ﻛﺎوﺷﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی طفره‌روی اجتماعی: ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ترکیبی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه خوارزمی

2 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

3 استادیار دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی

4 دانشیار دانشکده روانشناسی دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش درک ابعاد و نشانگرهای طفره‌روی اجتماعی و کاوش عوامل اثرگذار بر آن در بخش دولتی صنعت پالایش و پخش نفت بود.طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر دارای صبغۀ ترکیبی است، بخش کیفی آن با استفاده از روش تحلیل مضمون و متعاقب آن بخش کمی براساس الگوی شناسایی شده در بخش کیفی انجام شد. در بخش کیفی از ادبیات موضوع و مصاحبه‌های نیمه ساختارمند استفاده شد، مصاحبه‌ها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی با کارشناسان خبره صنعت صورت و در بخش کمی پرسشنامه‌ای براساس الگوی استخراجی طراحی و توسط اعضای شاغل با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تکمیل شد.یافته‌های پژوهش: در نتیجه تحلیل داده‌ها؛ هشت نشانگر، دو بعد (کفایتی و رقابتی) و پنج عامل اثرگذار (کاری، فردی، سازمانی و مدیریتی، گروهی و اجتماعی) شناسایی شد که در بخش کمی از طریق روش معادلات ساختاری اعتبار و صحت الگوی بدست آمده مورد تایید قرار گرفت.محدودیت‌ها و پیامدها: بخش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری است و در این بخش ذهنیت پژوهشگران و پیش‌فرض‌های آنان در استخراج مفاهیم تاثیرگذار بوده است، و در بخش کمی طولانی بودن پرسشنامه پژوهش و ماهیت مقطعی داده‌ها قابلیت اعتماد نتایج را کاهش می‌دهد.پیامدهای عملی: کاهش تلاش افراد در گروه‌ها به نسبت کار انفرادی (طفره‌روی اجتماعی) یکی از مشکلات شایع گروه‌های کاری است. شناسایی ماهیت و عوامل اثرگذار بر آن می‌تواند در سیری یادگیرنده موجب کاهش این پدیده مخرب در سازمان‌ها شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با بررسی مفهوم‌سازی طفره‌روی اجتماعی و طیف وسیع عوامل اثرگذار بر این پدیده در فضای کار سازمانی به پژوهش‌های این حوزه می‌افزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Model of social loafing: A mixed method

نویسندگان [English]

 • fereshteh ghaleh agha babaei 1
 • Bijan Abdollahi 2
 • Saeed Jafariniya 3
 • Jafar Hasani 4
1 Ph.D. Student of Kharazmi University
2 Associate Professor, Kharazmi University
3 Assistant Professor, Kharazmi University
4 Associate Professor, Kharazmi University
چکیده [English]

Purpose: The main purpose of this research was to understand the dimensions and indicators of social loafing and to explore the factors affecting it in the public sector of the oil refining and distribution industry.Design/Methodology/Approach: The present study has a mixed approach, the qualitative part of which has been done by thematic analysis method, and the quantitative part has been done according to the pattern identified in the qualitative part. In the qualitative part, subject literature and semi-structured interviews were used, purposeful and snowball interviews were done with industry experts and in quantitative part a questionnaire was designed based on extractive pattern and completed by public sector employees in the industry using cluster sampling method.  Research Findings: As a result of data analysis, eight indicators, two dimensions (adequate and Competitive) and five factors (work, individual, organizational and managerial, group and social) were identified, which were confirmed in quantitative part by validity and accuracy of structural equation modeling.Limitations & Consequences: The qualitative part is based on the interpretive paradigm and in this section, researcher’s mentality and their assumptions have been influential in extracting the concepts, the length of the research questionnaire and the cross-sectional nature of the data reduces the reliability of the results.Practical Consequences: Reduction individual effort in groups compared to individual work is a common problem in workgroups. Identifying the nature and factors affecting it can reduce this destructive phenomenon in organizations.Innovation or value of the Article: This study adds to the research by examining the conceptualization of social loafing and the wide range of factors influencing this phenomenon in the organizational workplace.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Working Group
 • Social loafing
 • content analysis
 1. -Aggarwal, P., & O’Brien, C. L., (2008), Social loafing on group projects: Structural antecedent sand effect on student satisfaction, Journal of Marketing Education, 30(3), 255-264.
 2. -Akgunduza, Y.‎, Eryilmazb‎, G., (2018), Does turnover intention mediate the effects of job insecurity and co-worker support on social loaï‌ng? International Journal of Hospitality Management, 68, 41-49.
 3. -Backer, M. D., Boen, F., Cuyper, B. D., Høigaard, R., & Vande Broek, G., (2015), A team fares well with a fair coach: Predictors of social loaï‌ng in interactive female sport teams, Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25, 897-908.
 4. -Bagheri, M., Salimi, B., & Akbari, B., (2014), Social loafing: Providing a Model for Measuring its Factors in Human Science Knowledge Production Teams (with Emphasis on Theses), Management Improvement, 3, 65-87. (in Persian)
 5. -Braun, V. & Clarke, V., (2006), Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
 6. -Bryant, S. M., Albring, S. M., & Murthy, U., (2009), The effects of reward structure, media richness and gender on virtual teams, International, Journal of Accounting Information Systems, 10, 190–213.
 7. -Chang, K. Ch., (2010), Perceived Social Loafing and Community Cohesion in Virtual Communities: a Perspective of Social Capital (Doctoral dissertation). National Central University, Taiwan.
 8. -Chena, F., Zhangb, L., & Latimerca, J., (2014), How much has my co-worker contributed? The impact of anonymityand feedback on social loafing in asynchronous virtual collaboration, International Journal of Information Management, 34, 652-659.
 9. -Chidambaram, L. & Tung, L. L., (2005), Is out of sight, out of mind? An empirical study of social loafing in technology-supported groups, Information Systems Research, 16(2), 149-168.
 10. -Chitsazian, A., & Mortazavi, S., (2011), Investigating the Effective Factors on Social Loafing in Group Activities; Case of Study: Student’s Discussion Groups in Imam Sadiq University, strategic management thought, 4(1), 161-180. (in Persian)
 11. -Comer, D. R., (1995), A model of social loafing in real work groups, Human Relations, 48, 647-667.
 12. -Czyz, S. H., Szmajke, A., Kruger, A., & Kubler, M., (2016), Participation in Team Sports Can Eliminate the Effect of Social Loafing, Perceptual and Motor Skills, 1-15.
 13. -Deleau, J., (2017), Social Loafing Construct Validity in Higher Education: How ‎Well Do Three Measures of Social Loafing Stand Up to Scrutiny?, University of San ‎Francisco.‎
 14. -Depillis, E., Furumo, K., Ray, J., Furumo, H., & Higa, K., (2015), Deadbeats in Virtual Teams: How Gender, Conscientiousness, and Individualism/Collectivism Impact Performance, International Journal of Business and Information, 10(3), 273-294.
 15. -Eikenhout, N., (2004), The Effects of Task Structure and Group Target Monetary Incentives on Social Loafing, Dissertation, Western Michigan University, August.
 16. -Ettington, D. R., & Camp, R. R., (2002), Facilitating transfer of skills between group projects and work teams, Journal of Management Education, 26(4), 356–379.
 17. -Fast, N. J., Burris, E. R., & Bartel, C. A., (2014), Managing to stay in the dark: managerial self-efficacy, ego defensiveness, and the aversion to employee voice, Academy of Management Journal, 57(4), 1013–1034.
 18. -Fereday, J., & Muir-Cochrane, E., (2006) Demonstrating rigor using thematic analysis: a hybrid approach of inductive and deductive coding and theme development, International Journal of Qualitative Methods, 5(1), 80–92.
 19. -Jafarpoor, M., (2018), The pathology of Group work in Iranian organizations, Management studies in development & evolution, 5 (87) 75-100. (in Persian)
 20. -Jassawalla, A., Sashittal, H., & Malshe, A., (2009), Students’ perceptions of social loafing: Its antecedents and consequences in undergraduate business classroom teams, Academy of Management Learning & Education, 8 (1), 42–54.
 21. -Harding, L. M., (2017), Students of a Feather “Flocked” Together: A Group Assignment Method for Reducing Free-Riding and Improving Group and Individual Learning Outcomes, Journal of Marketing Education, 1 –11.
 22. -Haslam, S. A., (2004), Psychology in Organizations: The Social Identity Approach, ‎London: Sage.‎
 23. -Haugen, T., Reinboth, M., Hetlelid, K. J., Peters, D. M., & Høigaard, R., (2016), Mental Toughness Moderates Social Loafing in Cycle Time-Trial Performance, Research Quarterly for Exercise and Sport, 305-310.
 24. -Hoon, H., & Tan, M. L., (2008), Organizational Citizenship Behavior and Social Loafing: The Role of Personality, Motives, and Contextual Factors, Journal of Psychology, 142(1), 89–108.
 25. -Karau, S. J., & Williams, K. D., (1993), Social loafing: A meta-analytic review ‎and theoretical integration, Journal of Personality and Social Psychology, 65,‎‏ ‏‎681-‎‎706.‎
 26. -Klehe, U. C. & Anderson, N., (2007), The Moderating Inï‌‚uence of Personality and Culture on Social Loaï‌ng in Typical versus Maximum Performance Situations, International Journal of Selection and Assessment, 15 (2), 250-262.
 27. -Lam, C., (2015), The Role of Communication and Cohesion in Reducing Social Loafing in Group Projects, Business and Professional Communication Quarterly, 1-22.
 28. -Liden, R. C., Wayne, S. J., Jaworski, R. A., & Bennett, N., (2004), Social Loaï‌ng: A Field Investigation, Journal of Management, 30(2), 285–304.
 29. -Levi, D., (2017), Group dynamics for teams,5th Edition, California: Sage Publications.
 30. -Lin, T., & Huang, Ch. Ch., (2009), Understanding social loafing in knowledge contribution from the perspectives of justice and trust, Expert Systems with Applications, 36, 6156–6163.
 31. -Lunenburg, F. C., & Lunenburg, M. R., (2015), Developing High Performance Teams: Long-Standing Principles That Work, International Journal of Organizational Behavior in Education, 3)1(, 1-17.
 32. -Luo, Z., Qu, H., & Marnburg, E., (2013), Justice Perceptions and drives of hotel employee social loafing behavior, International Journal of Hospitality Management, 33, 456-464.
 33. -Monzani, L., Ripoll, P., Peir, J. M., & Van Dick, R. (2014), loafing in the digital ‎age: The role of computer mediated communication in the relation between perceived ‎loafing and group affective outcomes, Computers in Human Behavior, 33, 279-285.‎
 34. -Mihelič, K. K., & Culiberg, B., (2018), Reaping the Fruits of Another’s Labor: The Role of Moral Meaningfulness, Mindfulness, and Motivation in Social Loafing, Journal of Business Ethics, 1-15.
 35. -Mulvey, P. W., & Klein, H. J., (1998), The impact of perceived loafing and collective efficacy on group goal processes and group performance, Organizational Behavior and Human Decision Processes, 74(1), 62–87.
 36. Nadi, M., Ahanchian, M. R., Noghani dokht bahmani, M., (2016), Qualitative research of team building and teamwork status in public universities of Iran, organizational behavior studies quarterly, 6, 1(21), 81-120. (in Persian)
 37. -Naicker, D., (2011), The prevalence and magnitude of social loafing in an organizational setting, university of Kwazulu-natal.
 38. -O’Leary, K., O’Reilly, P., Feller, J., Gleasure, R., Li, S., & Cristoforo, J., (2017), Exploring the application of blockchain technology to combat the effects of social loafing in cross functional group projects, in: Proceedings of the 13th International Symposium on Open Collaboration.
 39. -Piezon, S. L., (2011), social loafing and free riding in online learning groups, Florida University.
 40. -Quivy, R., Campenhnoudt, L. V., (2016), Research in Social Sciences, Translated by Nikgar, A., Tehran: Totia. (in Persian)
 41. -Robbins, S., & Judge, T., (2008), Organizational Behavior, 13th Edition, New Jersey: Prentice Hall.
 42. -Rutte, C. G., (2003), Social loaï‌ng in teams, in West, M.A., Tjosvold, D. and Smith, K.G. (Eds), International Handbook of Organizational Teamwork and Cooperative Working, Wiley, Chichester, 361-378.
 43. -Schippers, M. C., (2014), Social loafing tendencies and team performance: The compensating effect of agreeableness and conscientiousness, Academy of Management Learning & Education, 13(1), 62-81.
 44. -Sen, E., Tozlu, E., Atesoglu, H., & Sahin, Z., (2016), The effects of organizational ‎commitment on social loafing behavior at higher education institutions, International ‎refereed academic social sciences journal, 7‎‏) ‏‎22‎‏(‏‎, 96-113.‎
 45. -Shinada, M., & yamagishi, T., (2007), punishing free riders: direct and indirect promotion of cooperation, evolution and human behavior, 28, 330-339.
 46. -Singh, S., Wang, H. & Zhu, M., (2018), Perceptions of Social Loafing During the Process of Group Development. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3161269 .
 47. -Smith, C., (2016), A qualitative analysis of the perceptions of social loafing among post-graduate university students, university of Pretoria.
 48. -Steinmetz, J., & Pfattheicher, S., (2017), beyond social facilitation: a review of the fan-reaching effects of social attention, Social Cognition, 35(5), 585–599.
 49. -Torbjorn, N., Tommy, H., Michael, R., Derek, M., P., & Rune, H., (2014), Explicit prior or knowledge of social loafing does not reduce social loafing in subsequent team cycle trial performance, Kinesiologia Slovenica, 20(2), 17–25.
 50. -Ulke, H. E., & Bilgic, R., (2011), Investigating the Role of the Big Five on the Social Loaï‌ng of Information Technology Workers, International Journal of Selection and Assessment, 19(3), 301-312.
 51. -Vaartstra, M. (2012), Perfectionism and Perceptions of Social Loafing in Youth ‎Soccer Players, Alberta, Edmonton‎.
 52. -Voyles, E. C., Bailey, S. F., & Durik, A. M., (2015), New Pieces of the Jigsaw Classroom: Increasing Accountability to Reduce Social Loafing in Student Group Projects, The New School Psychology Bulletin, 13(1), 11-20.
 53. -Worchel, S., Rothgerber, H., & Day, E. A., (2011), Social loafing and group development: when "I" comes last, current research in social psychology, 17(5).