دوره و شماره: دوره 12، شماره 2 - شماره پیاپی 46، تیر 1400، صفحه 1-162 
تبیین مدل خط مشی گذاری باز در تحقق اصول دولت باز

صفحه 15-33

10.52547/jpap.2021.213390.0

مرتضی نصوحی؛ اکبر اعتباریان؛ مهربان هادی پیکانی؛ رضا ابراهیم زاده