بررسی اثر جو تیم و رهبری توانمندساز در رفتار تسهیم دانش اعضای تیم

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده تسهیم دانش در بین افراد برای بکارگیری شایستگی‌های کلیدی و کسب مزیت رقابتی در دنیای رقابتی قرن بیست و یکم امری حیاتی است. از آنجا که تسهیم دانش امری داوطلبانه است و اجباری در کار نیست بنابراین متکی بر استراتژی‌های نرم است. بنابراین در این پژوهش بر آن شدیم که اثر جو تیم و رهبری توانمندساز را بر رفتار تسهیم دانش افراد مورد بررسی قرار دهیم. بر این اساس مدلی بر مبنای مطالعات پیشین مدیریت دانش ارائه شد که داده‌ها از 285 نفر از دانشجویان تیم‌های ورزشی دانشکده‌های دانشگاه تهران جمع آوری شد. برای آزمون مدل از معادلات ساختاری و روشPLS استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که جو تیم و رهبری توانمندساز با واسطه نگرش، رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهند و همچنین جو تیم به طور مستقیم نیز رفتار تسهیم دانش افراد را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها