دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 49، فروردین 1401، صفحه 1-176 
دوگانه سیاست-اداره: شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری در نظام مدیریت دولتی ایران

صفحه 15-41

10.52547/jpap.2021.222532.1074

غلامعلی طبرسا


مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران

صفحه 43-72

10.52547/jpap.2021.221738.1054

دکتر فتاح شریف زاده؛ رضا واعظی؛ وجه الله قربانی زاده؛ محمد هاشمی


شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته

صفحه 73-96

10.52547/jpap.2021.221525.1045

فریبرز فتحی چگنی؛ امیر هوشنگ نظر پوری؛ سید نجم الدین موسوی؛ رضا سپهوند


به کارگیری رویکرد کیفی فراترکیب به منظور ارائه الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی

صفحه 97-115

10.52547/jpap.2022.223266.1097

تهمینه برهانی؛ علی اصغر پورعزت؛ عباس منوریان


ارائه چارچوبی جهت طبقه‌بندی انگیزه‌های کارآفرینی براساس جهت و منبع انگیزه

صفحه 117-136

10.52547/jpap.2021.222646.1080

خدیجه عزیزی؛ مهدی حسین پور؛ بیژن رضایی


طراحی مدلی برای فعال‌سازی برند داخلی در سازمان‌های خدماتی از منظر فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی برندمحور (مطالعه موردی بانک ملت)

صفحه 137-159

10.52547/jpap.2021.220866.1047

شهرام جمالی؛ علی حمیدی زاده؛ مسعود کیماسی؛ حمیدرضا یزدانی


عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنانِ وزارت ورزش و جوانان

صفحه 161-176

10.52547/jpap.2021.221883.1062

عباسعلی رستگار؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محسن عین علی