دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1401، صفحه 1-176 
مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران

صفحه 43-72

10.52547/jpap.2021.221738.1054

دکتر فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد هاشمی