دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 47، مهر 1400، صفحه 1-173 
ارائه مدلی جهت مدیریت شایعه در دانشگاه آزاد اسلامی

صفحه 15-31

10.48308/jpap.2021.101899

فاطمه متاجی نیموری؛ مینا جمشیدی؛ علی رضائیان


ارائه مدلی جامع برای مدیریت استعداد در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 32-56

10.48308/jpap.2021.101900

سمیه شامانی؛ سید محمد زرگر؛ سید عبداله حیدریه؛ هادی همتیان


نگاشت شناختی عوامل مؤثر بر افزایش مشارکت در پرداخت مالیات

صفحه 57-76

10.48308/jpap.2021.101901

اسماعیل قرنجیک؛ محمد ضیاالدینی؛ مصطفی هادوی نژاد


مدل ارزیابی هوش سازمانی با استفاده از رویکرد ترکیبی تکنیک دنپ، (مورد مطالعه: سازمان تأمین اجتماعی)

صفحه 77-102

10.48308/jpap.2021.101902

سعید ظهرابی؛ احمدرضا کسرایی؛ طهمورث سهرابی


تحلیل شبکه اجتماعی دانشگاهی حوزه شبکه دانش: نسبت‌ها، روندها و خوشه‌ها

صفحه 103-125

10.48308/jpap.2021.101903

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ شهناز خادمی زاده؛ غلامرضا حیدری؛ محمد اکبری محله کلائی


بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار نوآورانه با نقش میانجی مسرت و پیامدهای مثبت آن

صفحه 126-154

10.48308/jpap.2021.101904

علیرضا خوراکیان؛ سیده نرگس راهنما؛ قاسم اسلامی


ارائه مدل ارزیابی عملکرد شرکت‌های دولتی، با استفاده از ابزارهای نوین مدیریت هزینه و بودجه‌بندی با تأکید بر رویکرد اقتضایی

صفحه 155-173

10.48308/jpap.2021.101905

شیرمحمد یعقوبیان؛ بابک جمشیدی نوید؛ مهرداد قنبری