فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی ---- انتشار در شماره تابستان 1401

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

10.52547/jpap.2021.221449.1043

چکیده

هدف:هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها و ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران وکمک به هدایت پژوهش های آتی در راستای پوشش شکاف های تحقیقاتی موجود این حوزه است.
روش:با استفاده از روش فراترکیب، یافته های پژوهش های کیفی و کمی مرتبط ترکیب والگوی نهایی طراحی شد.بر این اساس،90 پژوهش درحوزه رفتارهای انحرافی سازمانی،مرتبط با اهداف مطالعه حاضر با استفاده از الگوی هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو (2007) بررسی،و باتحلیل محتوای آنها، و تجمیع،ترکیب و تفسیر یافته های این پژوهش ها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید تا با بسط مدل جدید مبتنی بر پیشایندها،تصویر جامع،و بدیعی از رفتارهای انحرافی سازمانی ارائه شود.
یافته ها:الگوی رفتارهای انحرافی در این پژوهش،279 شاخص را در قالب 26 بعدفرعی و 4 بعداصلی شناسایی کرده است.مدل یاد شده دارای ابعاد اصلی عوامل فردی،سازمانی،محیطی، و پدیده محوری است.بعد عوامل سازمانی با 15بعدفرعی و 157شاخص دارای بیشترین گستردگی است.
محدودیت ها:باتوجه به گستردگی مفهومی رفتارهای انحرافی،ممکن است مقالاتی که درمتن اصلی مرتبط بامفاهیم رفتارهای انحرافی هستند، ولی از نظر عنوان و واژگان کلیدی نامرتبط می باشند، بررسی نشده باشند.
پیامدهای عملی:معرفی پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی.
ابتکار:رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهش ها درقالب دسته بندی رابینسون وبنت بررسی شده است.پژوهش حاضر بانگاهی دقیق،این رفتارها را بررسی کرده و دسته بندی جدیدی از این رفتارها و الگویی جامع از پیشایندهای آن در کشور ارائه می دهد.
نوع مقاله: پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis of Antecedents of Deviant Behavior in Iranian Organizations

نویسندگان [English]

  • zahra Ahmadi alvar 1
  • Davood Feiz 2
  • Meysam Modarresi 2
1 Ph.D. Candidate, Business Management, Faculty of Economic, Management & Administrative Sciences, Semnan University
2 Business Management Group, Faculty of Economic, Management, and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Objective:The purpose of this study is to highlight the concept of organizational deviant behavior by reviewing previous studies and understanding the dynamics of these behaviors.It also wants to provide a comprehensive picture of this trend and provide a valuable insight into the status and aspects of research on deviant behaviors in Iran and help guide future research to cover existing research gaps in this field.
Methods:By Meta-Synthesis approach, a combination of the findings of the quantitative and the qualitative studies was used to design the final pattern.Accordingly,90 studies in the field of organizational deviant behaviors, related to the objectives of the present study were reviewed using the seven-stage model of Sandelowski and Barroso(2007).By content analysis of these articles, and summarizing, combining and interpreting their findings, the relevant dimensions and codes were extracted to provide a comprehensive,new and original picture of organizational deviant behaviors by developing a new model based on antecedents.
Results:The pattern of deviant behaviors has identified 279indicators in the framework of 26 themes and 4 main dimensions.The proposed model has the main dimensions of individual,organizational,Environmental factors, and the central phenomenon.In this research,Organizational factors with15 themes and157 indicators have the greatest extent.
Limitations:Deviant behaviors are conceptually broad. Some articles are relevant in terms of Main text and irrelevant in terms of title and keywords.Therefore, not all articles may be reviewed.
Practical Consequences:Introducing the antecedents of deviant behaviors in Iranian Organizations.
Innovation:Organizational deviant behaviors have been studied in most studies in the form of Robinson and Bennett classification.The present study examines these behaviors with a close look and provides a new classification of these behaviors and a comprehensive model of its antecedents in the country.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deviant Behaviors
  • antecedents
  • research review
  • Meta-synthesis