مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی در مجموعه های روائی میزان الحکمه و الحیات

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد یار گروه مدیریت دانشگاه امام حسین(ع)

4 دانشجوی دکتری تصمیم گیری و خط مشی گذاری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 بومی نبودن الگوهای خط مشی گذاری کارآفرینی لزوم شناسایی و استخراج مولفه های ارزشی بومی و طراحی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی با هدف تسری مضامین ارزشی به اسناد بالا دستی در این زمینه را ضروری می نماید . در این پژوهش تلاش شده مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی از متن احادیث و روایات مندرج در مجموعه های روایی میزان الحکمه و الحیات استخراج شود برای این کار با استفاده از روش تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA متن احادیث و روایات کد گذاری و تحلیل گردد . نتایج حاصله نشان می دهد مولفه های ارزشی محوری چارچوب خط مشی گذاری کارآفرنی در کتب میزان الحکمه و الحیات مشتمل بر بیست مضمون فرعی آخرت محوری ، وجوب ارزش آفرینی مستمر برای خود و دیگران در حال نیاز و بی نیازی ، کسب از راه حلال و مصرف در راه حلال ، ممنوعیت انحصار ، نقش حکومت در ایجاد ارزش ، توجه به نیاز و کفاف در تولید و مصرف ، ممنوعیت کنز، عدالت ، تعلق مالکیت زمین به خدا ، رسول و مردم و... میباشد . در نهایت با استفاده از مضامین استخراج شده شبکه مضامین مولفه های ارزشی چارچوب خط مشی گذاری کارآفرینی ارائه شده است این مولفه ها می تواند توسط بازیگران عرصه خط مشی ( مجلس شورای اسلامی ، مجمع تشخیص مصلحت و .. ) در تدوین و اجرای خط مشی های کارآفرینی مورد استفاده قرار گیرد . 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The axial value components of the entrepreneurship policy making framework

نویسندگان [English]

 • Davoud Hosseinpour 1
 • Vajhollah Ghorbanizadeh 2
 • Hassan Aliakbary 3
 • Hassan zare 4

1 Associate Professor, Faculty of Management and accounting, Allameh Taba Tabaee university

2 Associate professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh TabaTabaee university, Tehran, Iran

3 Assistant professor of management department,Imam Hossein university,Tehran,Iran

4 student

چکیده [English]

Abstract: In this research ,we have tried to identify the axial value components of the entrepreneurship policy making framework in the books of Mizan al-Hikmah and Al-Hayat. In this research, data from the text of hadiths were analyzed and coded using the thematic anilysis method and MAXQDA software. The results of this research show that the value components of entrepreneurship policy making framework in the books of Mizana al-Hikmah and Al-Hayat. Comprised of twenty themes belief in afterlife, the fact that all hardships are divine tests, sustenance is guaranteed for those who seek it, it is necessary to create value for oneself and others whether in need or not, monopoly is prohibited, Fiqh rules, people have different abilities and talents, world affairs are conducted through causality and tools, government has a role in value-creation, money should be earned and spent in religiously legitimate ways, it is forbidden to harm oneself and others, Nafy-e Sabil (rejection of foreign dominance), attention should be paid to needs and their satisfaction in production and consumption, money is seen as a means to regulate life, acquisitiveness is prohibited and certain groups should receive gifts ,
Finally ,using the extracted content, the network of value components of entrepreneurship policy framework has been presented These components affect the behavior of actors in the field of policy in the formulation and implementation of entrepreneurship policies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words : policymaking
 • Entrepreneurship
 • Axial values
 1. منابع
 2. - الوانی ، سید مهدی و شریف زاده ، فتاح . (1380). فرایندهای خط مشی گذاری عمومی . تهران : انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی .
 3. - احمد پور داریانی ، محمود (1391). کارآفرینی : تعاریف ، نظریات ، الگوها.تهران :انتشارات جاجرمی.
 4. - بابایی طلا تپه ، محمد باقر ، نوبخت وند ، جابر ، نیکو نام طوسی ، وحیده ، اسلامبول چی ، مصطفی و ستاری بهرام . (1394 ). مدیریت کارآفرینی در ارزش های اسلامی . مشهد : پویا اندیشه .
 5. - حکیمی ، محمد رضا ، محمد و علی (1391 ) .الحیاه ،ج5 ( ترجمه احمد آرام ). قم :دلیل ما .
 6. - حکیمی ، محمد رضا ، محمد و علی(1391 ) .الحیاه ،ج3 ( ترجمه احمد آرام ). قم :دلیل ما.
 7. - حکیمی ، محمد رضا ، محمد و علی (1391 ) .الحیاه ،ج6 (ترجمه احمد آرام ) قم : دلیل ما.
 8. - حکیمی ، محمد رضا ، محمد و علی(1391 ) .الحیاه ، ج 8 (ترجمه احمد آرام )قم : دلیل ما.
 9. - حکیمی ، محمد رضا ،محمد و علی (1391 ). الحیاه ،ج 1 (ترجمه احمد آرام ) قم : دلیل ما.
 10. - حکیمی ، محمد رضا ،محمد و علی (1391 ) . الحیاه ،ج4 (ترجمه احمد آرام ) قم : دلیل ما.
 11. – خنیفر ، حسین (1385) .کارآفرینی در نظام ارزشی اسلام . پرسمان ،28، 6-1 . باز یابی شده در 20 فروردین 1397 ، از Hawzah.net.
 12. - خنیفر ، حسین (1391).کارآفرینی در نظام ارزشی . قم : اکرام . ( کتاب اصلی در سال 1385 منتشر شده است ) .
 13. – دهقانی زاده ، مرضیه ( 1391 ).کسب و کار و کارآفرینی از دیدگاه قرآن و اسلام . مجموعه مقالات کارآفرینی و مدیریت کسب و کار های دانش بنیان ،مقاله منتشر شده در کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان ، دانشگاه مازندران، 1-6 . باز یابی شده در 20 فروردین 1397 از مرجع دانش .
 14. – درخشان ، مسعود ( 1389 ) . ملاحظاتی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت .کتاب نخستین کنفرانس اندیشه راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت،35–27 .
 15. – عابدی جعفری ، حسن، تسلیمی ، محمد سعید، فقیهی ، ابو الحسن و شیخ زاده محمد (1390 ) . تحلیل مضمون و شبکه مضامین. اندیشه مدیریت راهبردی ، 5 (10) ، 198– 151 .
 16. – مختاریان پور ، مجید (1391 ) طراحی اجرای سیاست های فرهنگی مبتنی بر برنامه های توسعه کشور. (رساله دکترا). دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران .
 17. – محمد پور ، احمد (1392 ). روش تحقیق کیفی . تهران : جامعه شناسان .
 18. - محمودی ، وحید ، نیری ، شهرزاد و پورعزت علی اضغر (1393). بازپردازی شاخص های توسعه قابلیت های انسانی در پرتو فرمان امام علی (ع) به مالک اشتر . مدیریت بازرگانی، 6 (1) ، 174.
 19. – محمدی ری شهری ، محمد(1395 ) . میزان الحکمه،ج4 .قم : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی .
 20. - محمدی ری شهری ، محمد(1395 ) . میزان الحکمه،ج3 .قم : مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 21. - محمدی ری شهری ، محمد(1395 ). میزان الحکمه،ج2 . قم : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 22. - محمدی ری شهری ، محمد(1395 ). میزان الحکمه، ج8 . قم : مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی
 23. - محمدی ری شهری ، محمد(1395 ). میزان الحکمه ،ج5 .قم : مرکزتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.
 24. - محمدی ری شهری ، محمد(1395 ). میزان الحکمه ،ج1 . قم : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی .
 25. - محمدی ری شهری ، محمد (1395). میزان الحکمه ، ج1 . قم : مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی .
 26. - میر معزی ، سید حسین (1390 ) . نظام اقتصادی اسلام . تهران : پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .
 27. - داوری ، علی (1389) . الگوی مناسب توسعه کارآفرینی توسط دولت ایران . ( رساله دکترا ) . دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران ، ایران .
 28. – Bosma, Niels and Levie , Jonathan (2010) Global Entrepreneurship Monitor , 2009 Executive Report , global Entrepreneurship Research Association (GERA), P11-12
 29. – Maxwell , J. (2004) , Qualitative Research Design : An Interactive Approach ,Second Edition , London : Sage Publications.
 30. – Peterson , R. (1980 ). Entrepreneurship and Organization, In R . Ronstadt, Frontiers of Entrepreneurial Research , Babson college: Babson .
 31. – Timmons , J (1990) . New Venture Creation , Boston : IRWIN , Homewood.
 32. – Ronstadt , R (1985 ) . Entrepreneurship . Nafick , Mass : Lourd publishing
 33. - story , d . J . (2008 ) . Entrepreneurship and same policy .
 34. world entrepreneurship forum.