دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1400، صفحه 1-152 
اعتبارسنجی مدل برندسازی سامانه (سیستم) منابع انسانی

صفحه 30-51

10.52547/jpap.2021.213116.0

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتّاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی


مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ابزاری در راستای پشتیبانی از استقرار توسعه پایدار

صفحه 124-152

10.52547/jpap.2021.220842.1023

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری