بررسی تأثیر مدیریت دانش بر ارتقاء سرمایه‌های فکری (مورد مطالعه: شرکت قطارهای مسافری رجاء)

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

چکیده     محیط کسب‌وکار مبتنی بر دانش، در بسیاری از کشورهای جهان مستلزم یک مدل و نامگذاری جدید است که در برگیرنده دارایی‌های ناملموس باشد در این وضعیت، مفهوم نوظهور"سرمایه فکری" توجه روزافزونی را به خود جلب کرده است. سرمایه فکری شامل دانش، اطلاعات، دارایی فکری و تجربه است که می‌تواند برای ایجاد ثروت‌آفرینی مورد استفاده واقع شود. در این میان تلاش برای توسعه این سرمایه به منظور ارتقاء رقابت‌پذیری سازمان‌ها ضروری به نظر می‌رسد. تحقیق حاضر تأثیر مدیریت دانش را در ارتقاء سرمایه فکری در شرکت قطارهای مسافری مورد سنجش قرار می‌دهد. در این مطالعه تأثیر میان قابلیت مدیریت دانش بروی ارتقاء سرمایه فکری در شرکت قطارهای مسافری رجاء بر مبنای مدل ترزا برای سنجش قابلیت مدیریت دانش و همچنین مدل بنتیس برای سنجش سرمایه فکری، مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر وجود تأثیر مثبت و معنی‌دار عامل مذکور بر ارتقاء سرمایه فکری می‌باشد. به منظور تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


 1. رضاییان، علی، قلیچ‌لی، بهروز و نظری، حمیدرضا (1391). بررسی تأثیر ویژگی‌های شغل بر خلق دانش در سطح فردی. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. شماره 10.
 2. قلیچ‌لی، بهروز (1388). مدیریت دانش: فرایند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکری در کسب‌وکارها (چاپ اول). تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).
 3. کشاورزی، علی‌حسین و کریمیان، محمد وزین (1392). کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری. فصلنامه چشم‌انداز مدیریت دولتی. سال چهارم، شماره 14.
 4. مشبکی، اصغر (1377). مدیریت رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
 5. Bontis, N. (2004). National Intellectual capital Index: An United Nations initiatives for the Arab region. Intellectual Capital, 5, 13-39.
 6. Bontis, N. (2001). Managing organizational knowledge. Ontario: Idea Group Publishing.
 7. Bukowitz, W. and Williams, R. (2000) the knowledge management fieldbook, Prentice Hall, london.
 8. Cohen, S. (2007). Intellectual capital and corporate performance in knowledge-intensive SMEs. Learning Organization, 14, 241-262.
 9. Dalkir, K. (2005) knowledge management in theory & practice. Elsevier Butterworth Heinemann, 7.
 10. Huang, c. Luther, R. & Tayles, M. (2007). An evidence-based taxonomy of intellectual capital. Intellectual Capital, 8, 386-403.
 11. Marr, B. (2005). Perspectives on intellectual capital. Oxford: Elsevier Butterworth-Heinemann.
 12. Marr, B. and Schiuma, G. (2001). Measuring and managing intellectual capital and knowledge assets in new economy Organization. London: Bourne, M. (ED).
 13. Marr, B. Gupta, O. Pike,S. & Roos, G. (2003). Intellectual capital and knowledge management effectiveness. Management Decision 41, 771-781.
 14. Marr, B. Schiuma, G. & Neely, A. (2003). Intellectual capital: defining key performance indicators for Organizational knowledge assets. Business Process management, 10, 98-110.
 15. McElory, M (1999) the knowledge life cycle, ICM Conference Miami.
 16. Meyer, M. and Zack, M. (1996) "the design and implementation of information products, Sloan Management Review, 37, 49-53.
 17. Pike, S. & Roos, G. (2002). Measuring the impact of knowledge management in companies, 5th world congress on intellectual capital, Hamilton, 23rd McMaster business conference.
 18. Roost, G. Roost, J. (1997. measuring your company s intellectual performance, Journal of Long Range Planning, 30(3), 413-426
 19. Salemi Langeroodi, I. Bahrami, H. & Rezaei kelidbari, H. (2014). The effect of the knowledge management and intellectual capital on organizational performance in State Banks of Rasht. international Journal of Management and Humanity Sciences 3, (10), 3223-3233.
 20. Salmaninezhad, R. Daneshvar, M. (2014).Relationship Analysis between Intellectual Capital and nowledge Management(Case study: Tehran Scie nce & Technology Park), INTERDISCIPLINARY JOURNAL OF CONTEMPORARY RESEARCH, 3(10).
 21. Teresa, L, Ju, Chia-Ying Li & Tien-Shiang Lee (2006). A Contingency model for knowledge management capability and innovation, Industrial Management & data syste