تاملی بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

4 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، قزوین، ایران

چکیده

هدف: اثربخشی نظام اداری عامل حیاتی و مهم در تحقق برنامه‌های توسعه است و بدون داشتن نظام اداری کارآمد و اثربخش، دست یافتن به اهداف کلان جامعه عملی نیست. از این‌رو، هدف اصلی نوشتار حاضر، تبیین و سنجش عوامل موثر بر بعد مدیریتی نظام اداری ایران می‌باشد.            
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: نوشتار حاضر یک پژوهش کاربردی، از حیث راهبرد، پیمایشی و از حیث هدف توصیفی است. جامعه آماری پژوهش حاضر را مدیران وزارتخانه‌های ایران تشکیل می‌دهد که برای نمونه‌گیری از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل داده‌ها از روش فازی استفاده گردیده و بدین ترتیب، اطلاعات لازم را در قالب زبان طبیعی از خبرگان اخذ شده و مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
یافته‌های پژوهش: بین وضعیت موجود و مطلوب بعد مدیریتی در نظام اداری ایران تفاوت معناداری مشاهده می‌شود، بدین‌معنا که بعد مدیریتی در وضعیت مطلوب در مقایسه با وضعیت موجود دارای حد بهینه کمتری می‌باشد.
محدودیت‌ها و پیامدها: از مهم‌ترین محدودیت‌های پژوهش حاضر، کمبود پژوهش‌های رقیب بوده است و با مراجعه به پایگاه‌های اطلاعاتی برخط داخلی و خارجی، به نظر رسید مقاله مرتبط با موضوع پژوهش حاضر کمیاب می‌باشد و در حیطه جستجوهای نویسنده، پژوهش مشابهی یافت نشد.
پیامدهای عملی: نتایج این پژوهش می‌تواند در راستای کارآمدی بیشتر نظام اداری ایران از سوی پژوهشگران، خط‌مشی‌گذاران و کارگزاران دولتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
ابتکار یا ارزش مقاله: مقاله به تحقیقات حوزه مدیریت دولتی و به ویژه نظام اداری می‌افزاید. با توجه به کمبود پژوهش‌های مرتبط‌ در عرصه نظام اداری، مقاله حاضر می‌تواند خلاء تحقیقاتی در عرصه نظام اداری کشور را اندکی جبران نماید.
نوع مقاله: مقاله علمی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Considerately of Iran Administrative System's Managerial Dimension

نویسندگان [English]

 • hamed mohammadi 1
 • Seyed Mehdi Alvani 2
 • Gholamreza Memarzadehtehran 3
 • Naser Hamidi 4
1 Public Administration, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad university, Qazvin, Iran
2 Department of Public Administration, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
3 Department of Public Administration, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Department of Industrial Management, Faculty of Management & Accounting, Qazvin Islamic Azad University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Purpose: The effectiveness of the administrative system is a vital factor in the realization of development plans, and without an efficient and effective administrative system, achieving the goals of the larger community is not feasible. The main goal behind this research is to outline and measure the factors influencing Iran administrative system's managerial dimension.
Design / Methodology / Approach: The current study is applied, and in terms of strategy, it is a survey and descriptive regarding the objective. The statistical community consists of Managers of Iran Ministries, where cluster sampling has been applied for sampling. In this study, Fuzzy method has been used to analyze the data and this way, the required data have been gained in the form of the natural language from the experts and analyzed.
Research Findings: There is a significant difference between the current and desirable status of the managerial dimension in the Iranian administrative system, meaning that the managerial dimension in the desirable status is less than the optimal one.
Limitation & Consequences: One of the most important limitations of the present study was the absence of competing studies, so that no articles related to the subject of the present study were found by referring to online and external online databases and no similar research was found in the author's search.
Practical Consequences: The results of this research can be exploited by researchers, policy makers and government agents in order to make the Iranian administrative system more efficient.
Innovation or Value of the Article: The article adds to research in the field of public administration, and in particular the administrative system. Due to the lack of research in the field of administrative system of the country, the present article can compensate for the lack of research in the field of administrative system in the country.
Paper Type: Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Planning
 • structure
 • Monitoring and Evaluation
 • Human Resources Management
 1. AllamTabriz, A., & Farshbaf, J. (2005). Promoting and Maintaining People's Dignity in the Administrative System. Tehran: Management and Planning Organization Publications. (in Persian)
 2. Alvani, S.M. (2002). Comparative Management. Tehran: Payame Noor University Press. (in Persian)
 3. Alvani, S.M., & Sharirzadeh, F. (2000). Public Policy Process. Tehran: Allameh Tabataba'i University Press. (in Persian)
 4. Andrws, C.W. (2018). Legitimacy and Context: Implications for Public Sector Reform in Developing Countries. Public Administration and Development, 28, 171-180.
 5. Ansah, M.O., & Louw, O.L. (2019). The influence of national culture on organizational culture of multinational companies. Journal Cogent Social Sciences, 5(1), 1-15.
 6. Attar, S., & Khajeh Naeini, A. (2016). The Analysis of Affecting Factors in Inefficiency of Iran’s Policy Making System. Public Policy Quarterly, 1(1), 1-20. (in Persian)
 7. Aykac, B., & Metin, H. (2012). The future of public organizations. Social and Behavioral Sciences, 62, 468- 472.
 8. Azolukwan, V.A., & Perkins, J. (2009). Managerial perspectives on HRM in Nigeria: evolving hybridization. Cross cultural Management: An International Journal, 16(1), 62-82.
 9. Bar, S.H. (2004). Iran: Cultural Values, Self-Image and Negotiation Behavior, Herzliya Conference, The Interdisciplinary center Herzliya. Lauder school of government diplomacy and strategy, Institute for policy and strategy.
 10. Barani, S., Faghihi, A., & Najafbigi, R. (2018). Pathology of organizational culture in the public sector of Iran. Iranian Management Science Quarterly, 12(46), 1-19. (in Persian)
 11. Berry, C.R. (2000). Developments in Personnel/ Human Resource Management in State Government. Marcel Dekker, Inc.
 12. Carter, L.F., & Kitts, K.D. (2007). Managing Public Personnel: A turn-if- the- century perspective. Taylor and Francis Group, LLC.
 13. Civil Service Management Law. (2007). Administrative and Employment Organization. (in Persian).
 14. Cristofoli, D., Ditill, A., & Liguori, M. (2010). Do environmental and task characteristics matter in the control of externalized local public services, Unveiling the relevance of party characteristics and citizens “Offstage Voice”. Accounting, Auditing & Accountability Journal, 23(9), 350-372.
 15. Daley, D.M. (2005). Handbook of Human Resource Management in Government: Designing Effective Performance Appraisal System, Inc.
 16. Danaee-Fard, H. (2013). Challenges of Public Administration in Iran. Tehran: The Organization for Researching and Composing University Textbooks in the Humanities. (in Persian)
 17. Danaee-Fard, H., & Abbasi, T. (2008). Administration Reforms in Iran: Analysing Government Downsizing. Biannual Peer Review Journal of Business Strategies, 6(29), 101-122. (in Persian)
 18. Das, B., & Garcia-Diaz, A. (2011). Factors Selection guidelines for job evaluation: a computerized statistical procedure. Computers and Industrial Engineering, 40, 259-272.
 19. Elsenstadt, S.N. (1959). Political Struggle in Bureaucratic Societies. World Politics, 9(1), 257-259.
 20. Faghihi, A., & Aghaz, A. (). Human Resource Management in Developing Countries: An Ecological Perspective. Journal of Public Management Research, 4(14), 5-22.
 21. Faghihi, A., & Danaee-Fard, H. (2006). Bureaucracy and Development in Iran: A Historical-Comparative View. Tehran: Rasa Publishing. (in Persian)
 22. Farazmand, A. (2018). Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance. Springer International Publishing.
 23. Frederickson, H.G. (1999). Ethics and the New Managerialism. Public Administration and Management:an Interactive Journal, 4(2), 299-324
 24. Frederickson, H.G., Smith, K.B., Larimer, C.W., & Licari, M.J. (2012). The Public Administration Theory Primer. Westview Press.
 25. Gholipour, R. (2013). Challenges of the Administrative System: A Case Study of Iran. Tehran: Tehran University Press. (in Persian)
 26. Haghighi, M.A. (2005). Comparative Management. Tehran: Termeh Publications. (in Persian)
 27. Haque, M.Sh. (1997). Incongruity between bureaucracy and society in developing nations: A critique. Peace & Change, 22(4), 432-462.
 28. Haruna, P.F. (2008). Culture, Development, and Public Administration in Africa. Administrative Theory & Praxis, 30(1), 143-147.
 29. Hays, S.W., & Sowa, J.E. (2005). Staffing the Bureaucracy: Employee Recruitment and Selection. Published by Jossey – Bass.
 30. Heady, F. (2001). Public administration: A comparative perspective. Marcel Dekker, Inc, New York, Basel.
 31. Hofstede, G. (2005). Cultures and organizations: Software of the mind. New York: Mc Graw- Hill.
 32. Homayonekatoziyan, M.A. (2005). State and Nation Conflict: Theory of History and Politics in Iran. Tehran: Ney Publishing. (in Persian)
 33. Javidan, M., & Dastmalchian, A. (2003). Culture and leadership in iran: The land of individual achievers, strong family ties and powerful elite. Academy of Management Exceutive, 17(4), 127-142.
 34. Johnson, R.W., & Miners, H. (2000). Approaches to promoting good governance, Near East Bureau. Democratic Institution support project.
 35. Jreisat, J. (2010). Comparative public administration and Africa. International Review of Administrative Science, 76(4), 603-604.
 36. KarimiShahabi, A., MemarzadehTehran, G., Alvani, S.M., & Modiri, M. (2017). Identifying the barriers to productivity of Iranian Public organizations. Journal of Development and Transformation Management, Special Issue, 1-10.
 37. Koprić, I. (2019). Public Administration Reform in Croatia: Slow Modernization During Europeanization of Resilient Bureaucracy. Public Administration Issues, Special Issue I, 1-20.
 38. Li, T., Kong, L., & Zhang, H. (2009). Performance evaluation model of public service-oriented government based on BP neural network. College of economics and management Shandong university of science and technology Qingdao, China.
 39. Lindquist, E.A., & Hus, I. (2017). Accountability and monitoring government in the digital era: Promise, realism and research for digital-era governance. Canadian Public Administration, 60(4), 627-626.
 40. Management and Planning Organization of Iran. (2004). Reform Processes and Methods of Work. Publication of the Vice President for Management Development and Human Capital. (in Persian)
 41. Marume, S.B.M. (2016). Meaning of Public Administration. Journal of Research in Humanities and Social Science, 4(6), 15-20.
 42. Matei, A., & Antonie, C. (2013). The New Public Management within the Complexity Model. 2nd World Conference on Business, Economics and Management -WCBEM 2013, 1125-1129.
 43. McCourt, W. (2013). Models of Public Service Reform: A Problem-Solving Approach, Policy Research Working Paper. The World Bank, East Asia and the Pacific Region, Poverty Reduction and Economic Management Unit, April 2013, 1-32.
 44. McGowan, R.P. (1984). Strategies for productivity improvement in local government. Public Productivity Review, 8(4), 314-331.
 45. Ministry of Culture and Islamic Guidance. (2001). National Plan of Iranian Values and Attitudes. (in Persian)
 46. Mirmohammadi, M., & Hassanpour, A. (2011). Iran's administrative system: An Analysis of Problems and Challenges. Journal of Public Administration perspective, 8(4), 9-22
 47. Mohammadi, H., Alvani, S.M., Memarzade Tehran, G., & Hamidi, N. (2018). Identification of cultural barriers facing the Iranian administrative system. Journal of Organizational Culture Management, 16(1), 71-91. (in Persian)
 48. Molina, A. (2009). Values in Public Administration the Role of Organizational Culture. International Journal of Organization Theory and Behavior, 12(2), 266-279.
 49. OECD. (2015). OECD Regulatory Policy Outlook 201. Paris: OECD Publishing.
 50. Olsen, J.P. (2005). Maybe It Is Time to Rediscover bureaucracy. Journal of Public Administration Research and Theory, 16, 1-24.
 51. Peng, W.SH. (2008). A critique of Fred Riggs ecology of public administration. International Public Management Review, 9(1), 213-223.
 52. Porcher, S. (2019). Culture and the Quality of Government. Public Administration Review, 7(1), 1-19.
 53. Raczkowski, K. (2016). Planning and Decision Making in Public Management. In: Public Management. Springer, Cham, 21-53.
 54. Riggs, F. (2000). Public Administration in America: The Exceptionalism a Hybrid Bureaucracy. Public Administration and Public Policy, 1, 1-7.
 55. Rosenbloom, D. (1989). Public Administration: Understanding Management Politics and Law in the public sector. Random House.
 56. Sager, F., and Rosser, CH. (2009). Weber, Wilson, and Hegel: Theories of Modern Bureaucracy. Public Administration Review, 69(6), 1136-1147.
 57. Sariolghalam, M. (2007). Rationality and the future of Iran's development. Tehran: Middle East Center for Scientific Research and Strategic Studies.
 58. Shafritz, J.M., Russell, E.W., & Borick, C.P. (2006). Introducing Public Administration. Longman.
 59. Shojaei, M. (2005). The Comparative Administrative Systems Movement. Journal of Organizational Culture Management, 3(2), 369-399. (in Persian)
 60. Todaro, M.P. (1994). Modem. New York: Alfred A. Knopf, Inc.
 61. United Nations Development Programme. (2014). Governance for Sustainable Development. Integrating Governance in the Post-2015 Development Framework, March 2014.
 62. United Nations Development Programme. (2015). From Old Public Administration to the New Public Service: Implications for Public Sector Reform in Developing Countries.
 63. Waxin, M.F., & Bateman, R. (2009). International Handbook of Public Management Reform, Chapter 3: Hrm in the Public Sector: is it enough. Edward Elgar Publishing, Inc.
 64. Wilson, W. (1887). The study of public Administration. Political Science Quarterly, 9, 197-222.
 65. Yeganeh, H., & Su, Z. (2008). An examination of human resource management practices in Iranian public sector. Personnel Review, 37(2), 203-221.