ارائه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه شناسی راهبردهای پاسخ به بحران-های سازمانی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران

چکیده

هدف: با توجه به آسیب‌پذیری سازمان­ها در برابر عدم قطعیت‌های محیطی، هیچ سازمانی از بحران مصون نیست. بنابراین آسیب­های ناشی از بحران را می‌توان با اتخاذ استراتژی­های صحیح، به حداقل رساند. ازاین‌رو هدف اصلی پژوهش حاضر ارائه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه‌شناسی راهبردهای پاسخ به بحران­های سازمانی است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: برای دستیابی به هدف اصلی پژوهش از روش فراترکیب هفت مرحله­ای سندلوسکی و باروسو (2006) استفاده شد. از این‌رو تمامی مقالات مرتبط با هدف پژوهش در پایگاه داده اسکوپوس در بازه 2010 الی 2021 مورد جست­و­جو قرارگرفته و 678 مقاله یافت شد که پس از بررسی و غربال آن­ها بر اساس عنوان، چکیده، محتوا و کیفیت در نهایت 61 مقاله امتیاز لازم را جهت استخراج شاخص­ها کسب نمودند.
یافته‌های پژوهش: پس از تجزیه­وتحلیل داده­ها، 59 شاخص استخراج گردید که این شاخص­ها در نهایت در 4 گونه‌شناسی راهبردی (تهاجمی، تدافعی، تحلیلگر و واکنشی) دسته­بندی شدند.
محدودیت‌ها و پیامدها: پژوهش حاضر مقالات علمی-پژوهشی انگلیسی زبان را بررسی کرده است. پژوهش­های آتی می­توانند مقالات فارسی زبان و سایر اسناد نظیر کتاب­ها، مقالات کنفرانسی و... را نیز بررسی کنند.
پیامدهای عملی: ایجاد تعادل نزدیک‌تر بین اکتشاف و بهره‌برداری، سازمان را قادر می‌سازد تا از خطر انقراض یا خطر عدم تطبیق با محیط‌های بحرانی اجتناب کند، یا حداقل آن را بهتر مدیریت کند. همچنین شرکت‌هایی که هم‌زمان فعالیت‌های اکتشافی و بهره­بردارانه را دنبال می‌کنند می‌توانند در مقایسه با شرکت‌هایی که بر یکی به قیمت دیگری تمرکز می‌کنند به عملکرد برتر در بحران­ها دست یابند.
ابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر یک گونه‌شناسی از استراتژی­های مقابله با بحران را به‌عنوان توصیه­هایی برای مدیران و رهبران سازمان­ها ارائه می­دهد که می­تواند به‌صورت استراتژیک به کاهش اثرات منفی و مدیریت بحران کمک کند.
نوع مقاله: پژوهشی
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Provide a Comprehensive and Ambidextrous Model for the Typology of Response Strategies to Organizational Crises

نویسندگان [English]

 • Mohammad Talari 1
 • Mina khoshroo 2

1 Assistant Prof., Business management group, Faculty of Management, Hazrat-e Masoumeh University (HMU), Qom, Iran

2 Ph.D. Student, Business management group, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran

چکیده [English]

Purpose: Given the vulnerability of organizations to environmental uncertainties, no organization is immune to crisis. Therefore, the damage caused by the crisis can be minimized by adopting the right strategies. So, the main purpose of this study was to provide a comprehensive and ambidextrous model for the typology of response strategies to organizational crises.
Design/ Methodology/ Approach: To achieve the main goal of the research, the seven-step Meta‐synthesis method of Sandelowski and Barroso (2006) was used. therefore, all articles related to the purpose of research in the Scopus database were searched between 2010 and 2021, and 678 articles were found, after reviewing and screening them based on the title, abstract, content, and quality, finally 61 articles were selected. They obtained the necessary points to extract the indicators.
Research Findings: After analyzing the data, 59 indicators were extracted which were finally classified into 4 strategic typologies (prospector, defender, analyzer, and reactive).
Limitations & Consequences: The present research has examined scientific-research articles in English. Future research can examine Persian language articles and other documents such as books, conference articles, etc.
Practical Consequences: Creating a closer balance between exploration and exploitation enables the organization to avoid, or at least better manage, the risk of extinction or the risk of adapting to critical environments. Also, companies that pursue exploratory and exploitative activities at the same time can achieve superior performance in crises compared to companies that focus on one price at a time.
Innovation or value of the Article: The present study presents a typology of crisis management strategies as recommendations for managers and leaders of organizations that can strategically help to reduce the negative effects and crisis management.
Paper Type: Research paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Crisis management
 • Response strategies to Crisis
 • Organizational crisis
 • Typology model
 • Meta‐synthesis
 1. Ahmad, Z. A., & Idid, S. A. (2020). PR practitioners' roles in crisis management: Malaysian perspectives. Asia Pacific Public Relations Journal, 22.
 2. Albers, S., & Rundshagen, V. (2020). European airlines′ strategic responses to the COVID-19 pandemic (January-May, 2020). Journal of air transport management87, 101863.
 3. Al-Khrabsheh, A. A. (2018). Impact of strategic planning on crisis management in the profit and non-profit sector in Jordan. Academy of Strategic Management Journal, 17(5), 1-12.
 4. Al-Omoush, K. S., Simón-Moya, V., & Sendra-García, J. (2020). The impact of social capital and collaborative knowledge creation on e-business proactiveness and organizational agility in responding to the COVID-19 crisis. Journal of Innovation & Knowledge5(4), 279-288.
 5. Al-Surmi, A., Cao, G., & Duan, Y. (2020). The impact of aligning business, IT, and marketing strategies on firm performance. Industrial marketing management, 84, 39-49.
 6. Aleksić, A., & Rašić Jelavić, S. (2017). Testing for strategy-structure fit and its importance for performance. Management: journal of contemporary management issues, 22(1), 85-102.
 7. Alvi, A. K., Jabeen, Z., Jawaid, A., & Kaur, P. (2020). Relationship of Career Success and Organizational Performance Through the Path of Business Strategy. International Journal of Economics, Management and Accounting, 28(1), 1-33.
 8. An, S., Gower, K.K. and Ho Cho, S. (2011), "Level of crisis responsibility and crisis response strategies of the media", Journal of Communication Management, Vol. 15 No. 1, pp. 70-83.
 9. Anacleto, A., Elias, B. D. R., Freitas, P. M., & da Silva, R. (2019). Tanatology: reflections on the funeral market in paraná coast (Brazil), between the profitability and the respect. International Journal of Development Research, 9(03), 26311-26317.
 10. Ansell, C., & Boin, A. (2019). Taming deep uncertainty: The potential of pragmatist principles for understanding and improving strategic crisis management. Administration & Society, 51(7), 1079-1112.
 11. Arieftiara, D., Utama, S., & Wardhani, R. (2017). Environmental uncertainty as a contingent factor of business strategy decisions: Introducing an alternative measure of uncertainty. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11(4), 116-130.
 12. Bartik, A. W., Bertrand, M., Lin, F., Rothstein, J., & Unrath, M. (2020). Measuring the labor market at the onset of the COVID-19 crisis(No. w27613). National Bureau of Economic Research.
 13. Bhaduri, R.M. (2019), "Leveraging culture and leadership in crisis management", European Journal of Training and Development, Vol. 43 No. 5/6, pp. 554-569.
 14. Burhan, M., Salam, M. T., Abou Hamdan, O., & Tariq, H. (2021). Crisis management in the hospitality sector SMEs in Pakistan during COVID-19. International Journal of Hospitality Management98, 103037.
 15. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
 16. Crick, J. M., & Crick, D. (2020). Coopetition and COVID-19: Collaborative business-to-business marketing strategies in a pandemic crisis. Industrial Marketing Management88, 206-213.
 17. Dahles, H., & Susilowati, T. P. (2015). Business resilience in times of growth and crisis. Annals of Tourism Research51, 34-50.
 18. Danneels, E., & Sethi, R. (2011). New product exploration under environmental turbulence. Organization Science22(4), 1026-1039.
 19. De Villa, M.A. and Rajwani, T. (2013), "The mirror trap: Do managerial perceptions influence organizational responses to crises?", Academia Revista Latinoamericana de Administración, Vol. 26 No. 1, pp. 170-188.
 20. de Waard, E., W. Volberda, H. and Soeters, J. (2014), "Decentralization and decomposability: determinants of responsive crisis deployment", International Journal of Managing Projects in Business, Vol. 7 No. 3, pp. 380-404.
 21. del Mar Alonso-Almeida, M., & Bremser, K. (2013). Strategic responses of the Spanish hospitality sector to the financial crisis. International Journal of Hospitality Management32, 141-148.
 22. Ding, A. W., & Li, S. (2021). National response strategies and marketing innovations during the COVID-19 pandemic. Business Horizons64(2), 295-306.
 23. Do, B., Nguyen, N., D’Souza, C., Bui, H. D., & Nguyen, T. N. H. (2022). Strategic responses to COVID-19: The case of tour operators in Vietnam. Tourism and Hospitality Research22(1), 5-17.
 24. Dominic, E. D., Mahamed, M., Abdullah, Z., & Hashim, N. B. (2021). Rebuilding Crisis Response Strategies: Nigerian University Reputation Sustainability during and after the Covid-19 Pandemic Crisis. Crisis, 11(6), 1448-1466.
 25. Dutta, S., & Pullig, C. (2011). Effectiveness of corporate responses to brand crises: The role of crisis type and response strategies. Journal of Business Research64(12), 1281-1287.
 26. Duquesnois, F., Gurãu, C. and Le Roy, F. (2010), "Wine producers' strategic response to a crisis situation", International Journal of Wine Business Research, Vol. 22 No. 3, pp. 251-268.
 27. Foote, L. M. (2013). Honing crisis communication skills: Using interactive media and student-centered learning to develop agile leaders. Journal of Management Education37(1), 79-114.
 28. Grazzi, M., Piccardo, C., & Vergari, C. (2022). Turmoil over the crisis: innovation capabilities and firm exit. Small Business Economics59(2), 537-564.
 29. Guderian, C. C., Bican, P. M., Riar, F. J., & Chattopadhyay, S. (2021). Innovation management in crisis: patent analytics as a response to the COVID‐19 pandemic. R&D Management, 51(2), 223-239.
 30. Hawrysz, L. (2020). Strategic orientation and effects of e-administration: Findings from the Miles and Snow framework. Administrative Sciences, 10(2), 35.
 31. Hegner, S. M., Beldad, A. D., & Kraesgenberg, A. L. (2016). The impact of crisis response strategy, crisis type, and corporate social responsibility on post-crisis consumer trust and purchase intention. Corporate Reputation Review19(4), 357-370.
 32. Herbane, B. (2014). Information value distance and crisis management planning. SAGE Open4(2), 2158244014532929.
 33. Herremans, I. M., Isaac, R. G., Kline, T. J., & Nazari, J. A. (2011). Intellectual capital and uncertainty of knowledge: control by design of the management system. Journal of business ethics98(4), 627-640.
 34. Hong, P., Huang, C., & Li, B. (2012). Crisis management for SMEs: insights from a multiple-case study. International Journal of Business Excellence5(5), 535-553.
 35. Im, W. J., Youk, S., & Park, H. S. (2021). Apologies combined with other crisis response strategies: do the fulfillment of individuals' needs to be heard and the timing of response message affect apology appropriateness?. Public relations review47(1), 102002.
 36. Ivanov, S. H., Webster, C., Stoilova, E., & Slobodskoy, D. (2022). Biosecurity, crisis management, automation technologies and economic performance of travel, tourism and hospitality companies–A conceptual framework. Tourism Economics28(1), 3-26.
 37. Jaya, F. P., Burhanuddin, T. M., Ismowati, M., Ahmad, I., & Nadeak, B. (2020). Analysis of Crisis Management to Manage the Organizational Business. European Journal of Molecular & Clinical Medicine, 7(11), 2020.
 38. Jugo, D. (2017). Reactive crisis strategies application of the corporate sector in Croatia. Journal of Communication Management, 21(2), 201-214. doi:10.1108/JCOM-11-2016-0088
 39. Kang, J., Diao, Z., & Zanini, M. T. (2021). Business-to-business marketing responses to COVID-19 crisis: a business process perspective. Marketing Intelligence & Planning, 39(3), 454-468. doi:10.1108/MIP-05-2020-0217
 40. Kassotaki, O. (2022). Review of Organizational Ambidexterity Research. SAGE Open, 12(1), 21582440221082127.
 41. Ki, E. J., & Brown, K. A. (2013). The effects of crisis response strategies on relationship quality outcomes. The Journal of Business Communication (1973)50(4), 403-420.
 42. Kiambi, D. M., & Shafer, A. (2016). Corporate crisis communication: Examining the interplay of reputation and crisis response strategies. Mass Communication and Society19(2), 127-148.
 43. Kim, H. J., & Cameron, G. T. (2011). Emotions matter in crisis: The role of anger and sadness in the publics’ response to crisis news framing and corporate crisis response. Communication Research38(6), 826-855.
 44. Kmet, L. M., Cook, L. S., & Lee, R. C. (2004). Standard quality assessment criteria for evaluating primary research papers from a variety of fields.
 45. Kraus, S., Clauss, T., Breier, M., Gast, J., Zardini, A. and Tiberius, V. (2020), "The economics of COVID-19: initial empirical evidence on how family firms in five European countries cope with the corona crisis", International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 26 No. 5, pp. 1067-1092.
 46. Kriyantono, R., & McKenna, B. (2019). Crisis response vs crisis cluster: A test of situational crisis communication theory on two crisis clusters in Indonesian public relations. Malaysian Journal of Communication35(1), 222-236.
 47. Kunc, M. and Bhandari, R. (2011), "Strategic development processes during economic and financial crisis", Management Decision, Vol. 49 No. 8, pp. 1343-1353.
 48. Lai, I.K.W. and Wong, J.W.C. (2020), "Comparing crisis management practices in the hotel industry between initial and pandemic stages of COVID-19", International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 32 No. 10, pp. 3135-3156.
 49. Lee, T.(D)., Chung, W. and Taylor, R.E. (2011), "A strategic response to the financial crisis: an empirical analysis of financial services advertising before and during the financial crisis", Journal of Services Marketing, Vol. 25 No. 3, pp. 150-164.
 50. Li, B., Zhong, Y., Zhang, T., & Hua, N. (2021). Transcending the COVID-19 crisis: Business resilience and innovation of the restaurant industry in China. Journal of Hospitality and Tourism Management, 49, 44-53.
 51. Li, Y., Yang, K., Chen, J., Gupta, S., & Ning, F. (2019). Can an apology change after-crisis user attitude? The role of social media in online crisis management. Information Technology & People, 32(4), 802-827. doi:10.1108/ITP-03-2017-0103.
 52. Liu, B., Pennington-Gray, L. and Klemmer, L. (2015), "Using social media in hotel crisis management: the case of bed bugs", Journal of Hospitality and Tourism Technology, Vol. 6 No. 2, pp. 102-112.
 53. Luoma‐aho, V., Moreno, Á., & Verhoeven, P. (2017). Crisis response strategies in Finland and Spain. Journal of contingencies and crisis management25(4), 223-231.
 54. Merschmann, U., & Thonemann, U. W. (2011). Supply chain flexibility, uncertainty and firm performance: An empirical analysis of German manufacturing firms. International Journal of Production Economics130(1), 43-53.
 55. Miguel, C., Pechurina, A., Kirkulak-Uludag, B., Drotarova, M. H., Dumančić, K., Braje, I. N., & Giglio, C. (2022). Short-term rental market crisis management during the COVID-19 pandemic: stakeholders’ perspectives. International Journal of Hospitality Management, 103147.
 56. Mirza, S. S., & Ahsan, T. (2020). Corporates' strategic responses to economic policy uncertainty in China. Business Strategy and the Environment, 29(2), 375-389.
 57. Mishra, D., Sharma, R., Gunasekaran, A., Papadopoulos, T., & Dubey, R. (2019). Role of decoupling point in examining manufacturing flexibility: an empirical study for different business strategies. Total Quality Management & Business Excellence, 30(9-10), 1126-1150.
 58. Mont, O., Curtis, S. K., & Palgan, Y. V. (2021). Organisational response strategies to COVID-19 in the sharing economy. Sustainable Production and Consumption28, 52-70.
 59. Mollenkopf, D.A., Ozanne, L.K. and Stolze, H.J. (2021), "A transformative supply chain response to COVID-19", Journal of Service Management, Vol. 32 No. 2, pp. 190-202.
 60. Ngoc Su, D., Luc Tra, D., Thi Huynh, H. M., Nguyen, H. H. T., & O’Mahony, B. (2021). Enhancing resilience in the Covid-19 crisis: lessons from human resource management practices in Vietnam. Current Issues in Tourism24(22), 3189-3205.
 61. Nizamidou, C., & Vouzas, F. (2020). The contribution of preoccupation with failure to TQM, crisis management and HR aiming to overcome crises. The TQM Journal32(6), 1077-1098.
 62. Ochie, C., Nyuur, R. B., Ludwig, G., & Cunningham, J. A. (2022). Dynamic capabilities and organizational ambidexterity: New strategies from emerging market multinational enterprises in Nigeria. Thunderbird International Business Review.
 63. Osiyevskyy, O., Shirokova, G., & Ritala, P. (2020). Exploration and exploitation in crisis environment: Implications for level and variability of firm performance. Journal of Business Research, 114, 227-239.
 64. Parker, L.D. (2020), "The COVID-19 office in transition: cost, efficiency and the social responsibility business case", Accounting, Auditing & Accountability Journal, Vol. 33 No. 8, pp. 1943-1967.
 65. Priyono, A., Moin, A., & Putri, V. N. A. O. (2020). Identifying digital transformation paths in the business model of SMEs during the COVID-19 pandemic. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity6(4), 104.
 66. Prouska, R., & Psychogios, A. (2019). Should I say something? A framework for understanding silence from a line manager’s perspective during an economic crisis. Economic and Industrial Democracy40(3), 611-635.
 67. Qi, Y., Zhao, X., & Sheu, C. (2011). The impact of competitive strategy and supply chain strategy on business performance: the role of environmental uncertainty. Decision Sciences42(2), 371-389.
 68. Rahmawati, L., & Faidah, M. (2020). Survival of Traditional Retailers: An Islamic Business Perspective. al-Uqud: Journal of Islamic Economics, 4(1), 18-31.
 69. Rapaccini, M., Saccani, N., Kowalkowski, C., Paiola, M., & Adrodegari, F. (2020). Navigating disruptive crises through service-led growth: The impact of COVID-19 on Italian manufacturing firms. Industrial Marketing Management88, 225-237.
 70. Rho, E., Kim, S., & Han, S. (2021). Taking context and strategy seriously: the contracting out decision in the US public education. Public Management Review, 23(9), 1398-1422.
 71. Ritchie, B. W., & Jiang, Y. (2019). A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. Annals of Tourism Research79, 102812.
 72. Rocha, A. D., Kury, B., Tomassini, R., & Velloso, L. (2017). Strategic responses to environmental turbulence: a study of four Brazilian exporting clusters. Investigaciones Regionales—Journal of Regional Research39, 155-174.
 73. Romenti, S., Murtarelli, G. and Valentini, C. (2014), "Organisations' conversations in social media: applying dialogue strategies in times of crises", Corporate Communications: An International Journal, Vol. 19 No. 1, pp. 10-33.
 74. Ronkainen, N., Wiltshire, G., & Willis, M. (2021). Meta-study. International Review of Sport and Exercise Psychology, 1-16.
 75. Samra, Y. M., Zhang, H., Lynn, G. S., & Reilly, R. R. (2019). Crisis management in new product development: A tale of two stories. Technovation88, 102038.
 76. Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research: springer publishing company.
 77. Sandelowski, M., Barroso, J., and Voils, C. I. (2007). Using qualitative metasummary to synthesize qualitative and quantitative descriptive findings. Research in nursing & health 30, 99-111.
 78. Sands, S. and Ferraro, C. (2010), "Retailers' strategic responses to economic downturn: insights from down under", International Journal of Retail & Distribution Management, Vol. 38 No. 8, pp. 567-577.
 79. Saleh, Y. (2021), "ICT, social media and COVID-19: evidence from informal home-based business community in Kuwait City", Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 15 No. 3, pp. 395-413.
 80. Saraç, M. (2019). Which firms outperform the others under uncertainty: Revisiting Miles and Snow typology. International Journal of Social Inquiry, 12(1), 261-285.
 81. Sarkis, J. (2021), "Supply chain sustainability: learning from the COVID-19 pandemic", International Journal of Operations & Production Management, Vol. 41 No. 1, pp. 63-73.
 82. Scheiwiller, S., & Zizka, L. (2021). Strategic responses by European airlines to the Covid-19 pandemic: A soft landing or a turbulent ride? Journal of air transport management, 95, 102103.
 83. Simangunsong, E., Hendry, L. C., & Stevenson, M. (2012). Supply-chain uncertainty: a review and theoretical foundation for future research. International Journal of Production Research50(16), 4493-4523.
 84. Singhal, N. (2020). Strategic Responses During Crisis: An Empirical Investigation. Metamorphosis19(2), 121-128.
 85. Sigala, M. (2020). Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research. Journal of business research117, 312-321.
 86. Simola, S. (2014), "Teaching corporate crisis management through business ethics education", European Journal of Training and Development, Vol. 38 No. 5, pp. 483-503.
 87. Tansey, P., Spillane, J. P., & Meng, X. (2014). Linking response strategies adopted by construction firms during the 2007 economic recession to Porter’s generic strategies. Construction management and economics32(7-8), 705-724.
 88. Thakur, R., & Hale, D. (2022). Strategic crisis response: managerial implications and direction for recovery and survival. Journal of Business & Industrial Marketing, ahead-of-print(ahead-of-print). doi:10.1108/JBIM-01-2021-0029.
 89. Vafeiadis, M., Bortree, D.S., Buckley, C., Diddi, P. and Xiao, A. (2020), "Refuting fake news on social media: nonprofits, crisis response strategies and issue involvement", Journal of Product & Brand Management, Vol. 29 No. 2, pp. 209-222.
 90. Wang, Y., Hong, A., Li, X., & Gao, J. (2020). Marketing innovations during a global crisis: A study of China firms’ response to COVID-19. Journal of business research116, 214-220.
 91. Yildirim, B. (2016). An Analyses and Meta-Synthesis of Research on STEM Education. Journal of Education and Practice, 7(34), 23-33.
 92. Zhaxylyk, S. (2020). Organizational Ambidexterity and Resilience: Empirical Evidence from Uncertain Transition Economic Context. PressAcademia Procedia, 11(1), 47-51.
 93. Zheng, B., Bi, G., Liu, H., & Lowry, P. B. (2020). Corporate crisis management on social media: A morality violations perspective. Heliyon6(7), e04435.
 94. Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of advanced nursing, 53(3), 311-318.