کلیدواژه‌ها = تسهیم دانش
بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی

دوره 8، شماره 4، آذر 1396، صفحه 155-173

مرتضی محمدی؛ طهمورث سهرابی


تأثیر تسهیم دانش، تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی سازمانی هدفمند در پرتو عدالت سازمانی ادراک شده

دوره 9، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 129-154

فرج الله رهنورد؛ فاطمه باقری گله


بررسی تأثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نوآوری و عملکرد سازمانی

دوره 6، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 103-128

علی حسین کشاورزی؛ سعید صفری؛ جواد حمیدیراد


بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم

دوره 5، شماره 1، دی 1393، صفحه 15-40

اکرم هادیزاده؛ محسن زنگنه؛ حمید رامین مهر


بررسی تأثیر مدیریت دانش بر ارتقاء سرمایه‌های فکری (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

دوره 5، شماره 2، فروردین 1393، صفحه 155-173

بهروز قلیچ لی؛ علی اوتارخانی؛ فرانک مطلبی


تأثیر فرایند تسهیم دانش و توانایی جذب دانش بر قابلیت نوآوری

دوره 3، شماره 3، اسفند 1391

محمدرحیم رمضانیان؛ محمود مرادی؛ نرجس بساق زاده


شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیک های آماری و تصمیم گیری

دوره 3، شماره 2، آبان 1391

علی حسین کشاورزی؛ الهام آخوندزاده