بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: یکی از مسائلی که امروزه پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏ رسد، مسئولیت‏ پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی بسیاری از سازمان‌ها باعث شده تا احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان در قبال سازمان و جامعه کمتر شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی) انجام شده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها جزء پژوهش­ های توصیفی- پیمایشی و به طور کامل مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان واحد بازرگانی و واحد مهندسی شرکت خودروسازی سایپا آذین می‌باشند، که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و با استفاده از روش نمونه ­گیری 183 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. جهت گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و همکاران و پرسشنامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر اساس مدل کارول استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ­های پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شد.
یافته ­های پژوهش:  نتایج نشان داد که سلامت سازمانی بر مسئولیت ­پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل‌گری متغیر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی)  بر رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت ­پذیری اجتماعی کارکنان مورد تایید قرار گرفت.
محدودیت ­ها و پیامدها: اگر استخدام کارکنان به شکل رسمی‌ باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان افزایش می‌یابد و اگر نوع استخدام قراردادی باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان کاهش خواهد یافت.
پیامدهای عملی: به منظور بهبود مسئولیت ­پذیری اجتماعی کارکنان در سازمان‌ها اقداماتی در جهت افزایش سلامت سازمان انجام گیرد.
ابتکار یا ارزش مقاله: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت اجتماعی و پرداختن به این موضوع که آیا بهبود سلامت سازمانی در سازمان منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان خواهد شد یا خیر.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa 1
  • Elham Tork Tabrizi 2
  • Farshid Khamouei 3

1 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 PhD Candidate, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran

3 PhD Candidate, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Design/ methodology/ approach:   The study Objectively is an applied work and a descriptive-survey in terms of data gathering method. Structural equations modeling was used in the study. The statistical population of this research is the employees of the department of trade and engineering of Saipa Automobile Company, which are randomly selected and by using sampling method, 183 individuals were selected as the statistical sample. To collect data, two organizational health questionnaires were used based on Hoy et al. model and Social Responsibility Questionnaire based on Carroll model. To test the research hypotheses, PLS software was used.
Research Findings: The results showed that organizational health has a positive and significant effect on social responsibility of employees. Also, the role of moderating variable of employment type (formal or contractual) is confirmed by the relationship between organizational health and social responsibility of employees.
Limitations & Consequences:  If employee recruitment is official, the impact of organizational health on social responsibility increases and if the type of employment is contractual, the impact of organizational health on social responsibility will be reduced.
Practical Consequences: In order to improve social responsibility of employees in organizations, measures are taken to increase the health of the organization.
Innovation or value of the Article: Investigating the relationship between organizational health and social responsibility and addressing the issue of whether improving organizational health in the organization will lead to increase social responsibility of employees or not .
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • سلامت سازمانی
  • مسئولیت پذیری اجتماعی
  • استخدام رسمی
  • استخدام قراردادی
1-Abzari, M., & Yazdanshenas., M. (2006). Social Responsibility and Work Ethics in New Quality Management. Culture of Management, 5 (15): 5- 42.
2-Akbari M., Shakiba H., Marzban, S., Razi, S. (2013). Relation between organizational health and organizational entrepreneurship: the case of University of Tehran. Quarterly Journal Public Administration, 5(1): 1-20. [In Persian]
3-Ansari, M. E., Ostadi, H., & Javari, F. (2009). The Relationship between Organizational Health and Employees' Positive attitudes in Isfahan Province Tax Offices. Quarterly Journal of Taxation, 17(6): 41-66. [In Persian]
4-Barati Marneani, A., Haqqani, H., Mohammadi, R., Moradi, F., Rouhani, B., Tersaki, M., & Khodayari, R. (2011). The Relationship between Organizational Health and Performance Indicators in Tehran University of Medical Sciences. Health management, 14(46): 31-38. [In Persian]
5-Barraclough,S. M. (2008). A grim contradiction: The practice and consequences of corporate social responsibility by British American Tobacco in Malaysia, Social Science & Medicine .No.66 .pp.1784- 796ا
6-Bozorgi, F (2004). Individual, organizational and social goals. Tadbir Monthly, 144: 38-41. [In Persian]
7-Carroll, A. (1999) 􀂳Corporate Social Responsibility: Evolution of a Definitional Construct, Academy of Management Review, Vol. 4, pp. 268˚296.
8-Ceil, C. (2012). Employees and corporate social responsibility, available at ssrn: http:// ssrn.com/ abstract= 2112654 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn. 2112654.
9-Filizöz,B. and Fisne, M. (2011). Corporate Social Responsibility: A Study of Striking Corporate Social Responsibility Practices in Sport Management, Procedia Social and Behavioral Sciences No.24 .pp. 1405˚1417.
10-Faraji Khayavi, F., Wisie, M., & Tahmasebi Ghorbayi, A. (2014). The Relationship between Organizational Health and Organizational Trust from the Viewpoints of Selected Educational Hospital Staff of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. Healthcare Management (health system), 5(3, 13): 53-63. [In Persian]
11-Fleming, M. (2002). What is safety culture? Rail way safety ever green House, Available at: www.google.com \rwf\.
12-Ghasemi, S. M. R. (1995). A survey of the social responsibility pattern of directors of the textile industry sector of the National Industrial Organization. Master's Degree in Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran. [In Persian]
13-Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (1996). Educational administration, theory, research and practice, New York, MC Grow hill.
14-Irannejad Parizie, M. (1992). Ethical and social responsibilities of management. Management Knowledge Monthly, 18: 23-34. [In Persian]
15-Kaptein, M., Kooning, L., Tulder, R. V., & Vliet, L. V. (2007). Report on European CSR Survey, Holland, RSM E,rasmus University.
16-Kim, Y., & Choi, Y. (2012).College students’ perception of Philip Morris’s tobacco-related smoking prevention and tobacco-unrelated social responsibility programs; a comparative study in Korea and the United Stated. Journal of Public Relations Research, 24(11): 184 – 199.
17- kohi, K. (2016). Investigating the Effect of Organizational Health on Social Responsibility (Case Study: Employees of Tabriz University). Quarterly Journal of Social Development, 10(4): 33-58.
18-Memarzadeh, G., Vaziri Nassoost Dost, M. (2010). Investigating the Effective Factors on Social Responsibility of Iranian Governmental Organizations (Tarsht Power Plant). Public Policy Management Quarterly, 1(2, 2): 64-80. [In Persian]
19-Moradi, G., Bastani, D., & Hematifar, M. R. (2012). Investigating the Relationship between Social Responsibility and Mental Health of Immigrants (Case Study: Tabas City). Applied sociology, 23(1, 45): 149- 170. [In Persian]
20-Moshabaki, A., & Khalili Shojaee, V. (2010). Relationship between Organizational Culture and Corporate Social Responsibility: A Case Study of the Department of Energy, Journal of Applied Sociology, 40(4): 37-56. [In Persian]
21-Mozes, M., Josman, Z., & Yaniv, E. (2011). Corporate social responsibility organizational identification and motivation. Social Responsibility Journal, 7(2): 310–325.
22-Parsch, Janet H. and Baughman, M. Sue (2010). “Towards Healthy Organizations: The Use of Organization Development in Academic Libraries”, the Journal of Academic Librarianship, Volume 36, Number 1: P. 3–19.
23-Royayie, R. Ali., & MehrDost, H. (2009). Investigating the Role of Cultural Managers in Promoting Social Responsibility (Reviewing Single-Post Broadcasting Managers). Social Sciences Research, 3(3): 43-60. [In Persian]
24-Saedi, S., Khalatbari, J., & Moriri Najaf Abadi, N. (2010). Relationship between Quality of Work Life and Organizational Health with Job Satisfaction. Journal of Modern Industrial/Organization Psychology, 1(4): 55-64. [In Persian]
25-Shahkarm, P. (2009). Healthy organization, organizational health and organizational excellence. Resume Quarterly, 7(28): 15-18. [In Persian]
26-Shariatmadari, M. (2009). Investigating the Relationship between Organizational Health and the Effectiveness of Managers of Education Management Schools in Tehran. Journal of Education and Evaluation (Educational Sciences), 2(6): 119-151. [In Persian]
27-Sheikhi M. H. (2011). Factors Affecting the Health of the Administrative System and the Growth of the Ethical Currency in It. Islam and management research, 1(2): 99-126. [In Persian]
28-Taleghani, G. R., Nargesian, A., & Goodarzi, M. (2011). Investigating the Impact of Social Capital on Social Responsibility of Organizations (Case Study: Tax Administration of the West, Tehran Province). Two Quarterly Journal of Business Strategies, 18(47): 229-242. [In Persian]
29-Tofighi, S., Chagheeri, M., Amerion, A., Karimi Zarchi, A. A. (2011). The Effect of Organizational Changes on Organizational Health Indices and its Relationship with Organizational Effectiveness. Journal of Military Medicine, 13(3, 49): 173-179. [In Persian]