پیشرانهای توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب ---- انتشار در شماره پاییز 1401

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 دانشجو- دانشگاه آزاد زاهدان

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 گروه مدیریت، دانشگاه ولایت، ایران، ایرانشهر

10.52547/jpap.2021.220604.1013

چکیده

هدف: طی سال‌های اخیر دولت کارآفرین با تأکید بر بازآفرینی دولت به ‌عنوان یکی از رویکردهای مدیریت دولتی نوین در بسیاری از کشورهای جهان مطرح شده است که این موضوع نیاز به شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد و توسعه این شکل از دولت دارد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف شناسایی پیشران‌های توسعه دولت کارآفرین انجام شده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: در این پژوهش از راهبرد تحلیل محتوای کیفی با رویکرد قیاسی در چارچوب پژوهشی اسنادی استفاده شده است همچنین، تدوین چارچوب کدگذاری مناسب برای اجرای تحلیل محتوای کیفی با روش فراترکیب انجام شده است.
یافته‌های پژوهش: در این پژوهش، پیشران‌های مؤثر بر توسعه دولت کارآفرین در پنج دسته «پیشران‌های ساختاری»، «پیشران‌های محتوایی»، «پیشران‌های زمینه‌ای»، «پیشران‌های فناورانه» و «پیشران‌های بنیادین» جای داده شد.
محدودیت‌ها و پیامدها: با توجه به جمع‌بندی مبانی نظری جهانی در این پژوهش، برای استفاده از نتایج باید به ویژگی‌های خاص سازمان‌های دولتی توجه کرد.
پیامدهای عملی: توجه به پیشران‌های پنج ‌گانه نام برده شده در فرایند توسعه دولت کارآفرین می‌تواند منجر به ارتقای کارآفرینی در سازمان‌های دولتی گردد.
ابتکار یا ارزش مقاله: در رابطه با پیشران‌های ارائه شده در این پژوهش، با توجه به اینکه تاکنون مدلی جامع برای توسعه دولت کارآفرین به‌طور همزمان با تأکید بر دو سطح خرد و کلان دولت ارائه نشده است، این پژوهش می‌تواند نقشه راه جامع و مناسبی برای توسعه دولت کارآفرین در نظر گرفته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The drivers of entrepreneurial government development Using Meta-synthesis Method

نویسندگان [English]

  • elaheh mirinejad 1
  • Nourmohammad Yaghoubi 2
  • Masoud Dehghani 3
1 student- azad university
2 Department of Management, Faculty of Management and Economics, Sistan & Blouchestan University, Iran, Zahedan
3 Department of Management, Velayat University, Iran, Iranshahr
چکیده [English]

Purpose: In recent years, the entrepreneurial government with emphasis on government re-creation has been proposed as one of the new government management approaches in many Countries of the world, which needs to identify the factors influencing the creation and development of this form of government. Therefore, the present study was conducted to identify the drivers of entrepreneurial government development.
Design/ methodology/ approach: In this research, the strategy of qualitative content analysis with a deductive approach has been used in the framework of documentary research. Also, the development of an appropriate coding framework for the implementation of qualitative content analysis with the Meta-synthesis method has been done.
Findings: In this study, the drivers of entrepreneurial government development were divided into five categories: "structural drivers", "content drivers", "contextual drivers", "technological drivers" and "fundamental drivers".
Constraints and Consequences: Considering the summary of global theoretical foundations in this research, in order to use the results, one must pay attention to the specific characteristics of governmental organizations.
Practical Consequences: Paying attention to the five drivers mentioned in the process of developing the entrepreneurial government can lead to the promotion of entrepreneurship in government organizations.
Originality or value of the article: Regarding the impetus presented in this study, considering that a comprehensive model for the development of the entrepreneurial government has not been presented so far with emphasis on both micro and macro levels of government, this study can be considered a comprehensive and appropriate roadmap for the development of the entrepreneurial government. To be taken.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial government
  • government organizations
  • Drivers
  • Meta-synthesis