Isfahani, A. Aghababapour, Ist. (2013). Investigating organizational identity with organizational silence of the studied staff of Isfahan University. Journal of Applied Sociology, Year 24, No. 54, pp. 162 (In Persian)
 14. Jam F. A., Rauf A. S., Husnain I., Bilal H. Z., Yasir A., Mashood M.;(2014). “Identify factors affecting the management of political behavior among bank staff”. African Journal of Business Management 5, No. 23, pp. 9896-9904.
 15. Kretner, R. and Angelo Kinicki. (2004). “Organizational behavior”, 7th edition, N.Y.: Irwin McGraw-Hill, pp. 6-12.
 16. Kurchner-Hawkins, R., & Miller, R. (2006). “Organizational Politics. Building Positive Political Strategies in Turbulent Times”, in Vigoda-Gadot, E. & Drory, A.,(eds.),Handbook of Organizational Politics, pp.358-351.
 17. Perrewe. p. l., Kelly L. Z., Gerald .R. F., Ana M.R., Chatles J. K., Ralston D.A. (2004). “Neutralizing job stressors: Political skill as an antidote to the dysfunctional consequences of role conflict” ; Academy of Management Journal 47 ,No. 1, pp. 141-152.
 18. Pinder, C. &. Harlos H. P.(2007). “Employee silence: Quiescence and acquiescence as responses to perceived in justice. Research in Personnel and Human Resource Management, 20.
 19. Rezaeian, A. (2014). Management of political behaviors in the organization. Organization for the Study and Compilation of Humanities Books Universities, Humanities Research and Development Center. (In Persian)
 20. Robbins, A., p. (2012). Fundamentals of Organizational Behavior. Translated by Ali Parsian and Seyed Mohammad Aarabi, Office of Cultural Research, Tehran, 27th edition. (In Persian)
 21. Ulkeryildiz, R. E. (2009). “Political tactics in building construction industry from the Architects perspective”. Master of Science, Izmir institute of technology. School of engineering and science.
 22. Wayne, S. J. and K. M. Kacmar. (1991). “the Effect of Impression Management on the Performance Appraisal Process”, Organizational Behavior and Human Decision Processes; Feb, pp.70-88.
 23. Wickenberg, J., Kylen, S. (2004).” How Frequent is Organizational Political Behavior? A Study of Managers”, Opinions at 491 Workplaces. Fenix at Chalmers University of Technology, http://www.fenix.chalmers.Se.
 24. Zarei, M. H. Taheri, F. Sayyar, a. (2012). Organizational Silence: Concepts, Causes and Consequences. Iranian Journal of Management Sciences, Volume 1, Number 2 1, pp. 104-77. (In Persian)