ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادردرمان در زمان اپیدمی کووید19 (مورد مطالعه: بیمارستان های دولتی شهر تهران)

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی) دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری ، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی(رفتار سازمانی) دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

3 استادیار گروه آموزشی مدیریت صنعتی دانشکده اقتصاد،مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

4 رزیدنت رادیولوژی دانشگاه علوم پزشکی ارتش

چکیده

هدف: هدف اصلی این مقاله، ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادر درمان در زمان همه‌گیری کووید 19 در بیمارستان‌­های دولتی شهر تهران می‌باشد.
طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر از جمله تحقیقات ترکیبی می­‌باشد که بخش کیفی آن با استفاده از روش تحلیل مضمون و متعاقب آن بخش کمی بر اساس الگوی شناسایی شده در بخش کیفی انجام شد. در بخش کیفی از مبانی نظری موضوع و مصاحبه‌­های نیمه ساختارمند استفاده شد. مصاحبه‌­ها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی با خبرگان نظیر مدیران منابع انسانی و پزشکان متخصص و سرپرستاران با تجربه صورت گرفت و در بخش کمی پرسشنامه‌­ای بر اساس الگوی استخراج شده طراحی و با میزان پایایی مطلوب (ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از 0.7) توسط اعضای کادر درمان بیمارستان­های دولتی شهر تهران تکمیل شد. تعداد افراد جامعه 14000 نفر برآورد گردید که تعداد نمونه با توجه به تعداد متغیرهای مکنون (9 عدد) و مضمون فرعی (26 سوال) در سطح خطای 0.05درصد 1960 نفر تعیین و روش نمونه‌­گیری به صورت خوشه­‌ای اجرا شد.
یافته‌­های پژوهش: در نتیجه تحلیل داده‌­ها در بخش کیفی 50 کد گزینشی، 26 مضمون فرعی و 9 مضمون اصلی شناسایی شد. در بخش کمی مدل مورد نظر دارای برازش مناسب بوده و تمامی فرضیه­ها مورد تایید قرار گرفت.
محدودیت­ها و پیامدها: بخش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و در این بخش ذهنیت پژوهشگران و پیش فرض‌های آنان در استخراج مفاهیم تأثیرگذار بوده است. در بخش کمی نیز تعداد بالای اعضای مورد پژوهش و ماهیت مقطعی داده‌­ها جمع‌آوری اطلاعات را بسیار دشوار کرده است.
پیامدهای عملی: ترک خدمت کادر درمان در زمان اپیدمی کووید 19 از معضلات مراکز درمانی کشور می­‌باشد که منجر به نارضایتی بسیاری از بیماران می­‌گردد، از همین رو شناخت عوامل ترک خدمت کادر درمان کمک شایانی به افزایش کیفیت درمان از سوی مراکز درمانی می­‌نماید.
ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با ارائه و تبیین مدل ترک خدمت کادر درمان در زمان اپیدمی کووید 19، در بیمارستان­های دولتی شهر تهران به شناسایی عوامل جدیدی در ترک خدمت کادر درمان کمک کرده است.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting and Explaining the Model of Turnover During the Covid 19 Pandemic (Case Study: Public Hospitals in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Kermanian 1
 • Mohammad Reza Mohajernia 2
 • Alireza Moghaddam 3
 • Simin Abniki 4

1 Master of Business Management (Management of Organizational Behavior and Human Resources) Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

2 PHD Student (Management Of Organizational Behavior) Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 Assistant Professor of Industrial Management Dept. - Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran.

4 Radiologist Resident of Aja University of Medical Sciences, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this article is to identify the components of dismissal of medical staff in the event of an epidemic of viral diseases (Covid 19) and its fitness and explanation in the community of medical staff of public hospitals in Tehran.
Design/Methodology/Approach: The present study is one of the combined researches, the qualitative part of which was done using the content analysis method and then the quantitative part based on the pattern identified in the qualitative part. In the qualitative section, the theoretical foundations of the subject and semi-structured interviews were used. The interviews were conducted purposefully by snowball method with experts such as Miran HR and improving the quality of hospitals and experienced doctors and nurses. Completed, the number of people in the community is estimated at 14,000. The number of samples was determined according to the number of latent variables, which were 9 and the number of questions of 26 sub-themes at an error level of 0.05% of 1960, and the sampling method was cluster sampling.
Research Findings: As a result of data analysis, 50 selection codes, 26 sub-themes and 9 main themes were identified, which in a quantitative way was confirmed by the method of structural equation validity and accuracy of the obtained model.
Limitations & Consequences: The qualitative part is based on the interpretive paradigm and in this part, the mentality of researchers and their assumptions was effective in extracting principles. In a small part, the large number of members under study and the cross-sectional nature of the data make it very difficult to collect information.
Practical consequences: Medical staff leaving the service during the covid-19 epidemic is one of the problems of the country's medical centers, which leads to the dissatisfaction of many patients, therefore, knowing the factors of medical staff leaving the service helps to increase the quality of treatment from the medical centers.
The innovation or value of the article: This research has helped to identify new factors in the medical staff leaving service in public hospitals of Tehran by presenting and explaining the model of leaving the service of the medical staff during the covid-19 epidemic.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leaving work
 • treatment staff
 • theme analysis
 • public hospitals of Tehran
 • covid-19
 1. Abbaspour, Abbas, Seyed Khamoushi, Seyed Mohammad Sadegh. (2012). Investigating the relationship between socialization and the tendency to leave the service in new employees. Public Management Perspectives, 4 (3), -.(in persian)
 2. Afsar, B., Shahjehan, A., Cheema, S., & Javed, F. (2018). The Effect of Perceiving a Calling on Pakistani Nurses' Organizational Commitment, Organizational Citizenship Behavior, and Job Stress. Journal of transcultural nursing : official journal of the Transcultural Nursing Society, 29(6), 540–547. https://doi.org/10.1177/1043659618761531
 3. Ahmadi, A., Mobaraki, H., & Askarinejad, M. (2012). The Contributory Factors of Nurses' Job Desertion. Journal of Kurdistan University of Medical Sciences, 17(1), 99-108.‏ (in Persian).
 4. AL-Dossary, R., Kitsantas, P., & Maddox, P. J. (2014). The impact of residency programs on new nurse graduates' clinical decision-making and leadership skills: a systematic review. Nurse education today, 34(6), 1024–1028. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.10.006
 5. Amerio, A., Bianchi, D., Santi, F., Costantini, L., Odone, A., Signorelli, C., Costanza, A., Serafini, G., Amore, M., & Aguglia, A. (2020). Covid-19 pandemic impact on mental health: a web-based cross-sectional survey on a sample of Italian general practitioners. Acta bio-medica : Atenei Parmensis, 91(2), 83–88. https://doi.org/10.23750/abm.v91i2.9619
 6. Atashzadeh Shoorideh, F., Rasouli, M., Zagheri Tafreshi, M. (2020). Nurses’ Turnover Process: A Qualitative Research. Journal of Qualitative Research in Health Sciences, 3(1), 62-79.
 7. Azoulay, E., Pochard, F., Reignier, J., Argaud, L., Bruneel, F., Courbon, P., Cariou, A., Klouche, K., Labbé, V., Barbier, F., Guitton, C., Demoule, A., Kouatchet, A., Guisset, O., Jourdain, M., Papazian, L., Van Der Meersch, G., Reuter, D., Souppart, V., Resche-Rigon, M., … FAMIREA Study Group (2021). Symptoms of Mental Health Disorders in Critical Care Physicians Facing the Second COVID-19 Wave: A Cross-Sectional Study. Chest, 160(3), 944–955. https://doi.org/10.1016/j.chest.2021.05.023
 8. Barling, J., Kelloway, E. K., & Frone, M. (Eds.). (2005). Handbook of Work Stress. CA: Sage Publications.
 9. Bernstein, C. A., Bhattacharyya, S., Adler, S., & Alpert, J. E. (2021). Staff Emotional Support at Montefiore Medical Center During the COVID-19 Pandemic. Joint Commission journal on quality and patient safety, 47(3), 185–189. https://doi.org/10.1016/j.jcjq.2020.11.009
 10. Borhani, F., Abbaszadeh, A., Bahrampour, A., Ameri, G. F., & Aryaeenezhad, A. (2021). Investigating the relationship between the ethical atmosphere of the hospital and the ethical behavior of Iranian nurses. Journal of education and health promotion, 10(1), 193. https://doi.org/10.4103/jehp.jehp_891_20
 11. Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology. 3(2), 77-101.
 12. Braun, V., Clarke, V., & Hayfield, N. (2022). ‘A starting point for your journey, not a map’: Nikki Hayfield in conversation with Virginia Braun and Victoria Clarke about thematic analysis. Qualitative Research in Psychology, 19(2), 424-445.‏
 13. Brewer, C. S., Kovner, C. T., Greene, W., & Cheng, Y. (2009). Predictors of RNs' intent to work and work decisions 1 year later in a U.S. national sample. International journal of nursing studies, 46(7), 940–956. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2008.02.003
 14. Buffington, A., Zwink, J., Fink, R., Devine, D., & Sanders, C. (2012). Factors affecting nurse retention at an academic Magnet® hospital. The Journal of nursing administration, 42(5), 273–281. https://doi.org/10.1097/NNA.0b013e3182433812
 15. Byron, K. (2005). A meta-analytic review of work-family conflict and its antecedents. Journal of Vocational Behavior, 67(2), 169–198. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2004.08.009
 16. Chan, Z. C., Tam, W. S., Lung, M. K., Wong, W. Y., & Chau, C. W. (2013). A systematic literature review of nurse shortage and the intention to leave. Journal of nursing management, 21(4), 605–613. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01437.x
 17. Chen KY, Yang CM, Lien CH, Chiou HY, Lin MR, Chang HR, Chiu WT. Burnout, Job Satisfaction, and Medical Malpractice among Physicians. Int J Med Sci 2013; 10(11):1471-1478. doi:10.7150/ijms.6743. Available from https://www.medsci.org/v10p1471.htm
 18. Chen, M. L., Su, Z. Y., Lo, C. L., Chiu, C. H., Hu, Y. H., & Shieh, T. Y. (2014). An empirical study on the factors influencing the turnover intention of dentists in hospitals in Taiwan. Journal of Dental Sciences, 9(4), 332-344. https://doi.org/10.1016/j.jds.2013.01.003
 19. Chen, M., Su, Z., Lo, C., Chiu, C., Hu, Y., & Shieh, T. (2014). An empirical study on the factors influencing the turnover intention of dentists in hospitals in Taiwan. Journal of Dental Sciences, 9, 332-344. https://doi.org/10.1016/j.jds.2013.01.003
 20. Chiu, Y. L., Chung, R. G., Wu, C. S., & Ho, C. H. (2009). The effects of job demands, control, and social support on hospital clinical nurses' intention to turn over. Applied nursing research : ANR, 22(4), 258–263. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2008.02.006
 21. Dall'Ora, C., Ball, J., Reinius, M., & Griffiths, P. (2020). Burnout in nursing: a theoretical review. Human resources for health, 18(1), 41. https://doi.org/10.1186/s12960-020-00469-9
 22. De Gieter, S., Hofmans, J., & Pepermans, R. (2011). Revisiting the impact of job satisfaction and organizational commitment on nurse turnover intention: an individual differences analysis. International journal of nursing studies, 48(12), 1562–1569. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.06.007
 23. Doaei, Habibullah, Borjali Lou, Shahla. (2010). Investigating the relationship between perceived organizational support and organizational commitment and intention to leave the service. Public Management Perspective, 1 (3), -(in persian)
 24. Dubey, S., Biswas, P., Ghosh, R., Chatterjee, S., Dubey, M. J., Chatterjee, S., Lahiri, D., & Lavie, C. J. (2020). Psychosocial impact of COVID-19. Diabetes & metabolic syndrome, 14(5), 779–788. https://doi.org/10.1016/j.dsx.2020.05.035
 25. Edwards, C. H., Tomba, G. S., & de Blasio, B. F. (2016). Influenza in workplaces: transmission, workers' adherence to sick leave advice and European sick leave recommendations. European journal of public health, 26(3), 478–485. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckw031
 26. Edwards, D., Hawker, C., Carrier, J., & Rees, C. (2015). A systematic review of the effectiveness of strategies and interventions to improve the transition from student to newly qualified nurse. International journal of nursing studies, 52(7), 1254–1268. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.03.007
 27. Farsi, Z., Dehghan-Nayeri, N., Negarandeh, R., & Broomand, S. (2010). Nursing profession in Iran: an overview of opportunities and challenges. Japan journal of nursing science : JJNS, 7(1), 9–18. https://doi.org/10.1111/j.1742-7924.2010.00137.x
 28. Fereday, J., & Muir-Cochrane, E. (2006). Demonstrating rigor using thematic analysis: a hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development. International Journal of Oualitative Methods. 5(1). 80-92.
 29. Foye, U., Dalton-Locke, C., Harju-Seppänen, J., Lane, R., Beames, L., Vera San Juan, N., Johnson, S., & Simpson, A. (2021). How has COVID-19 affected mental health nurses and the delivery of mental health nursing care in the UK? Results of a mixed-methods study. Journal of psychiatric and mental health nursing, 28(2), 126–137. https://doi.org/10.1111/jpm.12745
 30. Friganović, A., Selič, P., Ilić, B., & Sedić, B. (2019). Stress and burnout syndrome and their associations with coping and job satisfaction in critical care nurses: a literature review. Psychiatria Danubina, 31(Suppl 1), 21–31.
 31. Galletta, M., Portoghese, I., Penna, M. P., Battistelli, A., & Saiani, L. (2011). Turnover intention among Italian nurses: the moderating roles of supervisor support and organizational support. Nursing & health sciences, 13(2), 184–191. https://doi.org/10.1111/j.1442-2018.2011.00596.x
 32. Gao, F., Newcombe, P., Tilse, C., Wilson, J., & Tuckett, A. (2014). Models for predicting turnover of residential aged care nurses: a structural equation modelling analysis of secondary data. International journal of nursing studies, 51(9), 1258–1270. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2014.01.011
 33. Gianino, M. M., Politano, G., Scarmozzino, A., Stillo, M., Amprino, V., Di Carlo, S., Benso, A., & Zotti, C. M. (2019). Cost of Sickness Absenteeism during Seasonal Influenza Outbreaks of Medium Intensity among Health Care Workers. International journal of environmental research and public health, 16(5), 747. https://doi.org/10.3390/ijerph16050747
 34. Gilboa, S., Shirom, A., Fried, Y., & Cooper, C. (2008). A meta-analysis of work demand stressors and job performance: Examining main and moderating effects. Personnel Psychology, 61(2), 227–271. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.2008.00113.x
 35. Goetzel, R. Z., Carls, G. S., Wang, S., Kelly, E., Mauceri, E., Columbus, D., & Cavuoti, A. (2009). The relationship between modifiable health risk factors and medical expenditures, absenteeism, short-term disability, and presenteeism among employees at novartis. Journal of occupational and environmental medicine, 51(4), 487–499. https://doi.org/10.1097/JOM.0b013e31819eb902
 36. Guan, W. J., Ni, Z. Y., Hu, Y., Liang, W. H., Ou, C. Q., He, J. X., Liu, L., Shan, H., Lei, C. L., Hui, D., Du, B., Li, L. J., Zeng, G., Yuen, K. Y., Chen, R. C., Tang, C. L., Wang, T., Chen, P. Y., Xiang, J., Li, S. Y., … China Medical Treatment Expert Group for Covid-19 (2020). Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 in China. The New England journal of medicine, 382(18), 1708–1720. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2002032
 37. Hämmig O. (2018). Explaining burnout and the intention to leave the profession among health professionals - a cross-sectional study in a hospital setting in Switzerland. BMC health services research, 18(1), 785. https://doi.org/10.1186/s12913-018-3556-1
 38. Hargis, M. B., Kotrba, L. M., Zhdanova, L., & Baltes, B. B. (2011). What's really important? Examining the relative importance of antecedents to work-family conflict. Journal of Managerial Issues, 23(4), 386–408.
 39. Hasselhorn, H. M., Tackenberg, P., & Müller, B. H. (2003). Vorzeitiger Berufsausstieg aus der Pflege in Deutschland als zunehmendes Problem für den Gesundheitsdienst -- eine Ubersichtsarbeit [Premature departure from nursing in Germany as a growing problem for the health care system -- a review]. Gesundheitswesen (Bundesverband der Arzte des Offentlichen Gesundheitsdienstes (Germany)), 65(1), 40–46. https://doi.org/10.1055/s-2003-36918
 40. Hayes, L. J., O'Brien-Pallas, L., Duffield, C., Shamian, J., Buchan, J., Hughes, F., Laschinger, H. K., & North, N. (2012). Nurse turnover: a literature review - an update. International journal of nursing studies, 49(7), 887–905. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2011.10.001
 41. Huang, Ch., Wang, Y., Wu, T. & Wang, P., (2013). An empirical analysis of the antecedents and performance consequences of using the Moodle platform, International Journal of Information and Education Technology, Vol.3, No.2, pp. 217221.
 42. Jamal, M. (1990). Relationship of Job Stress and Type-A Behavior to Employees’ Job Satisfaction, Organizational Commitment, Psychosomatic Health Problems, and Turnover Motivation. Human Relations, 43(8), 727–738. https://doi.org/10.1177/001872679004300802
 43. Kahn, R. L., & Byosiere, P. (1992). Stress in organizations. In M. D. Dunnette & L. M. Hough (Eds.), Handbook of industrial and organizational psychology (pp. 571–650). Consulting Psychologists Press.
 44. Kartha, M. R., & McCrone, P. (2019). Cost-effectiveness of staffing levels on conflict and containment on psychiatric wards in England. Journal of psychiatric and mental health nursing, 26(9-10), 337–346. https://doi.org/10.1111/jpm.12545
 45. Kelly, L. A., Gee, P. M., & Butler, R. J. (2021). Impact of nurse burnout on organizational and position turnover. Nursing outlook, 69(1), 96–102. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2020.06.008
 46. Kim, I. S., Seo, R. B., Kim, B. N., & Min, A. R. (2015). The Effects of Positive Psychological Capital, Organizational Commitment, Customer Orientation in Clinical Nurses. Journal of Korean Academy of Nursing Administration, 21(1), 10–19.
 47. Kim, Y., Lee, E., & Lee, H. (2019). Association between workplace bullying and burnout, professional quality of life, and turnover intention among clinical nurses. PloS one, 14(12), e0226506. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0226506
 48. Kushnir, T., & Cohen, A. H. (2006). Job structure and burnout among primary care pediatricians. Work (Reading, Mass.), 27(1), 67–74.
 49. Labrague, L. J., & de Los Santos, J. A. A. (2021). Fear of COVID-19, psychological distress, work satisfaction and turnover intention among frontline nurses. Journal of nursing management, 29(3), 395–403. https://doi.org/10.1111/jonm.13168
 50. Lai, J., Ma, S., Wang, Y., Cai, Z., Hu, J., Wei, N., Wu, J., Du, H., Chen, T., Li, R., Tan, H., Kang, L., Yao, L., Huang, M., Wang, H., Wang, G., Liu, Z., & Hu, S. (2020). Factors Associated With Mental Health Outcomes Among Health Care Workers Exposed to Coronavirus Disease 2019. JAMA network open, 3(3), e203976. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2020.3976
 51. Lambert, E.G., Lynne Hogan, N., & Barton, S.M. (2001). The impact of job satisfaction on turnover intent: a test of a structural measurement model using a national sample of workers. The Social Science Journal, 38, 233 - 250. https://DOI:10.1016/S0362-3319(01)00110-0
 52. Lazarević, S. B., Pranjić, N., Selmanović, S., & Grbović, M. (2011). Medicinski pregled, 64(11-12), 545–551. https://doi.org/10.2298/mpns1112545b
 53. Li, Y., & Jones, C. B. (2013). A literature review of nursing turnover costs. Journal of nursing management, 21(3), 405–418. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2012.01411.x
 54. Liou S. R. (2009). Nurses' intention to leave: critically analyse the theory of reasoned action and organizational commitment model. Journal of nursing management, 17(1), 92–99. https://doi.org/10.1111/j.1365-2834.2008.00873.x
 55. Liu, K., Zhang, W., Yang, Y., Zhang, J., Li, Y., & Chen, Y. (2020). Respiratory rehabilitation in elderly patients with COVID-19: A randomized controlled study. Complementary therapies in clinical practice, 39, 101166. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2020.101166
 56. Lu, J., Yu, Y., Zhao, Y., & Jenkin, M. (2021). The correlation between workers' working pressure and physical and mental health analyzed by the job demand-resource stress model. Work (Reading, Mass.), 69(2), 573–583. https://doi.org/10.3233/WOR-213500
 57. Maningo-Salinas, M.J. (2010). Relationship between moral distress, perceived organizational support and intent to turnover among oncology nurses.
 58. Maslach, C. A., & Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout Journal of Occupational Behavior, 2,99–113.
 59. Maurits, E. E., de Veer, A. J., van der Hoek, L. S., & Francke, A. L. (2015). Autonomous home-care nursing staff are more engaged in their work and less likely to consider leaving the healthcare sector: a questionnaire survey. International journal of nursing studies, 52(12), 1816–1823. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.07.006
 60. Mbemba, G., Gagnon, M. P., Paré, G., & Côté, J. (2013). Interventions for supporting nurse retention in rural and remote areas: an umbrella review. Human resources for health, 11, 44. https://doi.org/10.1186/1478-4491-11-44
 61. McCreary D. J. (2020). Home Health Nursing Job Satisfaction and Retention: Meeting the Growing Need for Home Health Nurses. The Nursing clinics of North America, 55(1), 121–132. https://doi.org/10.1016/j.cnur.2019.11.002
 62. McDonald, A. W., & Ward-Smith, P. (2012). A review of evidence-based strategies to retain graduate nurses in the profession. Journal for nurses in staff development : JNSD : official journal of the National Nursing Staff Development Organization, 28(1), E16–E20. https://doi.org/10.1097/NND.0b013e318240a740
 63. Mohammadi Mahmouei, A. (2013). The effect of work-family conflict on intention to leave by job burnout as a mediator; a comparative study between public and private hospitals. Organizational Resources Management Researchs, 3(2), 21-42(in Persian).‏
 64. Moreno-Jiménez, B., Hernández, E. G., Carvajal, R. R., Gamarra, M.M., & Ramón, F. P. (2009). El burnout del profesorado universitario y las intenciones de abandono: Un estudio multi-muestra. Revista De Psicología Del Trabajo y De Las Organizaciones, 25, 149-163.
 65. Murcia López, G., Delclós Clanchet, J., Ubalde López, M., Calvo Bonacho, E., & Benavides, F. G. (2016). Has the Spanish economic crisis affected the duration of sickness absence episodes?. Social science & medicine (1982), 160, 29–34. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2016.05.009
 66. Naderali, M. (2010). The correlations between talent management with job satisfaction, intention to leave and job career successful. Unpublished MA Thesis, University of Allameh Tabatabaei, Tehran, Iran.‏ (in persian)
 67. Nei, D., Snyder, L. A., & Litwiller, B. J. (2015). Promoting retention of nurses: A meta-analytic examination of causes of nurse turnover. Health care management review, 40(3), 237–253. https://doi.org/10.1097/HMR.0000000000000025
 68. Niskala, J., Kanste, O., Tomietto, M., Miettunen, J., Tuomikoski, A. M., Kyngäs, H., & Mikkonen, K. (2020). Interventions to improve nurses' job satisfaction: A systematic review and meta-analysis. Journal of advanced nursing, 76(7), 1498–1508. https://doi.org/10.1111/jan.14342
 69. Norling, L. R., & Chopik, W. J. (2020). The Association Between Coworker Support and Work-Family Interference: A Test of Work Environment and Burnout as Mediators. Frontiers in psychology, 11, 819. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.00819
 70. Perry, S. J., Richter, J. P., & Beauvais, B. (2018). The Effects of Nursing Satisfaction and Turnover Cognitions on Patient Attitudes and Outcomes: A Three-Level Multisource Study. Health services research, 53(6), 4943–4969. https://doi.org/10.1111/1475-6773.12997
 71. Pishgooie, A. H., Atashzadeh-Shoorideh, F., Falcó-Pegueroles, A., & Lotfi, Z. (2019). Correlation between nursing managers' leadership styles and nurses' job stress and anticipated turnover. Journal of nursing management, 27(3), 527–534. https://doi.org/10.1111/jonm.12707
 72. Qiu, Y., Wu, Q., Chen, R., & Guan, C. (2021). Research on psychological stress and mental health of medical staff in COVID-19 prevention and control. International journal of disaster risk reduction : IJDRR, 65, 102524. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102524
 73. Raeder, S. (2018). Psychological Contracts of Multiple Jobholders: A Multilevel Analysis. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244018778110
 74. Rhéaume, A., Clément, L., & Lebel, N. (2011). Understanding intention to leave amongst new graduate Canadian nurses: a repeated cross sectional survey. International journal of nursing studies, 48(4), 490–500. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.08.005
 75. Rivers, P. A., Tsai, K. L., & Munchus, G. (2005). The financial impacts of the nursing shortage. Journal of health care finance, 31(3), 52–64.
 76. Rosa, D., Terzoni, S., Dellafiore, F., & Destrebecq, A. (2019). Systematic review of shift work and nurses' health. Occupational medicine (Oxford, England), 69(4), 237–243. https://doi.org/10.1093/occmed/kqz063
 77. Sánchez-Taltavull, D., Castelo-Szekely, V., Candinas, D., Roldán, E., & Beldi, G. (2021). Modelling strategies to organize healthcare workforce during pandemics: Application to COVID-19. Journal of theoretical biology, 523, 110718. https://doi.org/10.1016/j.jtbi.2021.110718
 78. Shanafelt TD, Boone S, Tan L, et al. Burnout and Satisfaction With Work-Life Balance Among US Physicians Relative to the General US Population. Arch Intern Med. 2012;172(18):1377–1385. doi:10.1001/archinternmed.2012.3199
 79. Simon, M., Kümmerling, A., Hasselhorn, H. M., & Next-Study Group (2004). Work-home conflict in the European nursing profession. International journal of occupational and environmental health, 10(4), 384–391. https://doi.org/10.1179/oeh.2004.10.4.384
 80. Slavin S. (2019). Preventing physician burnout: satisfaction or something more?. Israel journal of health policy research, 8(1), 34. https://doi.org/10.1186/s13584-019-0303-y
 81. Thanacoody, P. R., Bartram, T., & Casimir, G. (2009). The effects of burnout and supervisory social support on the relationship between work‐family conflict and intention to leave: A study of Australian cancer workers. Journal of health organization and management.‏
 82. Tummers, L. G., Groeneveld, S. M., & Lankhaar, M. (2013). Why do nurses intend to leave their organization? A large-scale analysis in long-term care. Journal of advanced nursing, 69(12), 2826–2838. https://doi.org/10.1111/jan.12249
 83. Urien Angulo, B., & Osca, A. (2012). Role stressors, task-oriented norm, and job satisfaction: A longitudinal study. Revista De Psicología Del Trabajo y De Las Organizaciones, 28, 171-181.
 84. Uvais, N. A., Shihabudheen, P., Bishurul, N. A., & Moideen, S. (2021). COVID-19-Related Stigma and Stress Among Doctors Working in the Private Sector During the COVID-19 Pandemic. The primary care companion for CNS disorders, 23(5), 21br02956. https://doi.org/10.4088/PCC.21br02956
 85. Van den Heede, K., & Aiken, L. H. (2013). Nursing workforce a global priority area for health policy and health services research: a special issue. International journal of nursing studies, 50(2), 141–142. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2012.04.015
 86. Whitehead, B., Owen, P., Holmes, D., Beddingham, E., Simmons, M., Henshaw, L., Barton, M., & Walker, C. (2013). Supporting newly qualified nurses in the UK: a systematic literature review. Nurse education today, 33(4), 370–377. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2013.01.009
 87. World Health Organisation 2017. Global Strategy on Human Resources for Health: Workforce 2030 Online Available at:.. - Accessed 13 December 17) http:// who.int/hr/resolutionsjen.
 88. Wu, P., Fang, Y., Guan, Z., Fan, B., Kong, J., Yao, Z., Liu, X., Fuller, C. J., Susser, E., Lu, J., & Hoven, C. W. (2009). The psychological impact of the SARS epidemic on hospital employees in China: exposure, risk perception, and altruistic acceptance of risk. Canadian journal of psychiatry. Revue canadienne de psychiatrie, 54(5), 302–311. https://doi.org/10.1177/070674370905400504
 89. Yeh, M. C., & Yu, S. (2009). Job stress and intention to quit in newly-graduated nurses during the first three months of work in Taiwan. Journal of clinical nursing, 18(24), 3450–3460. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2009.02941.x
 90. Zarei Matin, Hassan, Seyed Kalali, Nader, Akhavan Anvari, Mohammad Reza, Yazdani, Hamid Reza. (2012). Investigating the effect of job burnout analysis on employees' job outcomes. Public Management Perspectives, 3 (1), -.(in persian)