طراحی چارچوبی برای مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در بخش دولتی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری ، گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

2 استاد ، گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران

3 استاد ، گروه مدیریت دولتی ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران

چکیده

ایجاد و تقویت کارآفرینی در هر سازمانی با نظام مدیریت منابع انسانی آن سازمان ارتباط تنگاتنگی دارد و همچنین سیاستهای نظام مدیریت منابع انسانی به تنهایی نمی‌تواند زمینه ساز ایجاد و تقویت کارآفرینی گردد بلکه تابع عوامل محیطی و داخلی سازمان نیز می‌باشد. این تحقیق بدنبال ارایه چارچوبی برای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در سازمان‌های دولتی است، بنابراین برای بررسی نظام مدیریت منابع انسانی از مدل میرسپاسی استفاده شده است. بر اساس ادبیات تحقیق ابعاد نوآوری، پیش‌گامی و انعطاف‌پذیری برای کارآفرینی سازمانی در سازمان‌های دولتی انتخاب شدند. با توجه نوع تحقیق که ترکیبی می‌باشد جامعه‌ی آماری پژوهش نیز به دو دسته‌ی کیفی و کمّی تقسیم‌بندی می‌شوند، دسته‌ی اول خُبرگان تحقیق هستند که شامل 25 نفر از اساتید مدیریت دولتی دانشگاههای کشور که دارای مدرک دکتری مدیریت دولتی با گرایش مدیریت منابع انسانی و همچنین با سابقه‌ی انجام تحقیق یا تحقیقات در زمینه‌ی کارآفرینی و یا سابقه‌ی تدریس درس کارآفرینی می‌باشند و دسته‌ی دوم مدیران و کارشناسان منابع انسانی وزارتخانه‌های ایران هستند که برای نمونه‌گیری، از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای در دسترس استفاده شده است. و بعد از شناسایی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور بر اساس نظر خُبرگان ، وضعیت موجود کارآفرینی مدیریت منابع انسانی در سازمان‌های دولتی بررسی و نتایج تحقیق نشان می‌دهد که سازمان‌های دولتی ایران از وضعیت مناسب در زمینه‌ی کارآفرینی مدیریت منابع انسانی برخوردار نیستند و در نهایت بعد از رتبه‌بندی اقدامات مدیریت منابع انسانی کارآفرین محور، چارچوبِ مناسب برای نظام مدیریت منابع انسانی کارآفرین‌محور در سازمان‌های دولتی با استفاده از نتایج تحقیق و همچنین ادبیات و سوابق تحقیق ارایه و سپس راهکارهای عملی و کاربُردی در این زمینه پیشنهاد می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a framework for Entrepreneur -oriented Human Resource Management in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • hasan hasanzade 1
  • Naser Mirsepasi 2
  • Aboulhassan Faghihi 2
  • Reza Najafbagy 3
1 Ph.D., Department of Management, Department of Science and Research, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Science and Research, Islamic Azad University
3 Science and Research, Islamic Azad University
چکیده [English]

Establishing and strengthening entrepreneurship in any organization is closely related to its human resources management (HRM) system. Also, HRM policies alone cannot create entrepreneurial growth but also related on the internal and external factors that influence on the organization. In this research, we seek to provide a framework for an entrepreneurial human resource management system in the public sector. Therefore, we reviewed the human resources management system based on the Mirsepasi model. Also, based on theoretical literature, the dimensions of innovation, proactivity and flexibility for organizational entrepreneurship were selected in public sector.
Regarding the type of research that is combined, the statistical community of the study is divided into two categories: qualitative and quantitative, The first group are experts consists of 25 professors from the public administration of the universities of the country who holds a Ph.D. in Human Resource Management with a history of conducting research in entrepreneurship or teaching entrepreneurship lessons. And the second group are human resources managers and experts from the ministries of Iran who have been using a classified sampling available method for sampling.And after identifying the internal and external factors that affecting on the entrepreneurial human resource management system based on experts opinions, survey the current status of human resource management entrepreneurship in government agencies and the results of the research shows that Iranian governmental organizations do not have a proper status in the field of human resource management entrepreneurship, and finally after rating entrepreneurship-based human resource management practices, provided a suitable framework for an entrepreneurial human resource management system in government agencies using the results of the research as well as the literature and research records and then practical solutions are suggested in this regard.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Entrepreneurship
  • Human Resource Management
  • Entrepreneur- oriented Human Resource Management
  • Public Sector
- احمدی، پرویز؛ نائیجی، محمد جواد؛ باباشاهی، جبار،(1391)، زیر سامانه های منابع انسانی و کارآفرینی سازمانی: تبیین الگویی در صنعت نفت ایران، پژوهشهای مدیریت منابع انسانی، دوره 2
- الوانی ، سید مهدی ؛ کهن هوش نژاد ، رضا ؛ صفری ، سعید ؛ خدامرادی ، سعید ؛ (1392) ؛ شناسایی و اولویت بندی عوامل سازمانی موثر بر اجرایی کردن ابعاد کارآفرینی سازمانی با تبیین نقش نهادینه سازی کارآفرینی ؛ فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول( سال بیست و سوم شماره 70 ، بهار و تابستان
- آفاق ارجمندی نژاد ، افتخار ؛ کاظمی ، مصطفی ؛ (1389)؛" بررسی کارآفرینی درون سازمانی با استفاده از مدل استیونسون "؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت ، نوآوری و کارآفرینی
- باباشاهی، جبار؛ غلامشاهی، ابراهیم؛ افخمی اردکانی، مهدی(1392)، تأثیر راهبردهای مدیریت منابع انسانی نوآورانه برکارآفرینی سازمانی :تبیین نقش جو نوآوری، فصلنامه توسعه کارآفرینی، دوره ششم، شماره سوم، پاییز 1392
- پارساییان، علی ؛ اعرابی، محمد ؛(1378)؛ "مدیریت منابع انسانی"؛ چاپ اول ؛ دفتر پژوهش‌های فرهنگی ؛ تهران.
- جهانگیری ، علی ؛ مبارکی ، محمد حسن (1388) ،ارایه ی چارچوب ادراکی مناسب از کارآفرینی در بخش دولتی ؛ توسعه کارآفرینی ؛ سال اول ؛ شماره سوم
- حق‌شناس ، اصغر ؛ جمشیدیان ، مهدی ؛ شائمی ، علی ؛ شاهین ، آرش ؛ یزدان‌شناس ، مهدی ؛(1384) ؛ الگوی کارآفرینی سازمانی در بخش دولتی ایران ؛ فصلنامه علوم مدیریت ایران؛ سال دوم ؛ شماره 8
- دانایی‌فرد ، حسن ؛ عباسی ، طیبه ؛ صالحی ، علی اکبر (1392)،ارتقای کارآفرینی در بخش دولتی ؛بررسی عوامل ساختاری ، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول
- دهقان ، رضا ؛ طالبی ، کامبیز ؛ عربیون ، ابوالقاسم ؛ (1391) ؛ " توسعه کارآفرینی در نظام اداری (وضعیت بخش دولتی ) " ؛ کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
- سیدجوادین ،سیدرضا ؛(1384)؛ "مدیریت منابع انسانی و امور کارکنان"؛ نشریه نگاه دانش، تهران.
- عباس‌پور، عباس ؛(1381)؛ "مقایسه کارکردهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه تهران با آخرین مفروضات مدیریت استراتژیک منابع انسانی و تبیین و طراحی مدل فرآیند بهینه برای آن"؛ رساله دکتری مدیریت؛ دانشگاه تهران.
- عباسی، رسول؛ باباشاهی، جبار؛ افخمی اردکانی، مهدی؛ فراهانی، داود.(1392) ، بررسی تأثیر انعطا ف پذیری منابع انسانی بر کارآفرینی سازمانی :تبیین نقش میانجی فرهنگ انطباق پذیری، فصل نامه علمی پژوهشی مدیریت فرهنگ سازمانی، دوره 11 ، شماره 1
- علم بیگی، امیر ؛ ملک محمدی ، ایرج ؛مقیمی ، سید محمد (1388)، "بررسی عوامل سازمانی مؤثر بر توسعه کارآفرینی در سازمان ترویج کشاورزی" ، مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران ،دوره چهل ، شماره یک ،
- کیا کجوری ، کریم ؛ جعفریان ، سحر ؛ (1391) ؛ برسی نقش نظام مدیریت منابع انسانی در توسعه کارآفرینی سازمانی ؛ کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
- گودرزی ، احمد؛ شفیعی ، مجید ؛ (1389) ؛ نقش مدیریت منابع انسانی در نوآوری و کارآفرینی در سازمان ؛ اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و نوآوری
- مقیمی ، سید محمد ؛ (1383) ؛ کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی ؛ چاپ دوم ؛ تهران ؛ انتشارات دانشگاه تهران
- میرسپاسی، ناصر (1391)، "مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار"، انتشارات میر، تهران.
- نوری ، سیامک ؛ مهدوی ، محمد ؛ احمدی وسطی کلایی ، مریم ؛ (1390)؛ ارزیابی عوامل مؤثر در تحقق سازمان‌های دولتی کارآفرین ( مطالعه موردی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران )؛ نشریه علمی پژوهشی مدیریت فردا ؛ سال دهم ؛ شماره 29 ؛ زمستان
- هیوز ، آون ، (1391) ،" مدیریت دولتی نوین " ، ترجمه سید مهدی الوانی ، غلامرضا معمارزاده ، سهراب خلیلی شورینی ، انتشارات مروارید، تهران
- یزدان‌شناس ، مهدی ؛ شائمی ، علی ؛ شاهین ، آرش ؛ (1387) ؛ نقش نظام مدیریت منابع انسانی در کارآفرینی سازمانی ؛ فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامعه امام حسین ؛ سال اول؛ شماره 1
- Analoui , Farhad ; Moghimi , Seyed Mohammad; Khanifar; Hossein,(2009);Public Sector Managers And Entrepreneurship in Islamic Republic of Iran; Journal of Management Development ; Vol.28; No.6
- Armstrong, M (2001)"A Hand book of human resource management practice (7thed)", Kogan Page, London.
- Baba , Ricardo ; Abdul Hamid , Rozane ; (2011) ; Corporate entrepreneurship among the public sector organization in Labuan ; Faculty of Economic and Business ; University Malaysia Sarawak
- Borins, S. (2000). Loose cannons and rule breakers, or enterprising leaders? Some evidence about innovative public managers, Public Administration Review, 60(4): 498-507.
- Castrogiovani , G.J. ; Urbano D ; Loras J.; (2011) ; Linking corporate entrepreneurship and human resource management in SMEs ; International Journal of Manpower
- Cornwall, j. and Perlman, B. (1990), "organizational Entrepreneurship", Richard Irwin
- Covin , J.G. ; Slevin , D.P. ; (1991) ; A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior ; Entrepreneurship : Theory & Practice
- Dizgah , M.r.; Gilanian , Sh. ; Alipour , A.; (2011) ; High performance human resource and corporate entrepreneurship : The mediating role of organizations citizenship behavior and procedure justice ; Australian Journal and Applied Sciences
- Heinonen, Jarna. (2003). Entrepreneurship in public sector organizations
- Hisrich, R. D. & Peters, M., (2002), "Entrepreneurship", New York: McGraw Hill.
- Hornsby, J.S., Naffziger, D.W., Kuratko, D.F. and Montagno, R.V. (1993), “An interactive model of the corporate entrepreneurship process”, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 17 No. 2.
- Jennings , D.F. ; Lumpkin J.R. ; (1989) ; Functionally modeling corporate entrepreneurship : an empirically integrative analysis ; Journal of Management
- Jensen, S., Poulfelt, F. and Kraus, S. (2010), “Managerial routines in professional service firms: transforming knowledge into competitive advantages”, Service Industries Journal.
- Kearney , Claudine ; Hisrich , Robert D. , Roche , Frank ; (2009) ; Public and practice sector entrepreneurship : Similarities , diffrenceses or a combination ; Journal of small business and enterprise development ; Vol.16 ; No.1
- Kearney , Cloudine ; Hisrich , Robert , Roche , Frank ; (2007) ; A conceptual model of public sector corporate entrepreneurship ; published Online : 2 May 2007 ; Springer science
- Knight, R.M. (1986); Corporate Innovation and Entrepreneurship - A Canadian Study, Working Paper Series NC 86-09, Ontario: School of Business Administration, University of Western Ontario.
- Kuratko, D.F. & et al. (1993); Implement entrepreneurial thinking in established organizations, Advanced Management Journal, 58(1): 28-39.
- Lalitha , R. ; Fernnado , S. (2005); Entrepreneurship in Delivery of Service In Public Sector Organization in Sri Lanka : Prospects for Administration and Managerial Reform ; (NAPSIPAG) Annual Conference
- Liewellyn, Nick, Lawton Alan Edward Charles, Hone Geoff. (2000) Entrepreneurship: Understanding Key Organizational Contingencies & Competencies, The Fourth International Research Symposium on Public management.
- Lumpkin , G. ; Dess , G. (1996) ; Clarifying the entrepreneurial orientation construct and linking it to performance ; Academy of Management Review
- Manimala , Mathew ; Jose , P.D. ; Thomas , K. Raju ; (2006) ; Organizational Constraints On Innovation an Intrapreneurship : Insights From Public Sector : VIKALPA; Vol.31 ; No.1
- Mathis, R.L & Jackson, J.H (2008), "Human Resource Management, 12th. Ed.
- Morris , M.H. ; Jones , F.F ; (1993) ; Human ‘Resource Management Practices an Corporate Entrepreneurship ; An empirical assessment from the USA ; International Journal Human Resource Management
- Osborn , D. ; Geabler , T. (1992) ; Reinvesting government : How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector ; Reading : Addison – Wesley
- Prokopenko , J. ; Pavlin , L. (1991) ; Entrepreneurship in public enterprises; Management development series 29 ; Geneva ; International Labor Office
- Sadler , R.J. ; (2000) ; Corporate entrepreneurship in the public sector : The dance of the chameleon ; Australian Journal of Public Administration
- Schneider, Merk & teske, faul & Mintrom, Michael, (1995). " Public entrepreneurs" , Princeton university press, P. 30-45
- Schuler, R.S & Jackson, S. (2001)"Strategic Human Resource Management", Black Well Publishers.
- Shockley, Gordon E.; Frank, Peter; Stough, Roger R. ; (2002) ; Toward a theory of public sector entrepreneurship ; NCIIA 7th Annual Meeting : Big Ideas in a small world ; March 20-22; Boston ;Massachusetts
- Woods, P. (2003);" Performance management of Australian and Singaporean expatriates", International Journal of Manpower, 24(5):517-534.
- Yeganeh , Hamid ;Su , Zhan ; (2008) ; An examination of human resources management practices in Iranian public sector ; Personnel Review ; Vol.37 ; No.2
- Zampetakis , Leonidas ; Mostakis , Vassilis ; (2007) ; Entrepreneurial behavior in the Greek public sector ; International Journal of Entrepreneurial behavior & Research ; Vol.13 ; No.1
- Zampetakis , Leonidas ; Mostakis , Vassilis ; (2013); Fostering corporate entrepreneurship through internal marketing : Implication for change in the public sector ; European Journal of Innovation Management ; Vol.10 ; No.