کلیدواژه‌ها = فراترکیب
ارائه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه شناسی راهبردهای پاسخ به بحران-های سازمانی

دوره 13، شماره 4، دی 1401، صفحه 161-185

10.52547/jpap.2022.227720.1198

محمد طالاری؛ مینا خوشرو


پیشران‌های توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب

دوره 13، شماره 3، مهر 1401، صفحه 95-114

10.52547/jpap.2021.220604.1013

الهه میری نژاد؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی


فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی

دوره 13، شماره 2، تیر 1401، صفحه 63-89

10.52547/jpap.2021.221449.1043

زهرا احمدی الوار؛ داود فیض؛ میثم مدرسی


شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای افشاگری در سازمان: رهیافت فراترکیب

دوره 12، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 33-54

10.48308/jpap.2021.100643

علی پورصمیمی؛ مریم طهرانی؛ یوسف وکیلی


فراترکیب مدل یکپارچه مدیریت استعداد

دوره 11، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 120-143

10.48308/jpap.2020.96694

محمد کوهی خور؛ امین رضا کمالیان؛ نورمحمد یعقوبی؛ علی اصغر پورعزت


شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزشیابی عملکرد وزیران با روش فراترکیب

دوره 10، شماره 2، تیر 1398، صفحه 71-93

10.48308/jpap.2019.96544

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی‌فرد؛ اسدالله گنجعلی؛ احمدعلی خائف الهی


طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

دوره 7، شماره 3، شهریور 1395، صفحه 123-143

مسلم باقری؛ ابوالقاسم ابراهیمی؛ مهرداد کیانی