دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1400، صفحه 1-162 
تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

صفحه 15-33

10.48308/jpap.2021.101600

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده


شناسایی و تبیین پیشایندها‌ و ‌ پسایند‌های رفتارفرقه‌گرایانه سازمانی با استفاده از رویکرد دلفی ‌

صفحه 34-51

10.48308/jpap.2021.101601

محسن عارف نژاد؛ سیده نسیم موسوی؛ انیس موید؛ محمد پیری


فهم پدیده ناتوانی آموخته‌شده و شناسایی عوامل شکل‌دهنده آن در سازمانهای دولتی

صفحه 52-76

10.48308/jpap.2021.101607

حامد قاسم‌ پور؛ اردشیر شیری؛ علی یاسینی


تدوین الگوی جبران خدمت بهره ور محور (مورد مطالعاتی: بانک ملی ایران)

صفحه 77-104

10.48308/jpap.2021.101608

محسن محمد باقری؛ اکبر اعتباریان؛ فائزه تقی پور


نوع‌شناسی رفتار سازمانی کارکنان خشنود سازمان‌های فرهنگی براساس ابعاد باورمندی و انواع رفتارفردی

صفحه 105-125

10.48308/jpap.2021.101609

امیر کیوان‌آرا؛ اکبر اعتباریان؛ علی رشیدپور


الگوی بهره‌وری سرمایه‌ی انسانی در نهادهای انقلابی

صفحه 126-147

10.48308/jpap.2021.101610

مصطفی زارعی؛ محسن احمدی؛ محمد سلگی


مفهوم معنویت سازمانی در مطالعات سازمان و مدیریت و دیدگاه‌های پیرامون آن

صفحه 148-162

10.48308/jpap.2021.101611

سعید کاظم پوریان؛ فاطمه محمدی؛ عبدالله توکلی