دوگانه سیاست-اداره: شناسایی و طبقه‌بندی شاخص‌های تمایز میان مشاغل سیاسی و اداری در نظام مدیریت دولتی ایران ---- انتشار در شماره بهار 1401

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسنده

استاد دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری - مدیریت دولتی، مدیریت منابع انسانی

10.52547/jpap.2021.222532.1074

چکیده

هدف: طراحی و اعتبارسنجی مقیاسی به منظور سنجش و جانمایی صندلی‌های اداری در طیف سیاسی-حرفه‌ای.
طراحی/روش‌شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر با رویکرد قیاسی-استقرایی و در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله کیفی با مراجعه به مبانی نظری و انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان گویه‌های مقیاس شناسایی شده است . در مرحله کمی با بهره‌گیری از روش‌های روایی صوری و محتوا و پایایی به روش‌های آلفای کرونباخ و آزمون-آزمون مجدد نسبت به اعتبار سنجی ابزار طراحی شده اقدام گردید.
یافته‌های پژوهش: پس از مرور ادبیات و انجام مصاحبه و انجام اصلاحات پیشنهادی خبرگان پرسشنامه اولیه با 72 گویه تنظیم شد. در بررسی روایی صوری 5 گویه حذف شد. پس از محاسبه شاخص روایی محتوا 4 گویه و پس از محاسبه نسبت روایی محتوا 6 گویه دیگر نیز حذف و به این ترتیب پرسشنامه نهایی با 61 گویه در ده بعد تنظیم شد.
محدودیت‌ها و پیامدها: کمبود پژوهش‌های میدانی بومی پیرامون موضوع پژوهش با هدف بهره‌گیری از یافته‌های آنها در تحقیق.
پیامدهای عملی: با بهره‌گیری از مقیاس معرفی شده می‌توان به تعیین نوع صندلی‌ها در سازمان‌های اداری کشور پرداخت و بر اساس نتایج به دست آمده به بازنویسی شرح مشاغل سیاسی و حرفه‌ای متناسب با هر صندلی اقدام نمود. پیامد این کار ممانعت از تغییرهای فله‌ای در مناصب دولتی پس از هر انتخابات و استقرار سیستم برنامه‌ محوری بجای فرد محوری در کشور و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی است.
ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه شاخص‌هایی عملیاتی برای مشخص کردن حرفه‌ای یا سیاسی بودن سمت‌ها در نظام مدیریت دولتی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Politics-Administration Dichotomy: Identify and Classify the indicators of differentiation between Political and Administrative Jobs in Iran Public Administration System

نویسنده [English]

  • gholamali tabarsa
Professor, Shahid Beheshti University, Faculty of Management and Accounting - Public Administration, Human Resource Management
چکیده [English]

Purpose: Design and validation of a scale to measure and position administrative seats in the political-professional spectrum.
Design/Methodology/Approach: The present study has been done with the deductive-inductive approach in two stages. In the qualitative stage, be referring to the theoretical foundations and conducting structured interviews with experts, scale items have been identified. In the quantitative stage, using face and content validity and Cronbach’s alpha and test-retest methods, the designed scale was validated.
Research Findings: After reviewing the literature and conducting interviews, and making corrections suggested by the experts, the initial questionnaire was prepared with 72 items. In the face validity review, five items were removed. After calculating the CVI, four items were removed, and after calculating the CVR, another six items were removed, and thus, the final questionnaire was adjusted with 61 items in 10 dimensions.
Limitations & Consequences: Lack of local field research on the subject of research in order to use their findings in the study.
Practical Consequences: Using the introduced scale, it is possible to determine the type of seats in the Iran administrative organizations, and based on the obtained results, rewrite the descriptions of the political and professional job description to each seat. The consequences of this work are to prevent significant changes in administrative positions after each election and the establishment of a program-based system instead of a person-centered one, and, as a result, the realization of the goals set out in the high-level documents.
Innovation or value of the Article: Provide operational indicators to determine the professional or political positions in the public administrative system

کلیدواژه‌ها [English]

  • Politics-administration dichotomy
  • scale design
  • Validation
  • Political seats
  • Professional Seats