کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
واکاوی آسیب های جانشین پروری در سطح حاکمیت جمهوری اسلامی ایران (یک پژوهش کیفی)

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1399

10.48308/jpap.2021.100857

غلامعلی طبرسا؛ حسین ملازاده؛ داود افروز


ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

دوره 14، شماره 2، تیر 1402، صفحه 67-92

10.48308/jpap.2023.103566

مهدی کرمانیان؛ محمدرضا مهاجرنیا؛ علیرضا مقدم؛ سیمین آب نیکی


قدرت تخصصی یا تبعیت سیاسی در بوروکراسی دولتی ایران

دوره 14، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 33-57

10.48308/jpap.2023.102676

ایدا هنرمندی چوکامی؛ رضا واعظی؛ فتاح شریف زاد؛ حبیب الله رودساز


پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی بر گرفته از قران و عترت با کاربست عقل و اجماع بر اساس تحلیل مضمون

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 90-103

10.48308/jpap.2021.102305

احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی


ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

دوره 10، شماره 4، دی 1398، صفحه 149-174

10.48308/jpap.2019.96634

فرشته قلعه آقابابایی؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ جعفر حسنی


مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات

دوره 9، شماره 4، مهر 1397، صفحه 151-174

داود حسین پور؛ وجه الله قربانی زاده؛ حسن علی اکبری؛ حسن زارع


الگویی برای ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی در ایران (مطالعه خط‌مشی مالیات بر ارزش‌افزوده)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 47-72

رضا واعظی؛ محسن محمدی