تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 رفتار سازمانی،گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

2 دانشجوی دکترا، مدیریت رفتاری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان

چکیده

هدف: به دلیل گسترش رسانه‎های اجتماعی در کشور ضروری است که رهبران سازمان به‌عنوان اصلی‎ترین عوامل شکل دهنده فرهنگ سازمانی، مهارت لازم برای استفاده از این بستر ارتباطی نوین را بدست آورند. هدف محقق در این پژوهش بررسی تغییرات سبک رهبری در سازمان‎ها با ظهور رسانه‎های اجتماعی است.
روش شناسی: روش اجرای این تحقیق با استفاده از نظریه داده‌بنیاد است. در این تحقیق جامعه آماری شرکت‌­ها و آژانس‌های تبلیغاتی هستند. نمونه‌­های آماری به شیوه قضاوتی و گلوله برفی از گروه­‌های نخبگان شاغل در آژانس‌های تبلیغاتی انتخاب گردید. در این تحقیق مصاحبه با 12 نفر به اشباع و کفایت نظری رسیده است.
یافته‌های پژوهش: نتایج نشان داد که تفکر راهبردی، ویژگی‎های شخصیتی رهبر و برند رهبری سازمان به‎عنوان مبانی تغییرات سبک رهبری و شاخص‎های ادراکی، ارتباطی و انگیزشی به‎عنوان مؤلفه‎های آن شناسایی شده‎اند. هم‎چنین ساختار سازمانی، عوامل اقتصادی، عوامل فرهنگی و سرمایه انسانی سازمان عوامل محیطی مؤثر بر این تغییرات هستند.
محدودیت‌ها و پیامدها: فقدان پژوهش‎های مشابه و نبود شاخص‎های عینی برای مقایسه در داخل کشور مهم‎ترین محدودیت‎ها بودند.
پیامدهای عملی: مطالعه انجام شده در صنعت تبلیغات صورت گرفته است که همین امر تعمیم‎پذیری آن به سایر حوزه‎ها را تا حدی با چالش مواجه می‎کند.  
ارزش مقاله: مقاله به درک بهتر تغییرات در رهبری سازمانی با استفاده از بسترهای ارتباطی نوین رسانه‎های اجتماعی، می‎افزاید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Leadership Style Changes In Organizations Due To Advent Of Social Media

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Rastgar 1
 • Hossein Damghanian 1
 • Amir Mousavi 2

1 Organizational Behavior, Business management,Faculty of Economics,Management & Administartive Sciences,Semnan University

2 PhD Candidate ,Behavioral Management, Business management,Faculty of Economics,Management & Administartive Sciences,Semnan University

چکیده [English]

Purpose: Due to the development of social media in the country, it is essential that organizational leaders, the main factors shaping the organizational culture, acquire the necessary skills to use this new communicational platform. The aim of the researcher in this study is to examine changes in leadership style in organizations due to advent of social media.
Design/ methodology/ approach: The research method is Grounded Theory. The statistical population of this research is advertising agencies. Statistical samples were selected by judging method and snowball from elite groups working in advertising agencies. In this research, interviews with 12 people have reached saturation and theoretical adequacy.
Research Findings:  The results showed that strategic thinking, personality traits of the leader and the leadership brand of the organization have been identified as the basis for changes in leadership style and perceptual, communicative and motivational indicators have been identified as its components. Also, organizational structure, economic factors, cultural factors and human capital of the organization are environmental factors affecting these changes.
Limitations & Consequences: Lack of similar research and lack of objective indicators to comparison in the country were also the most important limitations.
Practical Consequences:  The study was conducted in the advertising industry, which challenges its generalizability to other areas to some extent.
Innovation or value of the Article: Article improves for better understanding of changes in organizational leadership style by using modern communication platforms (social media).
Paper Type:  Research Paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Leadership style
 • Social media
 • Communication
 • Organizational culture
 • Strategic thinking
 1. Asrar-ul-Hag, K. (2016). Impact of leadership styles on employees’ attitude towards their leader and performance: Empirical evidence from Pakistani banks. Future Business Journal, 54-64.
 2. Azizi, A. (2016). Analyzing the situation of virtual social networks in Iran with a public domain approach. Communication-Culture Studies, 101-130.in persian
 3. Beata Bajcara, J. B. (2015). When leaders become strategists. A new look at determinants of leadership styles through their relationship with strategic thinking. Procedia Manufacturing 3, 3669-3676.
 4. Beyg, R. S. (2019). A Model of Branding a Human Resources System with a Data Foundation Approach. Journal of Administration Perspective.in persian
 5. Daniel A. Gruber, R. E.-H. (2014). The real-time power of Twitter: Crisis management and leadership in an age of social media. Business Horizons.
 6. Funda Özer, C. T. (2014). Effect of Strategic Leadership Styles on Firm Performance: A study in a Turkish SME. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 778-784.
 7. Graciela Corral de Zubielqui, H. F. (2017). Social media, open innovation & HRM: Implications for performance. Technological Forecasting and Social Change, -.
 8. Gwanhoo Lee a, Y. H. (2012). An Open Government Maturity Model for social media-based public engagement. Government Information Quarterly , 492-503.
 9. Hamed Foruzan, Y. F. (2012). The emergence of virtual social networks and its impact on behavioral changes in human life. Specialized conference on social networks (ص. 561-567). Jahade Daneshgahi Communication & Information Technology Research Center.in persian
 10. Hodai, A. M. (2020). Competitive Advantage (cooperation and competition) in Government Organizations: Human and Process Enhancement . Journal of Public Administration Perspective.in persian
 11. Mehmet Salih Gençer, A. P. (2016). Leadership Styles and Technology: Leadership Competency Level of Educational Leaders. Social and Behavioral Sciences, 226-233.
 12. Men, L. R. (2015). The internal communication role of the chief executive officer: Communication channels, style, and effectiveness. Public Relations Review.
 13. Michele Jurgens, P. B. (2016). Social media revolutions: The influence of secondary stakeholders. Business Horizons.
 14. Michelle M. Maresh-Fuehrer, R. S. (2015). Social media mapping innovations for crisis prevention, response, and evaluation . Computers in Human Behavior, 1-10.
 15. Nezafati, T. (2017). Identify and analyze the opportunities and threats of social networks in cyberspace. Iranian Cultural Research, 153-175.in persian
 16. Norlina M. Alia*, R. J.-I. (2015). Influence Of Leadership Styles In Creating Quality Work Culture. Procedia Economics and Finance 31, 161-169.
 17. Patricia J. Guinan, S. P. (2013). Jumpstarting the use of social technologies in your organization. Business Horizons.
 18. Pejman Ebrahimi, S. M. (2016). Relationship between Leadership Styles and Organizational Performance by Considering Innovation in Manufacturing Companies of Guilan Province. Social and Behavioral Sciences, 351-358.in persian
 19. Sajjadi, K. M. (2014). New emerging leadership theories and styles. Technical Journal of Engineering and Applied Sciences, 180-188.
 20. Samsudin Wahaba, *. A. (2016). Organization Performance and Leadership Style: Issues in Education Service. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 593-598.
 21. Vries, R. E. (2012). Personality predictors of leadership styles and the self–other agreement problem. The Leadership Quarterly 23, 809-821.