دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1400 
تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی

صفحه 15-31

10.48308/jpap.2021.100642

عباسعلی رستگار؛ حسین دامغانیان؛ امیر موسوی


شناسایی و رتبه‌بندی پیشایندهای افشاگری در سازمان: رهیافت فراترکیب

صفحه 33-54

10.48308/jpap.2021.100643

علی پورصمیمی؛ مریم طهرانی؛ یوسف وکیلی


فرآیند انتخاب متدلوژی در طراحی مدل بودجه ریزی خوب در بخش عمومی با رویکرد سیستم مداخلات جامع

صفحه 55-73

10.48308/jpap.2021.100644

عادل آذر؛ لیلا میرزاده کوهشاهی؛ آمنه خدیور؛ عباس مقبل باعرض


الگوی فرآیندی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری

صفحه 75-98

10.48308/jpap.2021.100645

حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سعید صحت؛ مسعود کریم زندی


تبیین تجربه سیاست‌گذاران و متخصصان مدیریت در شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های موجود ارتقاء مدیران آموزش عالی در قانون مدیریت خدمات کشوری

صفحه 99-113

10.48308/jpap.2021.100635

حسین پاشایی قراگزایل؛ فرهاد نژاد حاجی علی ایرانی


بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین

صفحه 115-133

10.48308/jpap.2021.100822

غلامعلی طبرسا؛ الهام ترک تبریزی؛ فرشید خمویی


طراحی و اعتباریابی سنجه اندازه‌گیری هم آفرینی در دانشگاه

صفحه 135-155

10.48308/jpap.2021.100827

فاطمه طاهرپور


مدل مدیریت منابع انسانی مبتنی بر مدیریت دولتی نوین

صفحه 157-177

10.48308/jpap.2021.100855

حبیب اله فلاح؛ اسداله مهرآرا؛ مجتبی طبری