بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشجو دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.29252/jpap.2021.100822

چکیده

هدف: یکی از مسائلی که امروزه پژوهش بر روی آن ضروری به نظر می‏ رسد، مسئولیت‏ پذیری اجتماعی کارکنان است. فضای بوروکراتیک و سلسله‌مراتبی بسیاری از سازمان‌ها باعث شده تا احساس تعهد و مسئولیت‌پذیری کارکنان در قبال سازمان و جامعه کمتر شود. پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیل‌گر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی) انجام شده است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: این پژوهش با توجه به هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها جزء پژوهش­ های توصیفی- پیمایشی و به طور کامل مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق کارکنان واحد بازرگانی و واحد مهندسی شرکت خودروسازی سایپا آذین می‌باشند، که به صورت تصادفی انتخاب شده‌اند و با استفاده از روش نمونه ­گیری 183 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. جهت گردآوری داده‌های پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی بر اساس مدل هوی و همکاران و پرسشنامه مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر اساس مدل کارول استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه ­های پژوهش از نرم افزار PLS استفاده شد.
یافته ­های پژوهش:  نتایج نشان داد که سلامت سازمانی بر مسئولیت ­پذیری اجتماعی کارکنان تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین نقش تعدیل‌گری متغیر نوع استخدام (رسمی یا قراردادی)  بر رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت ­پذیری اجتماعی کارکنان مورد تایید قرار گرفت.
محدودیت ­ها و پیامدها: اگر استخدام کارکنان به شکل رسمی‌ باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان افزایش می‌یابد و اگر نوع استخدام قراردادی باشد، تاثیر سلامت سازمانی بر مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان کاهش خواهد یافت.
پیامدهای عملی: به منظور بهبود مسئولیت ­پذیری اجتماعی کارکنان در سازمان‌ها اقداماتی در جهت افزایش سلامت سازمان انجام گیرد.
ابتکار یا ارزش مقاله: بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت اجتماعی و پرداختن به این موضوع که آیا بهبود سلامت سازمانی در سازمان منجر به افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی کارکنان خواهد شد یا خیر.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و مسئولیت پذیری اجتماعی کارکنان با توجه به نقش تعدیلگر نوع استخدام (کارکنان رسمی و قراردادی) در شرکت خودروسازی سایپا آذین

نویسندگان [English]

  • Gholamali Tabarsa 1
  • Elham Tork Tabrizi 2
  • Farshid Khamouei 3
1 Professor, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 PhD Candidate, Public Administration Department, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 PhD Candidate, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Design/ methodology/ approach:   The study Objectively is an applied work and a descriptive-survey in terms of data gathering method. Structural equations modeling was used in the study. The statistical population of this research is the employees of the department of trade and engineering of Saipa Automobile Company, which are randomly selected and by using sampling method, 183 individuals were selected as the statistical sample. To collect data, two organizational health questionnaires were used based on Hoy et al. model and Social Responsibility Questionnaire based on Carroll model. To test the research hypotheses, PLS software was used.
Research Findings: The results showed that organizational health has a positive and significant effect on social responsibility of employees. Also, the role of moderating variable of employment type (formal or contractual) is confirmed by the relationship between organizational health and social responsibility of employees.
Limitations & Consequences:  If employee recruitment is official, the impact of organizational health on social responsibility increases and if the type of employment is contractual, the impact of organizational health on social responsibility will be reduced.
Practical Consequences: In order to improve social responsibility of employees in organizations, measures are taken to increase the health of the organization.
Innovation or value of the Article: Investigating the relationship between organizational health and social responsibility and addressing the issue of whether improving organizational health in the organization will lead to increase social responsibility of employees or not .
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

  • سلامت سازمانی
  • مسئولیت پذیری اجتماعی
  • استخدام رسمی
  • استخدام قراردادی