پیشران‌های توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.

2 گروه مدیریت دولتی ، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و مدیریت ، دانشگاه ولایت، ایرانشهر، ایران.

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر دولت کارآفرین با تأکید بر بازآفرینی دولت به‌‌عنوان یکی از رویکردهای مدیریت دولتی نوین در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است که این موضوع نیاز به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه این شکل از دولت دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های توسعه دولت کارآفرین انجام شده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است.
یافته‌های پژوهش: در این پژوهش، پیشران‌های مؤثر بر توسعه دولت کارآفرین در پنج دسته «پیشران‌های ساختاری»، «پیشران‌های محتوایی»، «پیشران‌های زمینه‌ای»، «پیشران‌های فناورانه» و «پیشران‌های بنیادین» جای داده شد.
محدودیت‌ها و پیامدها: با توجه به جمع‌بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج باید به ویژگی‌های خاص سازمان‌های دولتی توجه کرد.  
پیامدهای عملی: توجه به پیشران‌های پنج‌‌گانه نام برده شده در فرایند توسعه دولت کارآفرین می‌تواند منجر به ارتقای کارآفرینی در سازمان‌های دولتی گردد. 
ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با پیشران‌های ارائه‌شده در این پژوهش، با توجه به اینکه تاکنون مدلی جامع برای توسعه دولت کارآفرین به‌طور همزمان با تأکید بر دو سطح خرد و کلان دولت ارائه نشده است، این پژوهش می‌تواند نقشه راه جامع و مناسبی برای توسعه دولت کارآفرین در نظر گرفته شود.
نوع مقاله: پژوهشی با رویکردهای کیفی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Drivers of Entrepreneurial Government Development Using Meta-synthesis Method

نویسندگان [English]

 • Elaheh Mirinejad 1
 • Nourmohammad Yaghoubi 2
 • Masoud Dehghani 3

1 Department of Management, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran.

2 Department of Public Administration, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.

3 Department of Management, Faculty of Humanities and Management,Velayat University, Iranshahr, Iran.

چکیده [English]

Purpose: In recent years, the entrepreneurial government with emphasis on government re-creation has been proposed as one of the new Public management approaches in many Countries of the world, which needs to identify the factors influencing the creation and development of this form of government. Therefore, the present study was conducted to identify the drivers of entrepreneurial government development.
Design/ methodology/ approach: In this research, the strategy of qualitative content analysis with a deductive approach has been used in the framework of documentary research. Also, the development of an appropriate coding framework for the implementation of qualitative content analysis with the Meta-synthesis method has been done.
Research Findings: In this study, the drivers of entrepreneurial government development were divided into five categories: "structural drivers", "content drivers", "contextual drivers", "technological drivers" and "fundamental drivers".
Limitations & Consequences: Considering the summary of global theoretical foundations in this research, in order to use the results, one must pay attention to the specific characteristics of governmental organizations.
Practical Consequences: Paying attention to the five drivers mentioned in the process of developing the entrepreneurial government can lead to the promotion of entrepreneurship in governmental organizations.
Innovation or Value of the Article: Regarding the drivers presented in this study, considering that a comprehensive model for the development of the entrepreneurial government has not been presented so far with emphasis on both micro and macro levels of government, this study can be considered a comprehensive and appropriate roadmap for the development of the entrepreneurial government. To be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial Government
 • Government Organizations
 • Drivers
 • Meta-Synthesis
 1. Alvani, S.M., Mohannadi-Elyasi, Gh., Khanifar, H., Jandaghi, Gh.R., & Vakili, Y. (2011). Entrepreneurship in the public sector: a synergistic approach. Journal of Public Management Research, 4(12), 28-56. [In Persian].
 2. Batalli, M. (2011). Impact of Public Administration Innovations on Enhancing the Citizens’ Expectations. International Journal of e-Education, e-Business, e-Management and e-Learning, 1(2), 156-162.
 3. Calogero, M. (2010). The Introduction of New Public Management Principles in the Italian Public Sector. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 30, 30-54.
 4. Carroll, J.J. (2017). Failure is an option: the entrepreneurial governance framework. Journal of Entrepreneurship and Public Policy, 6(1), 1-38.
 5. Chigudu, D. (2014). Implementing New Public Management in Zimbabwe: Challenges and Obstacles. Journal of Governance and Regulation, 3(2), 43-49.
 6. Christensen, T. (2012). Post-NPM and changing public governance. Meiji Journal of Political Science and Economics, 1, 1-11.
 7. Danayi-fard, H., Abbasi, T., & Salehi, A.A. (2012). Promoting entrepreneurship in the public sector; Investigation of structural factors. Journal of Development and transformation management. 4(10), 7-13. [In Persian].
 8. Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamalian, A.R., Dehghani, M. & Moradi, E. (2019). Presenting a Phased Development Pattern of Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach. Journal of Public Administration Perspective, 10(4), 89-120. [In Persian].
 9. Deghati, A., Yaghoubi, N.M., Kamaliyan, A.R., & Dehghani, M. (2020). Presenting an Establishment and Development Pattern of Electronic Governance Using Meta-synthesis Approach, Journal of Management Researches in Iran, 24(2), 1-34. [In Persian].
 10. Dehghan, R., Talebi, K., & Arabiyoun, A.Gh. (2012). A study on the factors affecting innovation and organizational entrepreneurship in medical universities. Journal of Paramedical School of Tehran University of Medical Sciences (Payavard Salamat), 6(1), 22-33. [In Persian].
 11. Getha-Taylor, H. (2019). Revitalize the Public Service, Revitalize the Middle Class. Public Administration Review, 79(5), 772-776.
 12. Gromark, J., & Melin,F. (2013). From market orientation to brand orientation in the public sector. Journal of Marketing Management, 29(9-10), 1099-1123.
 13. Hagh-Shenas, A., Jamshidian, M., Shaemi, A., Shahin, A., & Yazdan-Shenas, M. (2006). Organizational entrepreneurship model in the public sector of Iran. Journal of Iranian Management Sciences, 2(8), 31-73. [In Persian].
 14. Hosseini-nia, Gh.H., & Bitaraf, M. (2015). Entrepreneurial government, principles and concepts. Third International Conference on New Research in Management, Economics and Accounting. Istanbul Turkey. [In Persian].
 15. Jahangiri, A., & Mobaraki, M.H. (2009). Provide an appropriate perceptual framework of entrepreneurship in the public sector. Journal of Entrepreneurship Development. 1(3), 35-60. [In Persian].
 16. Javadi, Sh., Motevaseli, M., & Yadollahi-Farsi, J. (2016). Oil rents, entrepreneurship and the administrative structure of government in Iran. Journal of Public policy, 2(1), 121-138. [In Persian].
 17. Kalimullah, N. A., Ashraf Alam, K.M. & Ashaduzzaman Nour, M.M. (2012). New Public Management: Emergence and Principles. BUP Journal, 1(1), 1-22.
 18. Kim, Y. H. (2007). A Multidimensional Model of Public Entrepreneurship. Rutgers University, http://proquest.umi.com / pqdweb? RQT=302 & CFC=1.
 19. Klierová, M., & Kútik, J. (2017). From Old Public Administration to the New Public Service. Sociálno-Ekonomická Revue, 2, 86-93.
 20. Lahjouji, K. (2019). Reflection on the New Public Management, case of Morocco. IOSR Journal of Business and Management, 21(3), 16-22.
 21. Lenny Koh, S.C., Demirbag, M., Bayraktar, E., Tatoglu, E., & Zaim, S. (2006). The impact of supply chain management practices on performance of SMEs,   Industrial Management & Data System, 107(1), 103-124.
 22. Moghimi, S.M. (2010). Transformation of Public Management Culture from Bureaucratic Culture to Entrepreneurial Culture (Case Study: Ministry of Energy Headquarters). Journal of Knowledge of management behavior and progress, 17(41), 293-310. [In Persian].
 23. Naidoo, V. (2015). Changing Conceptions of Public ‘Management’ and Public Sector Reform in South Africa. International Public Management Review, 16(1), 23-42.
 24. Nasiri-Zangabad, A., Rasouli, R., Alodari, H., & Mohammad-zade, A. (2016). Designing an Entrepreneurial Government Model for Iranian Administrative Organizations, Journal of Public Organizations Management, 5(1), 89-106. [In Persian].
 25. Nouri, S., Mahdavi, M., & Amadi-Vasai-Kalayi, M. (2011). Evaluation of effective factors in the realization of the entrepreneurial government organization (Case study of the Iranian Standards and Industrial Research Organization). Journal of Tomorrow's management. 10(29), 45-64. [In Persian].
 26. Piran-nezhad, A., & Afkhami-Ardakani, M. (2015). Investigating the Factors Affecting Entrepreneurship in Government Organizations (Case Study: Iran Petroleum Industry Research Institute). Journal of Organizational culture management. 13(3), 763-784. [In Persian].
 27. Pour-Ezzat, A.A. (2015). An Introduction to Scientific Research Methodology (Development of the Research Resource and its Defense). Tehran: Nomadchi publication, 6(39), 129-155. [In Persian].
 28. Rahman, Md. M., Liberman, L.S., Giedraitis, V.R., & Akhter, T. (2013). The Paradigm from Traditional Public Administration to New Public Management System in Bangladesh: What Do Reform Initiatives Stand for? Advances in Economics and Business, 1(3), 297-303.
 29. Raynor, M.E. (2008). Strategic options: A new tool for managing in turbulent environments, Business Strategy Series, 9(1), 21-29.
 30. Sama, H., Ndunguru, Ph.C., Baisi, M.D. (2014). Entrepreneurial Government: Causal Relationship between Transaction Costs and Value for Money, International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR), 2(9), 63-74.
 31. Soegoto, A.S. & Kadisi, R.E. (2017). Entrepreneurial Government Attitude towards the Performance of Local Government Officials, Etikonomi, 16(2), 207-220.
 32. Sohrabi, B., Azami, A., & Yazdani, H.R. (2011). Pathology of research conducted in the field of Islamic management with Meta-synthesis Approach. Journal of Public Administration Perspective, 6, 9-24. [In Persian].
 33. Vaez-Mahdavi, M.R., Salarian-zade, M.H., & Sadr, F. (2011). Assessing systematic accountability to citizens in Tehran. Journal of Hakim, 14(2), 78-88. [In Persian].
 34. Vakili, Y., Alvani, S.M., & Mohannadi-Elyasi, Gh. (2014). Explain the role of environmental factors in the development of entrepreneurship in the public sector. Journal of Entrepreneurship development, 2, 191-210. [In Persian].
 35. Worthley, J.A., & Tsao, K.K. (1999). Reinventing Government in China a Comparative Analysis. Administration & Society, 31(5), 571-587.