تأثیر تسهیم دانش، تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی سازمانی هدفمند در پرتو عدالت سازمانی ادراک شده

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

2 موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت برنامه ریزی

چکیده

امروزه سازمان­ها در محیطی به شدت رقابتی فعالیت دارند که لزوم پویایی­های دانش برای آن­ها افزایش یافته است. یکی از این پویایی­ها پدیده­ای تحت عنوان فراموشی سازمانی هدفمند است که مدیریت صحیح آن گامی مؤثر در رقابت­پذیری سازمان محسوب می­گردد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر تسهیم دانش و تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی سازمانی هدفمند در پرتو عدالت سازمانی ادراک شده در سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشد . این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها از نوع پیمایشی است. برای گردآوری داده­های پژوهش ، نمونه آماری شامل275 نفر از کارکنان سازمان فناوری اطلاعات انتخاب شد . ابزار اندازه‌گیری پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد تسهیم دانش دیکسون ، تمایل به یادگیری فیشر ، تمایل به استفاده از فناوری چنگ و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن  و در نهایت پرسشنامه­ محقق ساخته فراموشی هدفمند تدوین شد . برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها، روش‌های آماری t تک نمونه‌ای، تحلیل مسیر که به ترتیب از نرم‌افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس استفاده ‌شده است. نتایج نشان می‌دهد،که تسهیم دانش و تمایل به یادگیری و فناوری اطلاعات بر فراموشی هدفمند  تأثیر معناداری دارد  و عدالت سازمانی در این رابطه در نقش تعدیلگر ظاهر می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of knowledge sharing, willingness to learn and information technology on Intentional organizational forgetting obscurity in the light of perceived organizational justice

نویسندگان [English]

 • faraj allah rahnavard 1
 • fatemeh bagheri galleh 2

1 Higher Education and Research Management and Planning Research Institute

2 Higher Education and Research Management and Planning Research Institute

چکیده [English]

Today, organizations operate in a highly competitive environment, which has increased the need for knowledge dynamism for them. One of these dynamics is the phenomenon of Intentional organizational forgetting, the correct management of which is an effective step in the competitiveness of the organization. The purpose of this study was to investigate the effect of knowledge sharing and the willingness to learn and information technology on Intentional organizational obscurity in the light of perceived organizational justice in ICT. To collect data, a sample of 275 employees of the Information Technology Organization was selected . The Measuring tool, was Dixon's knowledge sharing standard questionnaire, Fisher's desire to learn, the willingness to use Cheng technology and organizational justice, Nihouf and Morman. Finally, a researcher-made forgetfulness questionnaire was developed. For analysis of data, statistical methods of single sample t, path analysis using SPSS and PLS software, respectively. The results show that knowledge sharing and the willingness to learn and information technology have a significant effect on Intentional forgetfulness and organizational justice appears to be moderator in this regard.

 1. علیزاده، معصومه؛ قلاوندی، حسن؛ اشرفی، فرشید، (1396)،" پیش‌بینی اخلاق کاری براساس مؤلفه‌های عدالت‌سازمانی ادراک شده ". فصلنامة اخلاق در علوم و فنّاوری، سال دوازدهم، شماره 1.
 2. عزیزی، آمنه،(1389)،"رابطة بین عدالت سازمانی و وجدان‌کاری و دلبستگی شغلی در میان کارکنان ستادی‌ ادارات آموزش و پرورش شهر اصفهان" دانشکدة علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.
 3. قلاوندی، حسن؛ علیزاده.معصومه، (1393)،" تحلیل همبستگی ویژگی‌های رهبری خدمت‌گزار مدیران، عدالت‌سازمانی ادراک شده و وجدان کاری" فصلنامة فرآیند مدیریت توسعه، دورة 27، شماره 3.
 4. هادیزاده مقدم،اکرم؛قلیچ لی،بهروز؛محبی،پروین،(1391)،"بررسی رابطه بین تسهیم دانش و نوآوری در سازمان های خدمات مالی".پژوهش های مدیریت در ایران،دوره 17،شماره 1.
 5. Akgun, A. E., Byrne, J. C., Lynn, G. S., Keskin, H. (2007). Organizational unlearning as changes in beliefs and routines in organizations. Journal of Organizational Change Management, 20(6), 794-812.
 6. Ajzen, I. (2002). Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of Control, and the Theory of Planned Behavior1. Journal of applied social psychology, 32(4),665-683.
 7. Anand, V., Manz, C. C., Glick, W. H. (1998). An organizational memory approach to information management. Academy of Management Review, 23(4), 796-809.
 8. Argote, L., Epple, D. (1990). Learning curves in manufacturing. Science, 247, 920-924.
 9. cheng, w., Tang, Y., Lo, H. J. (2013). A Study on the Willingness to Use Information System of Sport Event Based on Information System Success Model. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 9(2), 31-40.
 10. Cho, D. Y., Kwon, D. B. (2005). Self-directed learning readiness as an antecedent of organizational commitment: a Korean study. International Journal of Training and Development, 9(2), 140-152.
 11. Christensen, P. H. (2007). Knowledge sharing: moving away from the obsession with best practices. Journal of Knowledge Management, 11(1), 36-47.
 12. Confessore, S. J. (1997). Building a Learning Organization: Communities of Practice, Self-Directed Learning, and Continuing Medical Education. The Journal of Continuing Education in the Health Professions, 17, 5-11.
 13. Colquitt, J. A.; Conlon D. E.; Wesson, M. J.; Porter, C. O. L. H.; &Ng, K. Y. (2001). Justice at the millennium: A metaanalyticreview of 25 years of organizational justice research. Journal ofApplied Psychology, 86: 425445.
 14. De Holan, P. M. (2011). Agency in Voluntary Organizational Forgetting. Journal of Management Inquiry, 20(3), 317–322.
 15. De Holan, P. M., Phillips, N., Lawrece, T. B. (2004). Managing organizational forgetting. MIT Sloan Management Reviw, 45(2), 45-51.
 16. Dierickx, I., Cool, K. (1989). Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage. Management Science, 35, 1-11.
 17. Dillon, A., Morris, M. G. (1996). User Acceptance of Information Technology: Theories and Models. Annual Review of Information Science and Technology, 14(4), 3-32.
 18. Dixon, N. M. (2000). Common Knowledge: How Companies Thrive by Sharing What They Know. Harvard Business School Press Boston, MA, USA.
 19. Fernandez, V., Sune, A. (2009). Organizational forgetting and its causes: an empirical research. Journal of Organizational Change Management, 22(6), 620-634.
 20. Fichman, R. G. (2000). The diffusion and assimilation of information technology innovations (pp. 105-128): Citeseer.
 21. Fisher, M. J., King, J. (2010). The self-directed learning readiness scale for nursing education revisited: A confirmatory factor analysis. Nurse Education Today, 30, 44–48.
 22. Greve, H. R., Taylor, A. (2000). Innovations as catalysts for organizational change: Shifts in organizational cognition and search. Administrative Science Quarterly, 45(1), 54-80.
 23. Guglielmino, L. M. (1977). Development of the Self-directed Learning Readiness Scale. Unpublished doctoral dissertation University of Georgia, Georgia, USA.
 24. Hara, N., Hew, K. F. (2007). Knowledge-sharing in an online community of health-care professionals. Information Technology & People, 20(3), 235-261.
 25. Hedberg, B. L., Nystrom, P. C., Starbuck, W. H. (1976). Camping on seesaws: Prescriptions for a self-designing organization. Administrative Science Quarterly, 21(1), 41-65.
 26. Hillebrandt, A., Barclay, L. J. (2013). Integrating organizational justice and effect: New Insights, Challenges, and Opportunities. Social Justice Research, 26(4), 513–531.
 27. Hoegl, M., Parboteeah, K. P., Munson, C. L. (2003). Team-level antecedents of individuals’ knowledge networks. Decision Sciences, 34(4), 741-770.
 28. Hooff, B. V., Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. Journal of knowledge management, 8(6), 117-130.
 29. Huang, D., Chen, S., Jia, R. (2016). Effects of Intentional Organizational Forgetting on New Product Performance of Each Stage: The Moderating Effect of Absorptive Capacity. Management of Engineering and Technology (PICMET): Technology Management for Social Innovation, 16, 1968-1975.
 30. Huang, C. C. (2009). Knowledge sharing and group cohesiveness on performance: An empirical study of technology R&D teams in Taiwan. Journal of Technovation, 29, 786-797.
 31. Igbaria, M., IIvari, J. (1995). The effects of self-efficacy on computer usage. International Jornal Managment Science, 23(6), 587-605.
 32. Jaber,M.Y,Kher.H.,Davis.D.,(2003). Countering forgetting through training and deployment. Production Economics , 85, 33–46.
 33. Kaneshiro, P. (2008). Analyzing the organizational justice, trust, and commitment relationship in A public organization. Doctor of philosophy. North Central University.
 34. Lin, H. F., Lee, G. G. (2004). Perceptions of senior managers toward knowledge sharing behavior. Management Decision, 42(1), 108-125.
 35. Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. International Journal of Manpower, 28(3/4), 315-332.
 36. Lodhi, S. A. (2005). Culture Based Knowledge Sharing Model. (doctoral dissertation), National College of Business Administration & Economics.
 37. Luarn, P., Lin, H. H. (2005). Toward an understanding of the behavioral intention to use mobile banking. Computers in Human Behavior, 21, 873-891.
 38. Marouf, L. N. (2007). Social networks and knowledge sharing in organizations: a case study. Journal of knowledge management, 11(6), 110-125.
 39. Niehoff, B. P., Moorman, R. H. (1993). Justice as a mediator of relationship between methods of monitoring and organizational citizenship behavior. Academy of Management Journal, 36(3), 527-556.
 40. Reid, F. (2003). Creating a knowledge sharing culture among diverse business units. Employment Relations Today, 30(3), 43-49.
 41. Sert, A., Elçi, M., Uslu, T., Şener, I. (2014). The effects of organizational justice and ethical climate on perceived work related stress. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 150, 1187–1198.
 42. Smith, M. E., Lyles, M. A. (2011). In Praise of Organizational Forgetting. Journal of Managemen Inquiry, 20(3), 311–316.
 43. Song, S. (2002). An Internet knowledge sharing system. Journal of Computer Information Systems, 42(3), 25-30.
 44. Steijn, B., Tijdens, k. (2005). Workers and Their Willingness to Learn: Will ICT-Implementation Strategies and HRM Practices Contribute to innovation?. Creativity and Innovation Management, 14(2), 151-159.
 45. Straka, G. A., Nenniger, P. (1995). A conceptual framework for self-directed learning readiness. In H. B. Long and Associates (Eds.), New dimensions inself-directed learning, 243-256.
 46. Szulanski, G. (1996). Exploring Internal Stickiness: Impediments to the Transfer of Best Practice Within the Firm. Strategic Management Journal, 17(Special Issue: Knowledge and the Firm), 27-43.
 47. Tsang, E. W. K., Zahra, S. A. (2008). Organizational unlearning. Human Relations, 61(10), 1435-1462.
 48. Venkatesh, V., Davis, F. D. (2000). A Theoretical Extension of the Technology Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies. Management Science, 46(2), 186–204.
 49. Weick, K. E. (1993). The collapse of sensemaking in organizations: the Mann Gulch disaster. Administrative Science Quarterly, 38(4), 628-652.