دوره و شماره: دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 48، دی 1400، صفحه 1-152 
فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی مدیریت منابع انسانی روی کارکنان

صفحه 15-29

10.48308/jpap.2021.102300

سکینه حاتمی؛ میرعلی سید نقوی؛ سید مهدی الوانی


اعتبارسنجی مدل برندسازی سامانه (سیستم) منابع انسانی

صفحه 30-51

10.48308/jpap.2021.102301

مینا بیگ؛ حسین رحمان سرشت؛ فتّاح شریف زاده؛ سید احمد حسینی گل افشانی


طراحی مدل ارتقای قابلیت‌های نوآوری سازمانی با رویکرد تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های دانش بنیان

صفحه 52-69

10.48308/jpap.2021.102302

علیرضا یاراحمدی خراسانی؛ محمود قربانی؛ الهام فریبرزی


بازخوانی نظام مسائل حکمرانی مراتع در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی

صفحه 70-89

10.48308/jpap.2021.102304

محسن باقری؛ علیرضا چیت سازیان؛ وحید یاوری


پیشران های توسعه التزام سرمایه انسانی در سازمان‌های دولتی بر گرفته از قران و عترت با کاربست عقل و اجماع بر اساس تحلیل مضمون

صفحه 90-103

10.48308/jpap.2021.102305

احسان نامدار جویمی؛ سید علیقلی روشن؛ نور محمد یعقوبی؛ بدرالدین اورعی یزدانی


طراحی الگوی نوآوری باز خدماتی، مبتنی بر ارتقاء کیفی خدمات در شهرداری‌های کشور

صفحه 104-123

10.48308/jpap.2021.102308

علیرضا صفرپور؛ رحمان غفاری؛ مسعود احمدی


مدیریت استراتژیک منابع انسانی سبز ابزاری در راستای پشتیبانی از استقرار توسعه پایدار

صفحه 124-152

10.48308/jpap.2021.102309

علی زارع دیزج؛ مجتبی رمضانی؛ عباسقلی سنگی نورپور؛ نادر بهلولی؛ کریم اسکندری