طراحی مدلی برای شناسایی فعالیت‌های قابل‌برون‌سپاری در دانشگاه‌ها (مورد مطالعه: دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه شیراز (نویسنده مسئول).

2 ** دانشیار، دانشگاه شیراز.

3 *** کارشناس ارشد، دانشگاه شیراز.

چکیده

     در سال­های اخیر سازمان­های دولتی، به‌ویژه دانشگاه­ها، به‌واسطه قوانین و بخشنامه­های صادرشده از سوی مراجع ذی‌ربط، برون­سپاری فعالیت­های خود را در دستور کار قرار داده­اند. پژوهش حاضربا هدف ارائه مدلی برای شناسایی فعالیت­های قابل‌برون­سپاری در دانشگاه­ها و به‌طور خاص در «دانشگاه شیراز» و با استفاده از روش پژوهش آمیخته (استفاده از روش کیفی فراترکیب برای استخراج معیارهای مؤثر بر تصمیم برون­سپاری و روش دلفی برای نهایی­سازی آن‌ها و سپس استفاده از روش­های کمّی برای تعیین درجه اهمیت معیارها) انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش همه استادان آشنا با موضوع برون‌سپاری و کارشناسان و متصدیان این حوزه در «دانشگاه شیراز» هستند که 17 نفر از آن‌ها با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. مدل ارائه‌شده در این پژوهش دارای 3 بُعد، 7 مؤلفه و 39 معیار است که بر اساس نتایج، معیارهای اهمیت راهبردی فعالیت در جایگاه کلی سازمان، اهمیت نسبی فعالیت، میزان وابستگی فعالیت با سایر فعالیت­ها، فراگیری فعالیت در بخش­های مختلف، درآمد فعالیت و هزینه فعالیت به‌ترتیب مهم‌ترین معیارهای مؤثر در شناسایی فعالیت­های قابل‌برون­سپاری در «دانشگاه شیراز» هستند. 

کلیدواژه‌ها

 1. اصغر پور، محمدجواد (1390). تصمیم‌گیری چند‌معیاره. انتشارات دانشگاه تهران، تهران.
 2. اکبری، حسین؛ نیک‌زاد، سحر (1389). ابزارهای پرکاربرد مدیریتی در سازمان‌های ایرانی. ماهنامه تدبیر، 217، 24-28.
 3. الفت، لعیا؛ براتی، مسعود؛ ولدی، محمدرضا (1391). چارچوبی برای تصمیم برون‌سپاری راهبردی(مورد مطالعه: تعیین راهبردهای تأمین مجموعه‌های تولیدی بدنه خودرو سمند. فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 25، 27- 50.
 4. بازرگان هرندی، عباس(1387). روش تحقیق آمیخته: رویکردی برتر برای مطالعات مدیریت. دانشکده مدیریت دانشکده تهران، فصلنامه دانش مدیریت، 21(81)، 19-36.
 5. دستجردی، علی‌احمد، شاهنده، علی(1391). یکی مدل کمّی برون‌سپاری با در‌نظر‌گرفتن هزینه پنهان وابستگی بین قطعات. نشریه تخصصی مهندسی صنایع، 46(1)، 1-13.
 6. رزمی، جعفر؛ فقیه روحی(1389). تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری سیستم‌های اطلاعاتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی. فصلنامه توسعه فناوری صنعتی، 13، 35-48.
 7. رمضانی، علی؛ رستمی، علی (۱۳۸۵). تقابل رهبری انگیزش مدار با استراتژی برون‌سپاری سازمان بررسی موردی شرکت حفاری و اکتشاف انرژی گستر پارس (PEDEX). چهارمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت، تهران، گروه پژوهشی آریانا.
 8. سهرابی، بابک؛ اعظمی، امیر، یزدانی؛ حمیدرضا (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‌های انجام‌شده در زمینه مدیریت اسلامی با رویکرد فراترکیب. نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی، 2(6)، 9-24.
 9. طالبی، داود، کریمی، محمد (1386). عوامل مؤثر بر تصمیم برون‌سپاری. پنجمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران.
 10. کریمی گوارشکی، محمدحسین؛ الیاسی، مهدی، عابدی جوزم رضا؛ صادقی یزدان‌آباد، محمد (1391). الگویی برای تصمیمات برون‌سپاری تولید در یک سازمان تولیدی. فصلنامه علمی ـ پژوهشی مدیریت نوآوری، 2، 83- 106.
 11. کزازی، ابوالفضل؛ حدادزاده نیری، مهدی (1385). چارچوب مناسب تصمیم‌گیری در برون‌سپاری IT. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی، 21، 105- 124.
 12. موسی‌زاده، یلدا؛ جباری بیرامی، حسین؛ جنتی، علی؛ اصغری جعفرآبادی، محمد (1392). شناسایی و اولویت‌بندی واحدهای بیمارستانی قابل‌برون‌سپاری بر اساس شاخص‌های مرتبط: یک مطالعه کیفی. مجله سلامت و بهداشت، 4(2)، 122- 133.
 13. مهرگان، محمدرضا؛ سلامی، هادی؛ خواجه، مصطفی (1390). ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند‌شاخصه برای برون‌سپاری فرآیندهای کسب‌وکار با استفاده از تکنیک فرآیند تحلیل شبکه‌ای. مجله مدیریت توسعه و تحول، 6، 17- 30.
 14. نامه‌گشای فرد، مجید (1393). تدوین استراتژی‌های واگذاری فرآیندهای موجود در سیستم نگهداری و تعمیرات بر اساس رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (مورد مطالعه: شرکت پالایش نفت شیراز). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز.
 15. نوروزی، امیرارسلان؛ پالشی، ارسلان (1384). یک مدل تصمیم‌گیری جهت برون‌سپاری انبار. چهارمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع، تهران، انجمن مهندسی صنایع ایران.
 16. نوری کوهانی، پردیس؛ نورالسنا، رسول؛ عظیمی، نیما؛ صیاد، میدیا (1393). تحلیل عوامل تأثیرگذار بر برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی. فصلنامه مدیریت زنجیره تأمین، 16(43)، 40-45.
 17. نهاوندی، نسیم؛ یوسفیان، محمدحسین؛ بیات، علی (1387). تعیین راهبرد برون‌سپاری فناوری اطلاعات در بانک‌های ایران. نشریه اقتصاد و تجارت نوین، 4(5)، 89- 110.
 18. Akbari, M. (2013). Factors Affecting Outsourcing Decisions in Iranian Industries. Ph. D Dissertation, College of Business Victoria University Melbourne, Australia.
 19. Al-Salim, B. (2007). Decision Models for Manufacturing Outsourcing. Ph. D Dissertation, University of Nebraska.
 20. Aubert, B. Rivard, S. Patry, M. (2004). A transaction cost model of IT outsourcing. Information & Management, 24(7), 688- 700.
 21. Ball, D. (2003). A weighted decision matrix for outsourcing library services. The Bottom Line, 16(1), 25 – 30.
 22. Choudhry, A, Z. (2014). Application Outsourcing Governance Model. Master’s Thesis in information, Linnaeus University.
 23. Graf, Michael, & M. Mudami, Susan. (2005). The outsourcing of IT enabled business Process: A conceptual model of the location decision. Journal of International Management, 11(2), 253-268.
 24. Gray, J.V. (2006). Essays on Manufacturing Outsourcing John Vincent Gray. Ph. D Dissertation, University of North Carolina.
 25. Grobbelaar, S. (2007). R & D in the national system of innovation: A system dynamic model. Philosophiae Doctor (engineering management), university of Pretoria, Pretoria.
 26. Hietalahti, J., & Kuoppala. S. (2009). Outsourcing decision – motives, risks and decision factors. Bachelor´s Thesis, School of Business Supply Management.
 27. Jafarnejad, A., Sherafat, A., Taghavi, N., & Morshed Talab, Z. (2013). Designing a Operational Evaluation Model for Outsourcing Decision Making by Effective Outsourcing Factors. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 3(7), 371-383.
 28. Kang, M., Wu, X., Hong, P Y. & Park, Y. (2012). Aligning organizational control practices with competitive outsourcing performance. Journal of Business Research, 65(8), 1195–1201.
 29. Khalili, k. Azizzadeh, F and Adhami, A. (2014). Investigating the relationship between outsourcing and performance based on Balanced Score Card (Case study: Ilam Post Office), Journal of Data Envelopment Analysis and Decision Science, 1-11.
 30. Lamminmaki, D. (2010). An examination of factors motivating hotel outsourcing, Griffith Business School.
 31. Lee, S., & Walsh, P. (2011). SWOT and AHP hybrid Model for Sport Marketing Outsourcing Using a Case of Intercollegiate Sport. Sport Management Review, 14(4), 361-369.
 32. Meng, H. (2005). A decision Framework for Product Global outsourcing in small and medium-sized companies, MS Dissertation, University of Windsor(Canada).
 33. Milecova, M., Grznar, M., & Szabo, L. (2010). Outsorcing: Decision Making in the case of Outsourcing the Company Activity and the Management of Outsourcing Project. Agric. Econ, 56 (8), 387-396.
 34. Pandey, V and Bansal, V. (2003). A Decision Making Framework for IT Outsourcing using the Analytic Hierarchy Process. Available at http://www.iitk.ac.in/ime/veena/papers/icsci04.pdf.
 35. Perunović, Z., & Pederson, J. L. (2007). Outsourcing Process and Theories, part of: Proceedings of the 18th annual conference of the Production and Operations Management Society, Production and Operations Management Society, Dallas.
 36. Sandelowski, M. and Barros, J. (2007). Handbook for Synthesizing Qualitative. Research Springer Publishing Company Inc.
 37. Tayauova, G. (2012). Advantages and disadvantages of outsourcing: analysis of outsourcing practices of Kazakhstan banks. Social and Behavioral Sciences, 41, 188- 195.
 38. Tjader, Y., May, J.H., Shang, J., Vargas, L.G., & Gao. N. (2014). Firm-level outsourcing decision making: A Balanced Scorecard-Based Analytic Network Process Model. Journal of Production Economics, 147, 614-623.
 39. Wang, J. J., & Yang, D.L. (2007). Using a hybrid multi Criteria Decision Aid Method for Information Systems Outsourcing. Computers & Operations Research, 34 (12), 3691-3700.
 40. Yang, C., &Huang, J. (2000). A decision model for IS outsourcing. International Journal of Information Management, 20(3), 225- 239.