دوره و شماره: دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1400 
4. الگوی فرآیندی زنجیره تامین استعداد در صنعت بانکداری

10.29252/jpap.2021.100645

حامد دهقانان؛ وحید خاشعی ورنامخواستی؛ سعید صحت؛ مسعود کریم زندی