تاثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با توجه به نقش میانجی رفتار سیاسی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین و عضو پیوستة انجمن پژوهش هاى انتظامى ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد واحد اعلوم تحقیقات، تهران، ایران

چکیده

مطالعه حاضر با هدف تبیین تأثیر حکمرانی خوب بر سلامت سازمانی با نقش میانجی رفتار سیاسی  در اداره مالیات شمال تهران انجام شد. پژوهش از جهت هدف، از نوع کاربردی و از جنبه گردآوری داده­ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان اداره مالیات شمال تهران به تعداد 276 نفر بوده است که از طریق فرمول کوکران 161 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شده­اند. ابزار گردآوری داده­ها از طریق پرسشنامه­های استاندارد شده حکمرانی خوب، سلامت سازمانی و رفتار سیاسی بوده است. پس از گردآوری داده­ها، روایی پرسشنامه­ها از طریق روایی محتوایی و سازه ای و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه­ سلامت سازمانی برابر با 945/0 ، برای پرسشنامه حکمرانی خوب برابر با 947/0، برای پرسشنامه رفتار سیاسی برابر با 889/0 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری، نرم افزار اسمارت پی. ال. اس نسخه شماره 2 بهره گرفته شد. یافته­های پژوهش نشان داد رفتار سیاسی در رابطه بین حکمرانی خوب و سلامت سازمانی نقش میانجی را به خوبی ایفا می­کند و نیز متغیرهای حکمرانی خوب و سلامت سازمانی بر رفتار سیاسی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effecting for Good Governance with Organizational Health and the mediating role of Political behavior

نویسندگان [English]

 • hajieh rajabi farjad 1
 • asi Azab daftari 2

1 Assistant Professor, Department of Human Resources Management, Amin Police University.

2 MA Department of Management

چکیده [English]

he purpose of this study was to explain the effect of good governance on organizational health with the role of mediator of political behavior in the tax office in northern Tehran. The purpose of the research is of applied type and in terms of collecting data, a descriptive survey type. The statistical population of the study was all employees of the Tax Administration of Tehran in the city of 276 people who were selected by Cochran formula in 161 random sampling method. The data gathering tool was a standardized questionnaire of good governance, organizational health and political behavior. After collecting the data, the validity of the questionnaires through content and constructive validity and their reliability through Cronbach's alpha for organizational health questionnaire equaled 0.945, for the good governance questionnaire was 947.0, for the political behavior questionnaire Equal to 0.888. To analyze the data, structural equation modeling, SmartPC software. L Version 2 was used. The findings of this study showed that political behavior in the relationship between good governance and organizational health plays a mediator role, and there are positive and significant variables of good governance and organizational health on political behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Organizational Health
 • Good Governance
 • Political Behavior
 • Tax Office
 1. جعفریانی، ح. (1391). الگوی رفتار سیاسی مدیران: رویکرد نظریة داده بنیا د، رساله دکتری مدیریت،دانشکدة علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد.
 2. حققیت‌جو، ز؛ شفیق‌پور، م.؛ سلطانی، ع.؛ انصاری، ح. (1387). بررسی رابطه تفکر و کارآفرینی مدیریان با سلامت سازمانی کارکنان دانسگاه علوم پزشکی کشور، فصلنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 7 (1)، 20-13.
 3. داورپناه، سیدهدایت‌الله، سیادت، سیدعلی، ولی‌زاده، سیدصالح و رضائیان، حامد (1396). مدل-یابی معادلات ساختاری روابط بین رهبری معنوی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان با نقش میانجی سلامت سازمانی در کارکنان دانشگاه اصفهان. فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، سال یازدهم، شماره 1، 58-35.
 4. علی اسماعیلی، زهره و رضوی، حمیدرضا (۱۳۹۴). بررسی تاثیر رفتارسیاسی بر سلامت سازمانی شرکت آریا رسانه تدبیر (شرکت شاتل). همایش ملی دستاوردهای نوین در حسابداری و مدیریت، تهران، مرکز آموزش علمی کاربردی واحد 13 تهران، موسسه مدیریت دانش شباک.
 5. قهرمانی، محمد؛ ابوالقاسمی، محمود؛ عارفی، محبوبه و خاتمی ، میرحمید (1391). ارزیابی سلامت سازمانی دانشکده‌های دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، دوره 4، شماره 10، 30-13.
 6. یگانگی، سیده عاطفه، الوانی، سیدمهدی و معمارزاده، غلامرضا (1395). اولویت‌بندی شاخص-های حکمرانی خوب در سازمان‌های کارا (مطالعه موردی: شعب بانک رفاه استان قزوین. رسالت مدیریت دولتی، 7(1)، 9-1.
 7. Adams, G.; Treadway, D. C & Stepina, L. P. (2008). “The Role of Dispositions in Politics Perception Formation: The Predictive Capacity of Negative and Positive Affectivity, Equity Sensitivity, and Self-efficacy”. Journal of Management Issues, 12(4), 545-563.
 8. Adams, G.; Treadway, D. C & Stepina, L. P. (2008). “The Role of Dispositions in Politics Perception Formation: The Predictive Capacity of Negative and Positive Affectivity, Equity Sensitivity, and Self-efficacy”. Journal of Management Issues, 12(4), 545-563.
 9. Andrews, M.C.; Witt, L. A. & Kacmar, K. M. (2003). “The interactive effects of organizational politics and exchange ideology on manager ratings of retention”.Journal of vocational behavior, 62 (3), 357-369.
 10. Ashforth, B. E. & Lee, R. T. (1990). Defensive behavior in organizations: A preliminary model. Human Relations, 43(7): 621-648.
 11. Atinc, G., Darrat, M., Fuller, B., Parker, B. W. (2010). Perceptions of organizational politics: A meta-analysis of theoretical antecedents. Journal of Management Issues, 22(4):494-513.
 12. Blickle, Gerhard, Kramer, Jochen, Zettler, Ingo, Tassilo, Momm, James K. Summers, Munyon, Timothy P., Gerald R. Ferris,(2009), " Job Demands as a Moderator of the Political Skill-job Performance Relationship", Career Development International, Volume,14,Issue,4, 333 – 350.
 13. Bodla, M.; Afza, T. & Danish, R. (2014). Relationship between Organizational Politics Perceptions and Employees’ Performance: Mediating Role of Social Exchange Perceptions. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, 8(2), pp. 426-444.
 14. Cameron, Robert (2003)" Polities – Administration interface: The Case of The City Cafe Town" Internationnal Review of Administrative Sciences, Vol. 69, No. 1.
 15. Danaeefard, H., Ebrahimi Balutbazeh, A., Haji Abootorab Kashi, k. (2010). Good Soldiers Perceptions of Organizational Politics Understanding the Relation between Organizational Citizenship Behaviors and Perceptions of Organizational politics: Evidence from Iran. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 18: 147-162.
 16. Dass Mohan and Abbott Keith (2008) “Modelling New Public Management in an Asian Context: Public Sector Reform in Malaysia the Asia Pacific Journal of Public Administration Vol. 30, No. 1.
 17. Ebrahimpoor, H. & Roshandel Arbatani,T. (2008). Explaining the Role of the National Media(IRIB) in Sustainability Governance Model in Iran. Jouranl of Public Administration, 0(1): 43-62. (in Persian)
 18. Ferris, G. R., Rogers, L. m., Blass, F. R., Hochwarter, W. A. (2009). Interaction of Job-Limiting Pain and Political Skill on Job Satisfaction and Organizational Citizenship behavior. Journal of Managerial psychology, 24(7):584-608
 19. Ferris, G. R.; Adams, G.; Kolodinsky, R. W.; Hochwarter, W. A. & Ammeter, A. P. (2002). “Perceptions of organizational politics: Theory and research directions”. Research in Multi-Level Issues, 1, 179-254.
 20. Grindle, S. M. (2007). Good enough governance revisited. Development Policy Review, 25(5): 553-574.
 21. Hoy, W. & Miskel, C. (1987). Educational administration. Theory, Research and Practice. New York: Random House.
 22. Hoy, W. & Tarter, C. & Bliss, J. (1990). Organizational climate, school health and effectiveness. Educcational Administration Quarterly, 25 (3): 260-279.
 23. Johnson, R. W. & Minis, H. (1990). Toward democratic decentralization. USA ID Washington.
 24. Ka poutsis, Papalexandris A.; Nikolopoulos, A.; Hochwarter, W. & Ferris,G. (2010). Politics Perceptions as Moderator of the Political Skill-Job Performance Relationship: A Two-Study, Cross-National, Constructive Replication. Journal of Vocational Behavior, 78(1), pp. 123-135.
 25. Kimpston, R.D. & Sonnabend, L. (1975). Public secondary schools: The interrelationships between organizational health ans innovativeness and between organizational health and staff characteristics. Urban Education,10(1): 27-45.
 26. Korkmaz, M. (2006). The relationship between Organizational health and robust school vision in elementary schools. educational research quarterly, 30(1): 14-36.
 27. Mahany, A.S., Barouni, M., Mohammadzadeh, A., Mashali, B. & Rezapour, A. (2010). Comparing of townships efficiency of Kerman province in accessing to human development index (HDI) via Data Envelopment Analysis (DEA) - 2001& 2007. Teb va Tazkieh, 76: 46-101.
 28. Matsuo, H. (2005). The Rule of Law and Economic Development: A Cause or a Result? In The: Role of Law in Development: Past, Present and Future, ed.
 29. Meydari, A. & Kheirkhahan, J. (2004). Good Governance. Majlis Research Center Dabbaq, S. & Nafari, N. (2009). The explanation of Good concept of good governance. Journal of Public Administration, 1(3): 3-18. (in Persian)
 30. Moghimi, S.M. & Alayee, M. (2011). Assessing the criteria of good governance and the role of government in promoting it. Quarterly Journal of Information Technology Management, 3(8): 171-188. (in Persian)
 31. Munyon, T.; summers, J.; Thompson, K. & Ferris, G. (2015). Political Skill and Work Outcomes: A Theoretical Extension, Meta-Analytic Investigation, and Agenda for the Future. Personnel Psychology, 68(1), pp.143-184.
 32. Munyon, T.; summers, J.; Thompson, K. & Ferris, G. (2015). Political Skill and Work Outcomes: A Theoretical Extension, Meta-Analytic Investigation, and Agenda for the Future. Personnel Psychology, 68(1), pp.143-184.
 33. Pettai V. and Illing E.(2004) Governance and Good Governance" Journal of Humanities and Social Sciences, Vol. 8, No 4 .
 34. Pio, R. J. (2000). The Management of Political Behavior in Organizations. Paper submitted in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Master’s Diploma in Technology: Management Practice at the Port Elizabeth Technikon Y. Matsuura, CALE Books 2. Nagoya: Nagoya University.
 35. Poon, J. M. L. (2003). “Situational Antecedents and Outcomes of Organizational Politics Perceptions”. Journal of Managerial Psychology, 18(2), 138-155.
 36. Potter, C.C.; Leake, R.; Longworth-Reed, L.; Altschul, I.; Rienks, S. (2016),"Measuring organizational health in child welfare agencies", Children and Youth Services Review, (61): 31-39.
 37. Qolipoor, R.A. (2004). Feasibility analysis and good governance with emphasis on the role of government in Iran. Management Knowledge, 67: 85-111.
 38. Rosen, CC and Hochwarter, W. A. (2014). Looking back and falling further behind: The moderating role of rumination on the relationship between organizational politics and employee attitudes, well-being, and performance. Organizational Behavior and Human Decision Processes 124 (2014) 177–189.
 39. Roy, I. (2008). Civil society & good government. Re conceptualizing the interface. World development, 36 (4): 667
 40. Sabaq Kermani, M. & Baskha, M. (2009). The role of good governance in improving the functioning of government expenditure: Case study: Islamic countries health and education sectors. Journal of Economic Research, 4(1): 109-130. (in Persian)
 41. Sameti, M., Ranjbar, H. & Mohseni, F. (2011). The analysis of the impact of good governance on the Human Development Index; Case Study; Southeast Asian countries. Quarterly journal of research growth and economic development, 1(4): 183-223. (in Persian)
 42. Sowmya, K. R. & Panchanatham, N. (2008). Organizational Politics-Behavioral Intention of Bank Employees. The Journal of Commerce, 3 (1), 8-21.
 43. Valle, M., Perrewe, P. (2000). Do Politics Perceptions Relate to Political Behaviors? Tests of an Implicit Assumption and Expanded Model. Human Relations, 53(3):359-386.
 44. Wickenberg, J., Kylen, S. (2004). How Frequent is Organizational Political Behavior? A Study of Managers, Opinions at 491 Workplaces. Fenix at Chalmers University of Technology, http://www.fenix.chalmers.Se.