مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

2 گروه مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر، قائم شهر، ایران

چکیده

هدف: مطالعه حاضر با هدف مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین، انجام شد.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در پژوهش حاضر برای جمع‎آوری داده‎ها از دو روش کیفی و کمی استفاده شد. جمع‌آوری اطلاعات در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه‎های عمیق نیمه ساختار یافته و استفاده از نظر خبرگان و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه انجام شد. مصاحبه‌های انجام شده به روش کدگذاری سه مرحله‌ای (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی)، مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. در بخش کیفی تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه‌ها ادامه یافت و در بخش کمی نیز 384 نفر از مشتریان بانک مسکن حجم نمونه را تشکیل دادند و پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند.
یافته‌های پژوهش: بر اساس نتایج مولفه‌های مدیریت منابع انسانی بر اساس رویکرد مدیریت دولتی نوین (اصل خصوصی‌سازی، اصل تمرکززدایی، اصل کوچک‌سازی، اصل مدیریت‌گرایی، بوروکراسی زدایی) تنظیم و پیشنهاد گردید.
محدودیت‌ها و پیامدها: به دلیل تعدد متغیرهای پژوهش و پیچیدگی‌های خاص پژوهش، برای پژوهش‌های آینده باید سایر مؤلفه‌های متغیرها به­طور دقیق بررسی شوند تا دیگر روابط متغیرها هر چه شفاف­تر و جامع­تر شناخته شود.
پیامدهای عملی: به منظور جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی تحصیل کرده، مجرب و متخصص، از امکانات و ابزارهای اصولی و علمی منابع انسانی استفاده شود.
ابتکار یا ارزش مقاله: به منظور توسعه و رشد متوازن منابع انسانی نظام جامع برنامه‌ریزی نیروی انسانی از قبیل مسیر پیشرفت شغلی، برنامه‌ریزی جانشینی طراحی و اجرا گردد.
نوع مقاله: مقاله علمی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Model of Human Resource Management based on New Public Management

نویسندگان [English]

  • Habibullah Fallah 1
  • Asadollah Mehrara 2
  • Mojtaba Tabari 2
1 PhD Student in Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
2 Department of Public Administration, Islamic Azad University, Qaemshahr Branch, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

Purpose: The present study was conducted with the aim of the role model of human resource management based on new public management.
Design / methodology / approach: In the present study, two qualitative and quantitative methods were used to collect data. In the qualitative part, using deep, semi-structured interviews and using the opinion of experts, and in a small part, the information questionnaire was collected. The interviews were analyzed using three-step coding method (open coding, axial coding and selective coding). In the qualitative part, the interviews continued until the theoretical saturation, and in the quantitative part, 384 customers of Maskan Bank formed the sample size and completed the questionnaires.
Findings: The results showed that finally the components of human resource management were adjusted and proposed based on the new public management approach (principle of privatization, principle of decentralization, principle of downsizing, principle of management, decentralization).
Limitations and Consequences: Due to the multiplicity of research variables and the specific complexities of the research, other components of the variables should be carefully considered for future research so that the other relationships of the variables are more transparent and comprehensive.
Practical implications: In order to attract and employ educated, experienced and specialized human resources, the basic and scientific facilities and tools of human resources should be used.
Originality or value of the article: In order to develop and equipoise the balanced human resources, a comprehensive human resource planning system such as career path, succession planning should be designed and implemented.
Article Type: Scientific Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resource Management
  • downsizing
  • New Public Management
  • Privatization
  • maskan bank