شناسایی و اولویت بندی عوامل اثر گذار بر حسادت سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی فازی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 هیئت علمی

2 دانشگاه لرستان

چکیده

حسادت سازمانی احساس منفی است که در تمامی سطوح سازمانی به چشم می خورد. پیامدهایی همچون تضعیف روابط بین فردی، از بین بردن پیوندهای دوستی و آسیب رساندن به تبادل دانش را برای سازمان به همراه دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل تأثیرگذار بر حسادت سازمانی در سازمان های دولتی انجام پذیرفت. این تحقیق از نظر روش ترکیبی و از نظر نوع پژوهش تحقیقی قیاسی ـ استقرایی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران عالی و میانی سازمان های دولتی شهرستان خرم آباد هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 27 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب گردیده است. در پژوهش حاضر با استفاده از ترکیب روش کمی و کیفی، ابتدا با استفاده از داده های کیفی بدست آمده از مطالعات اکتشافی شامل بررسی متون اکتشافی و انجام  مصاحبه های اکتشافی عوامل موثر بر حسادت سازمانی مشخص گردیدسپس با استخراج عوامل، از طریق تحقیق زمینه یابی این عوامل مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است، که در بخش اول مجموعه ای از عوامل موثر بر حسادت سازمانی شناسایی و در بخش دوم میزان اهمیت و اولویت این عوامل مشخص شد. نتایج حاکی از آن است که اشاعه فرهنگ بی عدالتی، ضعف شخصیتی، تبعیض در محیط کار، تخریب اجتماعی، قیاس فرد با دیگران، عدم توجه به مهارتها و قابلیت های فرد، ارتقاء یافتن همکاران و تبادل پایین رهبر ـ عضو مهمترین عوامل موثر بر حسادت سازمانی هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identify and prioritize the Factors affecting Organizational envy using Delphi Fuzzi Approach

نویسندگان [English]

 • seyed najmudin mousavi 1
 • Masoome Momenimofrad 2
 • mahnaz mehrabi 1

1 assistant

2 Lorestan university

چکیده [English]

Organizational envy It's a negative feeling at all levels of the organization. Consequences like Weakening interpersonal relationships, eliminating friendships and harming the exchange of knowledge for the organization Has a companion. This research is combines methods and the type of research is the study of deductive and inductive. The study population consisted 27 manager of Khorramabad organizations. In this study, using a combination of qualitative and quantitative methods, first with use of qualitative data obtained from exploratory studies included exploratory literature review and interviews exploring the causes of Organizational envy have been identified. Second By extracting their agents through research survey data are evaluated. The results are Including tow parts, first a series of organizational inertia causes are identified and second the importance and priority of these factors are determined. The results indicate that the dissemination of culture of injustice, Personality weakness, workplace discrimination, social degradation, personality disagreement with others Lack of attention to individual skills and abilities, promotion of colleagues and low exchange of member leaders. The most important factors affecting on Organizational envy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • envy
 • organizational envy
 • Government Organizationas
 • Delphi Fuzzi Approach
 1. • Appel, H., Gerlach, A. L., & Crusius, J. (2016). The interplay between Facebook use, social comparison, envy, and depression. Current Opinion in Psychology, 9, 44–49. doi:10.1016/j.copsyc.2015.10.006.
 2. • Asraf, B (2016). Comprehending envy and its impact on employees and the organization, Master Thesis, 1-70.
 3. • Becker, B & Gerhart, B (2018). The Impact of Human Resource Management on Organizational Performance, The Academy of Management Journal, 39(4):779-801
 4. • Cohen, Y., & Mueller, J. S. (2007). Does perceived unfairness exacerbate or mitigate interpersonal counterproductive work behaviors related to envy? Journal of Applied Psychology, 92, 666–680.