کلیدواژه‌ها = مدیریت منابع انسانی
نظام مدیریت عملکرد کارکنان به مثابه ابزاری برای پیشگیری از فساد اداری

دوره 15، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 36-61

10.48308/jpap.2024.234281.1367

حسین ایمانی


بررسی تاثیر کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر تاب‌آوری سازمانی: مطالعه‌‌ای بر روی سازمان‌های کشور لبنان

دوره 14، شماره 3، مهر 1402، صفحه 15-31

10.48308/jpap.2023.103103

مصطفی جفال؛ غلامعلی طبرسا؛ علی رضاییان


فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان

دوره 12، شماره 4، دی 1400، صفحه 15-29

10.48308/jpap.2021.102300

سکینه حاتمی؛ میرعلی سید نقوی؛ سید مهدی الوانی


ارائه مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش بنیان

دوره 12، شماره 3، مهر 1400، صفحه 32-56

10.48308/jpap.2021.101900

سمیه شامانی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبداله حیدریه؛ هادی همتیان


مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 157-177

10.48308/jpap.2021.100855

حبیب اله فلاح؛ اسداله مهرآرا؛ مجتبی طبری


تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 15-38

10.48308/jpap.2020.96787

حامد محمدی؛ سیدمهدی الوانی؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


مدلسازی تأثیر اینترنت اشیا بر مدیریت منابع انسانی (مورد مطالعه: سازمان هواپیمایی کشور)

دوره 11، شماره 3، مهر 1399، صفحه 87-107

10.48308/jpap.2020.96824

هانیه محمدی؛ سید محمد زرگر؛ هادی همتیان؛ یونس وکیل الرعایا


مزیت همرقابتی (همکاری و رقابت) در سازمان‌های دولتی: هم‌افزائی انسان و فرآیند

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 15-33

10.48308/jpap.2020.96733

مهدی هدائی؛ سید مهدی الوانی؛ حمید رضا یزدانی؛ حسن زارعی متین


شناسایی و رتبه بندی معیارهای مدیریت استراتژیک منابع انسانی در دانشگاه

دوره 11، شماره 2، تیر 1399، صفحه 127-147

10.48308/jpap.2020.96738

بدری عباسی


طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در بخش دولتی

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 159-185

10.48308/jpap.2019.96510

حسن حسن زاده؛ ناصر میرسپاسی؛ ابوالحسن فقیهی؛ رضا نجف بیگی