بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی‌گری انتقال دانش ضمنی

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

امروزه نیروی انسانی به‌عنوان یک دارایی باارزش و محوری برای سازمان‌ها نگریسته می‌شود. سازمان‌ها به‌منظور کسب سطح بالاتری از عملکرد و موفقیت همواره به دنبال بهره‌گیری حداکثری از این دارایی ارزشمند سازمانی هستند. ازاین‌رو؛ سازمان‌ها به دنبال توانمندسازی نیروی انسانی خود به‌عنوان یک اصل مهم برای بقا و رقابت در عرصه متغیر کسب‌وکار کنونی می‌باشند. در این راستا؛ پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه دو متغیر کلیدی شناخته‌شده فرهنگ یادگیری سازمانی و انتقال دانش ضمنی در رابطه با توانمندسازی کارکنان است.هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین فرهنگ یادگیری در سازمان و توانمندسازی کارکنان  با در نظر گرفتن متغیر میانجی انتقال دانش ضمنی می‌باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی است و به روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. حجم نمونه تعداد 220 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی می‌باشند، که به‌صورت تصادفی انتخاب‌شده‌اند. ابزار مورداستفاده در ای پژوهش پرسشنامه‌های استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی ، توانمندسازی کارکنان و انتقال دانش ضمنی است، که پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ به دست آمد و روش تحلیل عاملی تأییدی برای بررسی روایی مورداستفاده قرارگرفته است.  و داده‌ها نیز با بهره‌مندی از همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند.نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرهنگ یادگیری سازمانی نقش بسزایی در فراهم کردن بستر مناسب برای توانمندسازی کارکنان از طریق انتقال دانش ضمنی دارد. ازاین‌رو پیشنهاد می‌شود همواره سازمان‌ها به دنبال دستیابی به فرهنگی و جوی مطلوب و حمایت‌کننده از یادگیری باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Organizational Learning Culture on Empowerment: Mediated by Tacit Knowledge Sharing

نویسندگان [English]

 • Morteza Mohammadi 1
 • Tahmoores Sohrabi 2

1 Islamic Azad University

2 Islamic Azad University

چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational learning culture (OLC) and empowerment with tacit knowledge sharing. This is a descriptive correlational study clearly based on the structural equation modeling (SEM). The participants of this study were 220 professors and staff of Islamic Azad University that were selected via the random method. Data were collected via the standardized questionnaires. The reliability and validity of the questionnaires were obtained. Results of Pearson Correlation showed that all three variables, OLC, empowerment and tacit knowledge sharing, are mutually correlated with each other (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tacit Knowledge Sharing
 • Knowledge Sharing
 • Knowledge Management
 • Organizational Learning Culture
 • empowerment
 1. - ایزدیان،زینب،عبداللهی،بیژن،کیانی،مراد(1392)، مدیریت دانش الگویی جهت مدیریت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارکهای علم و فناوری، رشد فناوری، فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد،10(37): 64-70
 2. - آقایار ، سیروس (1383)،هرم توانمندسازی، مجله تدبیر، 15(149): 83.
 3. - بهنامی، ژوزف(1384)،یادگیری سازمانی، نشریه تدبیر، 161: 19.
 4. - بابایی ،علی اکبر، خلیلی عراقی، مریم ، یقین لو،مهرانگیز (1381)، تواناسازی کارکنان سرمایه‌گذاری بی جایگزین،مجله تدبیر، 129: 86.
 5. - رحیم‌نیا،بهروز،کزیمی‌مزیدی،احمدرضا،اسلامی،قاسم(1390)، تأثیر فرهنگ یادگیرى بر یادگیرى کارکنان در محیط کار به‌واسطه‌ی توانمندسازى روان‌شناختی و اثربخشى مدیریتى،بهبود مدیریت،3(14): 102-121
 6. - سهرابی، بابک. فروزنده، سکینه. و رئیسی وانانی، ایمان (1390)، ارائه مدلی جامع برای ارزیابی تسهیم دانش در سازمان‌های پروژه محور دولتی بر مبنای عوامل انسانی، سازمانی، فنی، مجله مدیریت دولتی،7(3): 95-114.
 7. - طاهری،مرتضی،نظری،ندا،غیاثی،سعید(1395)، فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان‌شناختی: پیش‌بینی کننده‌های یادگیری در محیط کار،مجله‌ی مطالعات آموزش و یادگیری،8(2): 19-36
 8. - عدلی، فریبا(1384) ،مدیریت دانش حرکت به فراسوی دانش، انتشارات فراشناختی اندیشه، تهران.
 9. - عسگری، ناصر(1384)،بررسی رابط عوامل سازمانی (ساختار، فرهنگ، تکنولوژی)، وزارت کار و امور اجتماعی با استراتژی مدیریت دانش، پایان نامه دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 10. - عبدالهی ، بیژن و عبدالرحیم نوه ابراهیم (1386)، توانمندسازی کارکنان کلید طلایی مدیریت منابع انسانی ، چاپ دوم ، تهران: موسسه نشر ویرایش
 11. - عباسی، عنایت، کابلی، نرجس، فرهادیان، همایون (1392)، بررسی فرهنگ یادگیری سازمانی در سازمان حفاظت، محیط‌زیست: کاربرد مدل سازمان یادگیرنده، تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران،44(2): 317-328.
 12. - فروزنده، سکینه، شفیع، محمد علی، سهرابی بابک، رئیسی ، انانی، ایمان،( 1388)،بررسی رابطه میان عوامل مؤثر بر تسهیم دانش در سازمان‌های پروژه محور، دومین اجلاس ملی مدریت دانش.
 13. - قربانی‌زاده، وجه‌اله،خالقی‌نیا،شیرین(1384)،نقش انتقال دانش ضمنی در توانمندسازی کارکنان،فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، 2: 85-105.
 14. -Ashton, D. N. (2004). The impact of organizational structure and practices on learning in the workplace. International Journal of Training and Development, 8: 43–53.
 15. -Bartol K. M., Srivastava A. (2002).Encouraging knowledge sharing: The role of organizational reward systems. Journal of Leadership and Organizational Studies, 9(1): 64–76.
 16. -Bates, R., Khasawneh, S. (2005). Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International Journal of Training and Development, 9(2): 96-109.
 17. -Bowen, D. E. & Lawler, E. E.(1992). The Empowerment of Service Workers. What, Why, Who, When, Sloan Management Review.
 18. -Bollen, K.A. (1989), Structural Equation Models with Latent Variables, New York: Wiley & Sons.
 19. -Bagozzi, Richard P. and Youjae Yi,(1988),On the Evaluation of Structural Equation Models, Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (Spring),74-94.
 20. -Chan, C.C.A., Scott-Ladd, B. (2004). Organisational learning: Some considerations for human resource practitioners. Asia Pacific Journal of Human Resources, 42(3): 336–347.
 21. -Conger, J.A., Kanungo, R.n.(1988). The Empowerment Process: Integrating Theory and Practice. Academy of Management Review,13(3):471-482.
 22. -Carmines, E., and Zeller, R.,(1979). Reliability and Validity Assessment. Sage Publications, Beverly Hills, California.
 23. -Doornbos, A. J., Bolhuis, S., & Denessen, E. (2004). Exploring the relation between work domains and work-related learning: the case of the Dutch police force. International Journal of Training and Development, 8(3):174-190.
 24. -Ergenli, A, Saglam, G &Selin, M (2007).Psychological empowerment and its relationship to trust in immediate managers, Journal of Business Research, 60:41-9.
 25. -Egan, T. M., Yang, B. M., & Bartlett, K. R. (2004). The effects of organizational learning culture and job satisfaction on motivation to transfer learning and turnover intention. Human Resource Development Quarterly, 15(3):279–301.
 26. -Fornell, C., Larcker, D.F.,(1981),”Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error”,Journal of Marketing Research 18(1), 39-50.
 27. -Foos, Ted., Schum, Gray and Rothenberg, Sandra(2006). Tacit Knowledge Transfer and the Knowledge Disconnect, Knowledge Management, 10(1): 6-18.
 28. -Feiz,D.,Dehghani Soltani,M., Farsizadeh,H. (2017). The effect of knowledge sharing on the psychological empowerment in higher education mediated by organizational memory, Studies in Higher Education,1-17 DOI: 10.1080/03075079.2017.1328595
 29. -Fernandez, S. and Moldogaziev, T. (2013), Employee Empowerment, Employee Attitudes, and Performance: Testing a Causal Model. Public Admin Rev, 73: 490–506. doi:10.1111/puar.12049
 30. -Friedman, V. J., Lipshits, R. & Overmeer, W. (2001). Creating conditions for organizational learning. In M. Dierkes, A. B. Antal, J. Child, & I. Nonaka (Eds.), Organizational learning and knowledge (pp. 757–774). London, England: Oxford University.
 31. -Hornstein. Hennry, (2006). Empowerment as a way to facilitate change. The Innovation Journal: The Public Sector Innovation Journal,9(1):1-13.
 32. -Haldin-Herrgard,T.(2000),Difficulties in diffusion of tacit knowledge in organizations. Journal of Intellectual Capital, 1(4): 357-365, https://doi.org/10.1108/14691930010359252
 33. -Hung, R. Y., Yang, B., Lien, B. Y., McLean, G. N., & Kuo, Y. (2010).Dynamic capability: Impact of process alignment and organizational learning culture on performance. Journal of the World Business,45:258-294.
 34. -Hu, L.T. and Bentler, P.M.,(1999),Cutoff Criteria for Fit Indexes in Covariance Structure Analysis: Conventional Criteria Versus New Alternatives, Structural Equation Modeling, 6 (1), 1-55.
 35. -Jo, S.J. , Joo, B.K.B(2011), Knowledge Sharing: The Influences of Learning Organization Culture, Organizational Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors, Journal of Leadership & Organizational Studies, 18(3): 353–364.
 36. -Jimenez-Jimenez, D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of business research, 64:408-417.
 37. -Lee C. K., Al-Hawamdeh S. (2002).Factors impacting knowledge sharing. Journal of Information and Knowledge Management, 1(1): 49-56.
 38. -Marsick, V. J. & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the value of an organization's learning culture: The dimensions of the learning organization questionnaire. Advances in Developing Human Resources, 5: 132–151.
 39. -Murray, P., & Donegan, K. (2003). Empirical linkages between firm competencies and organizational learning. The Learning Organization, 10(1): 51–62.
 40. -Montes, F. J., Moreno, A. R., & Morales, V. G. (2005). Influence of sup poet Leadership and teamwork cohesion on Organizational learning, innovation and performance: an empirical examination, Technovation, 25:1159-1172.
 41. -MacCallum, R.C., Browne, M.W., and Sugawara, H., M.,(1996),”Power Analysis and Determination of Sample Size for Covariance Structure Modeling”,Psychological Methods, 1 (2), 130-49.
 42. -Nonaka, I. & Takeuchi, H. (1995), The Knowledge Creating Company -How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation. Harvard Business Review.
 43. -Nonaka, I. (1994). A Dynamic Theory of Organizational Knowledge Creation, Organization Science, 5(1):14-37.
 44. -Polanyi, M. (1966). The tacit dimension. New York: Doubleday & Co.
 45. -Pan, S.L., Newell, S., Huang, J. & Galliers, R.D. (2007). Overcoming knowledge management challenges during ERP implementation. The need to integrate and share different types of knowledge. Journal of the American Society for information Science and Technology, 85(3): 404-419.
 46. -Pedler, M., Bourgoyne, J., and Boydell (1991), The Learning Company: A Strategy of Sustainable Development. London: McGraw-Hill.
 47. -Quinn,R.E. and G.M. Spreitzer (1997), The road to empowerment: seven questions every leader should consider organizational dynamics, Journal of Quality Management, 26(2):37-49.
 48. -Reich, A., Rooney, D. & Boud, D. (2015). Dilemmas in continuing professional learning: learning inscribed in frameworks or elicited from practice. Studies in Continuing Education, 37(2):131-141.
 49. -Robey, D., Ross, J.W., & Boudreau, M.C. (2002). Learning to implement enterprise systems, An exploratory study of the dialectics of change. Journal of Management Information Systems, 19(1):17-46.
 50. -Rue. L., Byars. L, (2003). Management: 10th edition, Mc Graw-Hill. P:150.
 51. -Roy, YJC & Sheena S (2005).Empowerment through choice? a critical analysis of the effects of choice in organizations, Research in Organizational Behaviors, 27: 41-79.
 52. -Scott, C., Jaffe, D. (1991). Empowerment, First Edition, crisp.
 53. -Schein, E. H. (2004). Organizational culture and leadership (3rd ed. Vol. 1). San Francisco, CA: Jossey-Bass Inc Pub.
 54. -Siegall, M. & Gardner, S. (2000). Contextual factors of psychological empowerment. Personnel Review, 29:703–722.
 55. -Smet, K., De Witte, H. & Kyndt, E. (2015). Antecedents and outcomes of informal workplace learning: A systematic review. Congress of the European of Work and organizational psychology (EAWOP) edition: Oslo,Norway.
 56. -Short, P. M., & Rinehart, J. S. (1992). School participant empowerment scale: Assessment of level of empowerment within the school environment. Educational & Psychological Measurement,52(4): 951.
 57. -Slater, S. F., & Narver, J. C. (1995). Market orientation and the learning organization. Journal of Marketing, 59(3):63–74.
 58. -Sorakraikitikul,M.,Siengthai,S.,(2014).Organizational learning culture and workplace spirituality: Is knowledge-sharing behaviour a missing link?, The Learning Organization, 21(3): 175-192, https://doi.org/10.1108/TLO-08-2011-0046
 59. -Spreitzer, G. M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5):1442-1465.
 60. -Senge. Peter, (1990). The Fifth Discipline: The art and practice of learning organization. Doubleday Dell; New York.
 61. -Tubbs. S and Moss. S, (2000). Human communication, eighth edition, McGraw-Hill. P: 421.
 62. -Thomas, K.W and Velthouse. B.A, (1990). Cognitive element of empowerment: an interpretive modle of intrinsic task motivation. Academy of management Review,15: 666-681.
 63. -Tempelton, Cary F.,Lewis Brucer R., Snuder Charles A. (2002). Development of a Measure for the Organization Learning construct. Journal of Management Information Systems, 19(2):175.218.
 64. -Wu, W.W., Lee, Y. (2007). Selecting knowledge management strategies by suing analytic network process. Expert system with applications, 32(2): 841-847.
 65. -Wang, T., Chang, T. (2007). Forecasting the probability of successful knowledge management by consistent fuzzy preference relations. Expert Systems with Application, 32(3): 801-813.
 66. -Wang, E., Klein, G., & Jiang, J.J. (2007). IT support in manufacturing firms for a knowledge management dynamic capability link to performance. International Journal of Production Research, 45(11): 2419-2434.
 67. -Whetten. David A and Cameron. Kim S, (2004). Developing management skills. Publishing as Prentice Hall.
 68. -Yang, J. (2010). The Knowledge Management Strategy and Its Effect on Firm Performance: A Contingency Analysis. International Journal of Production Economics, 125 (2), 215–223.
 69. -Zheng, W., Yang, B., & McLean, G.N. (2009). Linking Organizational Culture, Structure, Strategy, and Organizational Effectiveness: Mediating Role of Knowledge Management, Journal of Business Research, 63 (7): 763- 771.