فراترکیب پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان های ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی، گرایش مدیریت بازاریابی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

10.52547/jpap.2021.221449.1043

چکیده

هدف: هدف پژوهش برجسته کردن مفهوم رفتار انحرافی سازمانی از طریق بررسی مطالعات پیشین و درک پویایی این رفتارها و ارائه تصویری جامع از این روند و فراهم آوردن بینشی ارزشمند از وضعیت پژوهش رفتارهای انحرافی در ایران و کمک به هدایت پژوهش­‌های آتی در راستای پوشش شکاف­‌های تحقیقاتی موجود این حوزه است.
روش: با استفاده از روش فراترکیب، یافته­‌های پژوهش­های کیفی و کمی مرتبط ترکیب و الگوی نهایی طراحی شد. بر این اساس، 90 پژوهش در حوزه رفتارهای انحرافی سازمانی، مرتبط با اهداف مطالعه حاضر با استفاده از الگوی هفت مرحله­ای سندلوسکی و باروسو (2007) بررسی شد و با تحلیل محتوای آنها و تجمیع، ترکیب و تفسیر یافته­‌های این پژوهش­ها، ابعاد و کدهای مربوطه استخراج گردید تا با بسط مدل جدید مبتنی بر پیشایندها، تصویر جامع و بدیعی از رفتارهای انحرافی سازمانی ارائه شود.
یافته‌­ها: الگوی رفتارهای انحرافی در این پژوهش، 279 شاخص را در قالب 26 بعد فرعی و 4 بعد اصلی شناسایی کرده است. مدل یاد شده دارای ابعاد اصلی عوامل فردی، سازمانی، محیطی و پدیده محوری است. بعد عوامل سازمانی با 15 بعد فرعی و 157 شاخص دارای بیشترین گستردگی است.
محدودیت‌­ها: با توجه به گستردگی مفهومی رفتارهای انحرافی، ممکن است مقالاتی که در متن اصلی مرتبط با مفاهیم رفتارهای انحرافی هستند، ولی از نظر عنوان و واژگان کلیدی نامرتبط می‌­باشند، بررسی نشده باشند.
پیامدهای عملی: معرفی پیشایندهای رفتارهای انحرافی در سازمان­‌های ایرانی.
ابتکار: رفتارهای انحرافی سازمانی در اکثر پژوهش­‌ها در قالب دسته‌­بندی رابینسون و بنت بررسی شده است. پژوهش حاضر با نگاهی دقیق، این رفتارها را بررسی کرده و دسته­‌بندی جدیدی از این رفتارها و الگویی جامع از پیشایندهای آن در کشور ارائه می­‌دهد.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Synthesis of Antecedents of Deviant Behavior in Iranian Organizations

نویسندگان [English]

 • zahra Ahmadi alvar 1
 • Davood Feiz 2
 • Meysam Modarresi 2
1 Ph.D. Candidate, Business Management, Faculty of Economic, Management & Administrative Sciences, Semnan University
2 Business Management Group, Faculty of Economic, Management, and Administrative Sciences, Semnan University
چکیده [English]

Objective: The purpose of this study is to highlight the concept of organizational deviant behavior by reviewing previous studies and understanding the dynamics of these behaviors. It also wants to provide a comprehensive picture of this trend and provide a valuable insight into the status and aspects of research on deviant behaviors in Iran and help to guide future research to cover existing research gaps in this field.
Methods: By Meta-Synthesis approach, a combination of the findings of the quantitative and the qualitative studies was used to design the final pattern.Accordingly,90 studies in the field of organizational deviant behaviors, related to the objectives of the present study were reviewed using the seven-stage model of Sandelowski and Barroso(2007).By content analysis of these articles, and summarizing, combining and interpreting their findings, the relevant dimensions and codes were extracted to provide a comprehensive, new and original picture of organizational deviant behaviors by developing a new model based on antecedents.
Results: By the pattern of deviant behaviors 279indicators in the framework of 26 themes and 4 main dimensions were identified. The proposed model has the main dimensions of individual, organizational, Environmental factors, and the central phenomenon. In this research, Organizational factors with15 themes and157 indicators have the greatest extent.
Limitations: Deviant behaviors are conceptually broad. Some articles are relevant in terms of Main text and irrelevant in terms of title and keywords. Therefore, not all articles may be reviewed.
Practical Consequences: Introducing the antecedents of deviant behaviors in Iranian Organizations.
Innovation: Organizational deviant behaviors have been studied in most studies in the form of Robinson and Bennett classification. The present study examines these behaviors with a close look and provides a new classification of these behaviors and a comprehensive model of its antecedents in the country.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Deviant Behaviors
 • Antecedents
 • Research Review
 • Meta-Synthesis
 1. AbbasiRostami,N,Rahimi,E,GhaziNoorNaeini,Sh,Ahmadi,Z(2019). Investigating the Impact of Ethical Leadership on Employee Voluntary Behaviors,Strategic Management Research,23(67),121-95. (inPersian)
 2. Abedini,F,AliAkbari,H. (2016),Religious pattern of attitude change, self-protective factor of deviant work behaviors in the organization,protection-security research,5(18),42-23. (inPersian)
 3. Adibi,Z,Golparvar,M,Mosahebi,M. (2011). The moderating role of job control in relations between overload, ambiguity and role conflict with positive and negative behavioral outcomes,Knowledge and Research in Applied Psychology,12(1),65-54. (inPersian)
 4. Adibi,Z,Golparvar,M,Mosahebi,M. (2012). Investigating the relationship between job demands,job resources and job control with employees' deviant behaviors,Industrial Management,7(21),116-107. (inPersian)
 5. Adibzadeh,Gh,Kamel Aflook Al-Hasnawi,S,Adibzadeh,M. (2019). Investigating the effect of moral social responsibility and the feeling of spiritual solidarity on the occurrence of deviant behaviors in the workplace with the mediating role of emotional commitment,job and organizational counseling,11(39),9-28. (inPersian)
 6. Aghaz,A,Ziaei,M,Farzad,G. (2016). Investigating destructive work behaviors and organizational citizenship behaviors from the perspective of individual differences of employees,Organizational Culture Management,14(1),179-155. (inPersian)
 7. Ahdi,S,Heidarizadeh,Z,Hassani,M,Qasemzadeh,A. (2020). The role of organizational climate in the relationship between Islamic work ethic and deviant behaviors in the workplace and service quality,Islamic Management,28(3),23-1. (inPersian)
 8. Andishmand,V,Asadi Khanouki,A. S,Asadi Khanouki,M. (2020). Investigating the relationship between organizational loyalty and deviant behaviors in the workplace due to the role of organizational virtue,Marine Science Education,20,118-109. (inPersian)
 9. Arshadi,N,Zare,R,Piriaei,S. (2011). Mediating role of workplace exclusion in the relationship of leader-member exchange with workplace deviance and psychological well-being,Social Psychology Research,1(3),109-92. (inPersian)
 10. Anjum,MA,Parvez,A. (2013). Counterproductive behavior at work:A comparison of blue collar and white collar workers. Pak J Commerce Soc Sci7:417-434.
 11. Ashna,M, Abbaspour,A, Dehghanan,H, Haghighi Kafash,M(2019). Identifying Organizational Deviant Behaviors of Employees and Mechanisms to Reduce It in Supervisory Organizations,Public Administration Perspectives,10(1),57-39. (inPersian)
 12. Ambrose,M. L. ,Seabright,M. A. ,Schminke,M. (2002). Sabotage in the workplace:The role of organizational injustice. Organizational Behavior and Human Decision Processes,89(1),947–965.
 13. Arshadi,N,Piriaei,S. (2012). Employee’s trust propensity,supervisor’s trustworthiness and interpersonal trust as antecedents of workplace deviance,job and organizational counseling,4(13),100-83. (inPersian)
 14. Appelbaum,SH,Deguire,KJ,Lay,M. (2005)The relationship of ethical climate to deviant workplace behavior. Corporate Governance. Int J Bus Soc5:43-55.
 15. Appelbaum,SH,Laconi,GD,Matousek,A. (2007). Positive and negative deviant workplace behaviors:Causes, impacts, and solutions. Corporate Governance. Int J Bus Soc 7:586-598.
 16. Azar,A,EinAli,M,Bagheri Qarabolagh,H(2020). Reflect on the antecedents of employee Deviance Behaviors with Emphasizing the Role Clarity as Moderator in Gas Company of Semnan province,Human Resources Management in Oil Industry,12(45),3-24. (inPersian)
 17. Azim,A. M. ,Hassan,M. S. ,Zaid,D. S. ,Daud,M. A. (2020). The Influence of Supervisor Support,Organizational Trust on Workplace Deviant Behavior:Do Psychological Contract Matter?. INTERNATIONAL JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES,10(2).
 18. Baghbanian,A,Khamernia,M. (2013). Investigating the deviant behaviors of the staff of Imam Ali Hospital in Zahedan in2011,Rafsanjan University of Medical Sciences,12,408-399. (inPersian)
 19. Bashir,S,Nasir,M,Qayyum,S,Bashir,A. (2012). Dimensionality of counterproductive work behaviors in public sector organizations of Pakistan. Public Org Rev,12:357-366.
 20. Barnett-Page,E. ,Thomas,J. (2009). Methods for the synthesis of qualitative research:a critical review. BMCmedical research methodology,9(1),1-11.
 21. Brown,P. (2008). The body and society:Men, women, and sexual renunciation in early Christianity:Columbia University Press,USA.
 22. Colquitt,J. ,Conlon,D. ,Wesson,M. ,Porter,C. ,Ng,K. (2001). Justice at the millennium:A meta-analytic review of 25years of organizational justice research. Applied Psychology,86(3),425.
 23. Dehghanan,H,Shojaei,M. (2017). The moderating role of transformational leadership in the relationship between perceived ethics and destructive work behaviors, development of human resource management and support,12(44),140-97. (inPersian)
 24. Detert,J. ,Trevino,L. ,Burris,E. ,Andiappan,M. (2007). Managerial modes of influence and counter productivity in organizations:A longitudinal business-unit-level investigation. Applied Psychology,92(4),993.
 25. Ebrahimi,S. A,Meshbaki,A. (2013). Investigating the effect of perception of organizational policies and organizational support on the occurrence of deviant behaviors,Management of Government Organizations,1(2),7-22. (inPersian)
 26. Ebrahimpour Ahandani,A,Jafarinia,S,Hassanpour,A,Kheirandish,M. (2019). Pattern of deviant political behaviors in the banking industry;Application of qualitative approach,Social Development Studies of Iran,11(4),171-157. (inPersian)
 27. Fagbohungbe,B. ,Akinbode,G. ,Ayodeji,F. (2012). Organizational determinants of workplace deviant behaviours:An empirical analysis in Nigeria. International Business and Management,7(5),207.
 28. Fattahi,F,Jahangirfard,M,Mehdizadeh,A. (2019,a). Route Pattern of Employees' Deviant Behaviors in a Military Organization,Resource Management in the Police Force,7(2),100-77. (inPersian)
 29. Fattahi,F,Jahangirfard,M,Mehdizadeh,A. (2019,b). The effect of underlying factors on the occurrence of deviant behaviors of employees,Military Management,19(4),126-103. (inPersian)
 30. Fattahi,F,Jahangirfard,M,Mehdizadeh,A. (2020). Investigating the Effect of Managers Political Behaviors on Employees Deviant Behaviors,Disciplinary Discipline and Security,13(1),224-197. (inPersian)
 31. Forouzandeh Junghani,R,Tavakoli,A. (2018). Investigating and analyzing the dark edge of organizational behaviors from the perspective of Imam Ali,Management in Islamic University,7(2),310-293. (inPersian)
 32. Fox,S,Spector,P,Miles,D. (2001)Counterproductive work behavior in response to job stressors and organizational justice:Some mediator and moderator tests for autonomy and emotions. Vocational Behav59:291-309.
 33. Ghodratipour,M,Hassan Moradi,N. (2014). Investigating the Impact of Organizational and Management Factors on the Occurrence of Deviant Work Behavior,Government Management,6(2),354-333. (inPersian)
 34. Ghorbani,M,Mohammadi Turkmani,E,Mousavi,L. (2018). Typology of Deviant Behaviors in Physical Education Teachers,Sports Psychology Studies,33,178-157. (inPersian)
 35. GolMimi,M,Fayyaz,B,Nasri,F. (2018). Explaining the mediating role of organizational commitment in relation to quality of work life and deviant behaviors,Marine Science Education,15,92-76. (inPersian)
 36. Golparvar,M,Nairi,Sh,Mahdad,A. (2008). The Relationship between Stress,Emotional Exhaustion and Organizational Deviant Behaviors in Zobahan Joint Stock Company"Evidence for Stress-Exhaustion-Compensation Model,Social Psychology,2(8),34-19. (inPersian)
 37. Golparvar,M,Nairi,Sh,Mahdad,A. (2009). The Relationship between Organizational Values and Job Stress,Emotional Exhaustion and Organizational Deviant Behaviors in the Employees of Zobahan Joint Stock Company,Knowledge and Research in Applied Psychology,42,68-46. (inPersian)
 38. Golparvar,M,Hosseinzadeh,Kh,Aghaei,A. (2010,a). Investigating the effects of unethical behaviors of managers in the organization,ethics in science and technology,5(3,4),15-24. (inPersian)
 39. Golparvar,M,Nairi,Sh,Mahdad,A(2010,b). Pattern of prevention of job stress,Emotional Exhaustion and deviant behaviors through management,leadership and moral values,Applied Psychology,4(1),25-7. (inPersian)
 40. Golparvar,M,Vaseghi,Z,Mosahebi,M. (2010,c). The role of moderator of conflict with the supervisor and Partners and conflict management styles in the relationship between stress and Exhaustion with deviant behaviors,News of Industrial/Organizational Psychology,1(5),73-59. (inPersian)
 41. Golparvar,M,Nadi,M. (2011). The mediating role of organizational loyalty in the relationship between work ethic and deviant behaviors in the workplace,Ethics in Science and Technology,6(1),53-43. (inPersian)
 42. Golparvar,M,Vaseghi,Z. (2011,a). The role of perceptual-affective strain on determining the interaction of organizational injustice dimensions for positive and negative behaviors:Introducing the perceptual and affective strain theory(PAST),Knowledge and Research in Applied Psychology,12(1),16-4. (inPersian)
 43. Golparvar,M,Vaseghi,Z. (2011,b). Mediating Role of Energy at Work in Connection between Stress with Creativity Citizenship Behaviors and deviant behaviors,Psychological methods and models,1(4),15-1. (inPersian)
 44. Golparvar,M,Vaseghi,Z. (2011,c). Relationship between authoritarian management, perceptual- affective strain,organizational injustice with deviant behaviors and civil-organizational behaviors,Industrial Management,6(16),130-119. (inPersian)
 45. Golparvar,M,Hosseinzadeh,Kh,Aghaei,A. (2011). Pattern of Relationships between Job Satisfaction and Organizational Commitment with Emotional Exhaustion,Willingness to leave the service,and Deviant Behaviors,Business Strategies,18(50),416-405. (inPersian)
 46. Golparvar,M,Javadian,Z,Mosahebi,M. ,Alimardani,S. (2012,a). Ethical atmosphere and deviant and civil-social behaviors:a motivational approach to the role of organizational justice and compensation of justice,ethics in science and technology,7(4),53-41. (inPersian)
 47. Golparvar,M,Javadian,Z,Nairi,Sh,Mahdad,A. (2012,b). Investigating the effect of self-reliance and personal risk of the leader of the organization on deviant behaviors,management improvement,6(4),95-76. (inPersian)
 48. Golparvar,M,Vaseghi,Z,Javadian,Z(2012,c). The moderating role of work skills in relation to stress, energy and Exhaustion with deviant behaviors,civil-organizational and creativity,Iranian Occupational Health,4(9),70-58. (inPersian)
 49. Golparvar,M,Vaseghi,Z,Javadian,Z,Sadeghi,Sh,Abedini,M. (2013,a). The moderating role of conflict management styles in the relationship between interpersonal conflicts and deviant behaviors in nursing women, women and culture,4(15),36-21. (inPersian)
 50. Golparvar,M,Javadian,Z,Mosahebi,M. ,Vaseghi,Z. (2013,b). The hidden roles of interpersonal conflicts in relation to organizational injustice,Exhaustion, stress and deviant behaviors,Psychological Studies,9(2),82-49. (inPersian)
 51. Golparvar,M,Vaseghi,Z,Ashja,A. (2014,a). Explaining the relationship between job stress and job alienation and deviant behaviors based on the moderating role of cognitive documents to the causes of stress,Contemporary Psychology,9(1),82-71. (inPersian)
 52. Golparvar,M,Hosseinzadeh,Kh,Abedini,M,Ashja,A(2014,b). Structural pattern of psychological contract violation,organizational commitment, resignation, job satisfaction and deviant behaviors,Cognitive and Behavioral Sciences Research,4(1),70-55. (inPersian)
 53. Golparvar,M,Qureshi,R. (2015). Prediction of Organizational Citizenship Behaviors and Deviant Behaviors Through Impression Management Components,social work,3(4),15-3. (inPersian)
 54. Golparvar,M,Salahshour,A. (2016). Structural model of the relationship between destructive leadership and the tendency to violence and deviant behaviors in employees,Human Resource Management Research,6(2),123-93. (inPersian)
 55. Golparvar,M,Heidarian,S. (2017). The moderating role of cultural values in relation to justice with deviant behaviors,Cultural Strategy,40,210-181. (inPersian)
 56. Griffin,RW,Lopez,YP. (2005). Bad behaviour in organizations:A review and typology for future research. J Manage 31:988-1005.
 57. Hadizadeh Moghadam,A,Rezaian,A,Tabarsa,G,Ramin Mehr,H. (2014). Presenting a model for managing abnormal work behaviors based on the theory of planned behavior,Management of Government Organizations,2(7),88-65. (inPersian)
 58. Hadavi Nejad,M,Darzi,L. (2015). Deviant Behaviors in the Organization:Explaining the Role of Perceptions of Organizational Support and Injustice,Failure and Personality,Public Administration Perspectives,24,151-173. (inPersian)
 59. Hakak,M,Akbari Pashm,F,Solgi,Z. (2018). The effect of gender discrimination and organizational justice on deviant behaviors in the workplace mediated by organizational attachment,tourism and development,7(4),257-241. (inPersian)
 60. Hakimi,I. (2020). Investigating the effect of leader-member relationship on jealousy and deviant work behaviors:The moderating role of perception of organizational justice,self-esteem and neuroticism,Organizational Behavior Studies,9(1),55-29. (inPersian)
 61. Harris,L,Ogbonna,E. (2002). Exploring service sabotage the antecedents,types and consequences of frontline,deviant,antiservice behaviors. J Serv Res 4:163-183.
 62. Hemmati Nadoost Gilani,M,Gholami,F. (2018). The relationship between ethical leadership and employees' deviant behaviors with the mediating role of self-esteem,ethics in science and technology,13(3),91-85. (inPersian)
 63. Hosseini,M,Mahdad,A,Golparvar,M. (2013). Analysis of the Relationship between Perceived Organizational Support and Perceptions of Job Stress and Deviant Behaviors Based on the Structural Equation Model,Social Psychology,8(28),17-29. (inPersian)
 64. Hosseini,A,Ghorbani Paji,A,Akbari,A. (2019). The Effect of Workplace Ostracism on Workplace Behaviors with the Mediating Role of Organization-Based Self-Esteem and the Moderating Role of Perceived Organizational Justice,Organizational Culture Management,17(4),586-569. (inPersian)
 65. Jafari Sirizi,M,Ismaili,A,Khodayari Zarnegh,R,Arabloo,J,Faraji,O. (2019). The Relationship between Emotional Intelligence and Organizational Citizenship Behavior with Tendency to Deviant Work Behaviors,Hospital,18(2),28-21. (inPersian)
 66. Javed,R,Amjad,M,Ul-Ummi,L,Bukhari,R. (2014). Investigating factors affecting employee workplace deviant behavior. Int J Innov Appl Stud 9:1073-1078.
 67. Javadian,Z,Golparvar,M. (2015). The Relationship between Job Stress and Dismissal and Deviant Behaviors with regard to the Moderating Role of Psychosocial Needs,Management and Development Process,28(1),76-55. (inPersian)
 68. Kamali Zarch,M,Shekari,H. (2017). The mediating role of job conflict in the relationship between Exhaustion and deviant behaviors in the workplace among university faculty members,Occupational Medicine,9(4),72-61. (inPersian)
 69. Kameli,A,Yazdani,H,NikkhahKiarmanesh,R,Hejbrafkan,H(2016). The Impact of Original Leadership on Employee Welfare and Deviant Behaviors with the Mediating Role of Psychological Capital,Organizational Behavior Studies,5(2),201-177. (inPersian)
 70. Kanten,P,Er Ülker,F. (2013). The effect of organizational climate on counterproductive behaviors: An empirical study on the employees of manufacturing enterprises. Macro theme Rev2:144-161.
 71. Kazemi,F,Nazari,Y,Zare,A,Ramezan,M. (2020). Machiavelli leadership and employees' deviant behavior:Explaining the mediating role of authoritarian immoral leadership and organizational pessimism,Ethics in Science and Technology,15(2),149-140. (inPersian)
 72. Khorasani Torghi,H. (2015). Relationship between Exhaustion and deviant behavior,Applied research in sports management,4(3),90-79. (inPersian)
 73. Khorasani Torghi,H,Rahimnia,F,Malekzadeh,Gh,Mortazavi,S. (2018). Discovering the components of destructive behaviors of immoral leaders,Ethics in Science and Technology,13(1),47-38. (inPersian)
 74. Khorasani Torghi,H,Rahimnia,F,Malekzadeh,Gh,Mortazavi,S. (2017). The Relationship between Abusive Leadership Style and Deviant Behavior of Employees,Human Resource Management in Sport,5(1),146-133. (inPersian)
 75. Lim,VK. (2002). The IT way of loafing on the job:Cyberloafing, neutralizing and organizational justice. J Organ Behav23:675-694.
 76. Mahdad,A,Malekzadeh,M. (2018). Structural model of the relationship between destructive leadership and job stress with deviant behaviors,Social Psychology,12(46),13-1. (inPersian)
 77. Mahdavi,S,Iranzadeh,S(2019). The effect of mediating the role of psychological bias on organizational silence and deviant behaviors of employees,Development and Transformation Management,7,51-43. (inPersian)
 78. Mahmoud Roshanzamir,S,Iranian,H,Yazdani,H(2017). Identifying Organizational Factors Affecting Employees' Deviant Behavior,Culture at Islamic University,7(2),204-183. (inPersian)
 79. Mangione,T,Quinn,R(1975)Job satisfaction, counterproductive behavior, and drug use at work. J Appl Psychol60:114-116.
 80. Maleki MinbashRazgah,M,Bagheri Qarabolagh,H,AinAli,M(2019). Reflection on the Moderating Role of Islamic Work Ethics and Psychological Capital on the Impact of Abusive Supervision on Deviant Behaviors among Semnan Public organizations Employees,Islamic Management,27(3),161-141. (inPersian)
 81. Moghadam,A,Mahmoudi Meymand,M. (2018). The effect of organizational pessimism on the tendency to deviant behaviors,Management Studies,27(89),89-73. (inPersian)
 82. Momenpour,N,Hassani,M,Qasemzadeh,A(2018). The moderating role of organizational identity in the relationship between psychological capital and employee citizenship and deviant behaviors,Organizational Culture Management,16(1),236-219. (inPersian)
 83. Montakhab Yeganeh,M,Bashlideh,K,Shamsi,M,Hazarian,S. (2016). Investigating the Relationship between Ethical Leadership and Deviant Behaviors in the Workplace:The Mediating Role of Emotional Commitment and Moral Atmosphere,Organizational Culture Management,14(1),153-137. (inPersian)
 84. Moradi,M,Hakimi,I. (2018). Individual-organization and person-job mediator fit in the relationship between organizational justice with organizational citizenship behavior and deviant behaviors,Public Administration Perspectives,9(34),85-67. (inPersian)
 85. Mousavi,S. ,Amiri,Z,Farrokhi,M(2014). The effect of positive organizational behavior on deviant work behavior(mediating the role of organizational ethics),Organizational Behavior Studies,3(4),172-147. (inPersian)
 86. Nadi,M. A,Islami Harandi,F(2016). Structural model of organizational justice, job satisfaction and organizational commitment with deviant behaviors of teachers in Isfahan,A new approach in educational management,7(4),83-59. (inPersian)
 87. Nadi,M. A,Ghahremani,N(2013). The Relationship between Organizational Citizenship Behaviors and Deviant Behaviors in the Workplace with the satisfaction of teaching at the university,Ethics in Science and Technology,8(1),48-37. (inPersian)
 88. Naghsh,E,Peykari,H(2019). The effect of prepared context on the intention to misuse information with the mediating role of motivational deviant behavior and the moderating role of individual ethics,Information Management,5(1),245-226. (inPersian)
 89. Nasr Esfahani,A,Heidari Agha Goli,P(2019). The effect of jealousy in the workplace on employees' deviant behavior,Management Studies,28(91),138-119. (inPersian)
 90. Novalien,CL(2017). The antecedents of deviant workplace behaviors on the employees of regional apparatus organization(odp) in maluku province. Indonesia RJOAS6.
 91. O’Neill,T. ,Hastings,S. (2011). Explaining workplace deviance behavior with more than just the “Big Five”. Personality and Individual Differences,50(2),268–273.
 92. Pirayesh,A,Akbarian,A(2018). The Impact of Perception of Ethical Leadership on Organizational Deviant Behaviors of University Staff,Knowledge and Research in Applied Psychology,19(4),43-36. (inPersian)
 93. Poladi Kharasha,T,Ismaili Shad,B(2018). The relationship between role overload and organizational deviant behaviors with the mediating role of emotional Exhaustion among hospital staff,Occupational Health and Health Promotion,2(4),333-320. (inPersian)
 94. Pourmokhtari,E,Karimi,F(2016,a). Predicting deviant behaviors of Isfahan education staff based on organizational trust, leadership and educational management,10(3),66-51. (inPersian)
 95. Pourmokhtari,E,Karimi,F(2016,b). The Relationship between Perception of Reliable Leadership and Deviant Behaviors of Isfahan Education Staff,Educational Management Innovations,12(1),68-55. (inPersian)
 96. Punia,BK,Rana,H. (2013). Correlates,antecedents and implications of deviant workplace behavior: A review. GNA J Manage Tech8:98-104.
 97. Qasemzadeh,A,Maleki,Sh,Brocki Milan,Sh(2014). The mediating role of organizational identity in the relationship between professional ethics With organizational citizenship behavior and deviant behavior of work,ethics and medical history,7(4),79-66. (inPersian)
 98. Qasemzadeh,A,Rabiee,M,Kazemzadeh Bitali,M(2015). Investigating the Relationship between Individual Accountability With Job Stress and Deviant Behavior in Employed Nurses,Nursing and Midwifery,4(1),38-27. (inPersian)
 99. Qasemzadeh,S,Hosseini,M. ,Valinejad,A(2018). Predicting deviant behaviors towards the organization and Partners based on the source of controlling and perceiving job stress,job and organizational counseling,10(35),112-97. (inPersian)
 100. Rafiei,M,Barghi,I(2018). Identifying the manifestations of teachers' deviant behavior and examining its relationship with organizational justice and the quality of supervision and guidance programs,School Management,6(1),205-189. (inPersian)
 101. Rahimnia,F,Khorasani Torghi,H(2016). The Relationship between Psychological Ownership and Deviant Behavior in Physical Education Teachers,Sports Management,8(5),707-695. (inPersian)
 102. Robinson,SL,Morrison,EW(1995). Psychological contracts and OCB:The effect of unfulfilled obligations on civic virtue Behavior. Organ Behav16:289-298.
 103. Robinson,SL,Greenberg,J(1998). Employees behaving badly:Dimensions,determinants and dilemmas in the study of workplace deviance. Organ Behav.
 104. Robinson,S. ,Bennett,R. (1995). A typology of deviant workplace behaviours:A multidimensional scaling study. Academy of Management Journal,38(2),555–572.
 105. Sadeghi,M,Grossi,A(2017). The Relationship between Personality Traits and Exhaustion and Deviant Behavior of Employees,The Mission of Public Management,8,220-205. (inPersian)
 106. Saei,E,Bashlideh,K,Marashi,S. A,Arshadi,N(2020). Designing and testing a model of some perceived political antecedents and consequences of work,Organizational Culture Management,18(1),90-69. (inPersian)
 107. Salehi Sedghiani,J,Karami,H,Ghorbani Paji,A(2019). Effect of Perceived Dismissal on Deviant Behaviors of Employees with the Role of Organizational Pessimism Mediator and Neuroticism Moderator,Disciplinary Management Research,14(2),216-195. (inPersian)
 108. Salmani,D,Radmand,M(2009). Investigating the role of organization and management in the occurrence of deviant work behaviors,Public Management,1(3),68-51. (inPersian)
 109. Sandelowski,M. ,Barroso,J. (2007). Handbook for synthesizing qualitative research. Springer,New York.
 110. Shafique,I. ,Qammar,A. ,Kalyar,M. ,Ahmad,B. ,Mushtaq,A. (2020). Workplace ostracism and deviant behaviour among nurses:a parallel mediation model. Asia Business Studies.
 111. Shool,H,Damghanian,H,Rastegar,A,Danaeifard,H,Azar,A(2019). Provide Pattern for Antecedents of Employees Deviant Behaviors in Organizations by Using Meta-Synthesis Method,Public Management Research,12(44),30-5. (inPersian)
 112. Siavashi,M,Esmati Moghadam,M. (2019). Investigating the role of quantitative and qualitative job insecurity in the occurrence of work deviant behaviors,Sustainable Human Resource Management,1(1),93-75. (inPersian)
 113. Spector,P,Fox,S,Penney,L,Bruursema,K,Goh,A. (2006). The dimensionality of counterproductivity:Are all counterproductive Behaviors created equal?Vocational Behav68:446-460.
 114. Tavakoli,P,Peykari,H,Golshiri,P(2020). The mediating role of workplace deviant behavior among nurses in the relationship between organizational justice and privacy protection,Nursing Management,9(2),9-1. (inPersian)
 115. Vaezi,R,Hosseinpour,D,Ranjbar Kabutarkhani,M(2016). The effect of organizational justice on the occurrence of deviant behavior based on the mediating role of perception of organizational justice,Organizational Behavior Studies,5(3),112-85. (inPersian)
 116. VanRooy,D. ,Viswesvaran,C. (2004). Emotional intelligence:A meta-analytic investigation of predictive validity and nomological net. Journal of Vocational Behavior,65(1),71–95.
 117. Vardi,Y. ,Wiener,Y. (1996). Misbehavior in organizations:A motivational framework. Organization Science,7(2),151–165.
 118. Wright,S. ,Taylor,D. ,Moghaddam,F. (1990). Responding to membership in a disadvantaged group:From acceptance to collective protest. Personality and Social Psychology,58(6),994.
 119. Yadav,P. ,Rai,A. (2020). The moderating role of emotional intelligence in the relation between organizational stress and workplace deviant behavior. In2020International Conference on Computation, Automation and Knowledge Management (ICCAKM)(499-504). IEEE.
 120. Yazdani,N,Khorakian,A,Rahimnia,F(2017). The effect of organizational commitment on deviant behaviors in the workplace in the light of work belonging and psychological capital,Public Administration Perspectives,31,41-15. (inPersian)
 121. Yildiz,B,Alpkan,L,Ates,H,Sezen,B(2015). Determinants of constructive deviance:The mediator role of psychological ownership. Intl Bus Res8:107.
 122. Yıldıza,B,Alpkan,L(2015). A theoretical model on the proposed predictors of destructive deviant workplace behaviors and the mediator role of alienation. Procedia Soc Behav Sci210:330-338.
 123. Zeinali,S,Manzari Tavakoli,A,Selajgeh,S(2019). The relationship between ethical climate and job stress with employees' deviant behaviors:The moderating role of oppressive leadership style,Ethics in Science and Technology,14(3),124-116. (inPersian)