مختصات فرهنگ اداری: ارزش های خدمات عمومی در نظام اداری ایران

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای کیفی)

نویسندگان

1 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف: اهتمام به خط‌مشی‌گذاری سالم و نافذ، کاری بسیار دشوار است، و به همین دلیل لزوم ایجاد آزمایشگاه برای تدوین، اجرا و ارزیابی خط‌مشی‌های طراحی‌شده برای اجرا در جامعه، اهمیت می‌یابد. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی است.
روش‌شناسی: در این پژوهش، با رویکرد پژوهش کیفی فراترکیب طی گام‌های هفت‌گانه‌، به ارزیابی و تحلیل یافته‌های پژوهش پیشین پرداخته شده است.
یافته‌های پژوهش: الگوی طراحی آزمایشگاه خط‌مشی در قالب 8 مقوله اصلی شامل تشخیص مشکل خط‌مشی، کارکنان آزمایشگاه خط‌مشی، ذی‌نفعان آزمایشگاه خط‌مشی، نقش آزمایشگاه خط‌مشی در حکومت، برنامه‌های آزمایشگاه خط‌مشی، محل آزمایشگاه خط‌مشی، فضای فیزیکی آزمایشگاه خط‌مشی و خروجی مورد انتظار آزمایشگاه خط‌مشی، ارائه گردیده است. بنابراین، به منظور شناسایی مشکلات آحاد جامعه، باید آزمایشگاه‌های خط‌مشی با حضور خبرگان خط‌مشی‌گذاری و همچنین ذی‌نفعان در حوزه‌های مختلف کشور با امکانات و فضای فیزیکی مناسب تشکیل شود که با برنامه‌ریزی صحیح مشکلات جامعه را شناسایی کرده و با همکاری گروه‌های تحقیقاتی متفاوت به پیدا کردن راه حل برای این مشکلات بپردازد و با همکاری دولت و حاکمیت، خط‌مشی‌های تبیین شده را اجرایی نماید.
محدودیت‌ها و پیامدها: از جمله محدودیت‌های این پژوهش می‌توان به عدم وجود کار مشابه و عدم آشنایی کامل خبرگان با مبحث طراحی آزمایشگاه خط‌مشی اشاره کرد.
پیامدهای عملی: در صورت بهره‌گیری صاحبنظران حوزه خط‌مشی‌گذاری از این مدل، آزمایشگاهی با فضای فیزیکی و محیطی مناسب همراه با به‌کارگیری کارکنان و ذی‌نفعان مناسب، می‌توانند به تبیین راه‌حل‌های کاربردی برای مشکلات جامعه بپردازند و به طور کلی محلی برای تلاقی گفتمان بین خبرگان آگاه در جنبه‌های مختلف یک مشکل کلان جامعه ایجاد خواهد شد.
ابتکار یا ارزش مقاله: استفاده از الگوی این مطالعه می‌تواند فرآیند طراحی و بسط خط‌مشی‌های کلان کشور را با سهولت بیشتری عملیاتی کند. لذا ارزش افزوده این مطالعه را می‌توان تسهیل نمودن فرآیند خط‌مشی‌گذاری در بستر آزمایشگاه خط‌مشی با پیروی از مولفه و شاخص‌های الگوی ارائه شده دانست.
کلیدواژه‌ها: خط‌مشی، خط‌مشی‌گذاری، آزمایشگاه خط‌مشی، فراگرد خط‌مشی‌گذاری، تشخیص مشکل خط‌مشی
نوع مقاله: مقاله علمی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Coordinates of administrative culture: values of public services in the administrative system of Iran

نویسندگان [English]

 • Fatah sharifzadeh 1
 • Reza Vaezi 2
 • Vajhollah Ghorbanizadeh 3
 • mohammad hashemi 4

1 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

2 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

3 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.

4 PhD. student, Faculty of management, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Purpose: The purpose of this study is to identify public values ​​that are the basis of decision-making and actions in public and governmental organizations. The subject studied in this paperis related to the issues such as ambiguity in the allocation of resources, measuring the consequences of services, measuring the performance of the administrative system, ambiguity in the selection of decision-making options and the behavior of public service organizations.
Design/Methodology/Approach: 67 relevant policy documents (laws, regulations, guidelines, etc.) have been reviewed and analyzed by thematic analysis method.
Research Findings: After counting, reviewing and analyzing valid policy documents, finally 335 descriptive codes, 23 basic themes, 8 organizing themes and a global theme have been counted and the framework of public values ​​has been presented accordingly. The organizing themes listed include reliability, expertise, de-bureaucracy, the behavior of public servant, quality, intellectual dynamism, administrative transformation, and excellence.
Limitations & Consequences: One of the main limitations of this study is the impossibility of accessing upstream policy documents in document centers, which are classified as confidential or semi-confidential ones.
Practical Consequences: Providing a basis for allocating resources, measuring service outcomes, measuring administrative system performance, selecting decision-making options, and conducting public service organizations.
Innovation or value of the Article: This article, in accordance with the argument made, enumerates the general values in the context of the Iranian administrative system, which is specific to Iranian culture.
Paper Type: Research Article

کلیدواژه‌ها [English]

 • Public Value
 • Policy Documents
 • Administrative Culture
 • Administrative System
 1. Alford, J., & O’Flynn, J. (2009). Making Sense of Public Value: Concepts, Critiques and Emergent Meanings’. International Journal of Public Administration, 32(3), 171-191.
 2. Andersen, L. B., Jørgensen, T. B., Kjeldsen, A. M., Pedersen, L. H., & Vrangbæk, K. (2012). Public value dimensions: Developing and testing a multi-dimensional classification. International Journal of Public Administration35(11), 715-728.
 3. 1993. State of the Service Report 2017–18, Australian Public Service Commission. No. 147. Available at https://www.apsc.gov.au/state-service-report-2017-18.
 4. Baehler, K., Liu, A. C., & Rosenbloom, D. H. (2014). Mission-extrinsic public values as an extension of regime values: Examples from the United States and the People’s Republic of China. Administration & Society46(2), 199-219.
 5. Bannister, F., & Connolly, R. (2014). ICT, public values and transformative government: A framework and programme for research. Government Information Quarterly, 31(1), 119-128.
 6. Beck-Jørgensen, T. B. (2006). Public values, their nature, stability and change. The case of Denmark. Public Administration Quarterly, 30 (4), 365-398.
 7. Benington, J. (2009). Creating the public in order to create public value?. Intl Journal of Public Administration32(3-4), 232-249.
 8. Blaug, R., Horner, L., & Lekhi, R. (2006). Public value, citizen expectations and user commitment. London: The Work Foundation.
 9. Bozeman, B. (2007). Public values and public interest: Counterbalancing economic individualism. Georgetown University Press.
 10. Bozeman, B. (2009). Public values theory: Three big questions. International Journal of Public Policy4(5), 369-375.
 11.  

مختصات فرهنگ اداری ....

صفحه 70

 • Bozeman, B., & Johnson, J. (2015). The political economy of public values: A case for the public sphere and progressive opportunity. The American review of public administration45(1), 61-85.
 1. Bracci, E., Papi, L., Bigoni, M., Deidda Gagliardo, E., & Bruns, H. J. (2019). Public value and public sector accounting research: a structured literature review. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management31(1), 103-136.
 2. Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
 3. Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Bloomberg, L. (2014). Public value governance: Moving beyond traditional public administration and the new public management. Public administration review74(4), 445-456.
 4. Chantillon, M., Crompvoets, J., & Peristeras, V. (2020). Prioritizing public values in e-government policies: A document analysis. Information Polity, (Preprint), 1-26.
 5. Cole, M., & Parston, G. (2006). Unlocking public value. A new model for achieving high performance in public service organizations. Hoboken, NJ: Wiley.
 6. Creswell, J.W. (2018). Thirty Basic Skills That Qualitative Researchers Must Know. Translated by: Yazdani, H., & Mohammadi, F. Negah Danesh. (in persion)
 7. Danaeefard, H. (2016). Managerial Movement in Public Sector: Past, Present, Future.Samt, Tehran. (in persion)
 8. Doustar, M., & Karimi, YM. (2019). Developing an Evaluation Model for Police Agencies Based on a Public Value-oriented Healthy Administration System. Disciplinary Management Research, 14 (2): 343-364. (in persion)
 9. Field, N., & Tran, R. (2018). Reinventing the public value of libraries. Public Library Quarterly37(2), 113-126.
 10. Fukumoto, E., & Bozeman, B. (2018). Public Values Theory: What Is Missing?. The American Review of Public Administration, 0275074018814244.
 11. Hartley, J., Parker, S., & Beashel, J. (2019). Leading and recognizing public value. Public Administration.
 12. Holzer, M. (2004). Public productivity handbook. CRC Press.
 13. Hosseinpour, D., Ghorbanizadeh, V., Aliakbary, H., zare, H. (2018). The axial value components of the entrepreneurship policy making framework. Public Administration Perspaective, 9(4), 151-174. (in persion)
 14. Jørgensen, T. B., & Bozeman, B. (2007). Public values: An inventory. Administration & Society39(3), 354-381.
 15. Jørgensen, T. B., & Rutgers, M. R. (2015). Public values: Core or confusion? Introduction to the centrality and puzzlement of public values research. The American Review of Public Administration45(1), 3-12.
 16. Kelly, G., Mulgan, G., & Muers, S. (2002). Creating Public Value: An analytical framework for public service reform. London: Strategy Unit, Cabinet Office.
 17. Kernaghan, K. (2003). Integrating values into public service: The values statement as centerpiece. Public administration review63(6), 711-719.
 18. Kuitert, L., Volker, L., & Hermans, M. H. (2019). Taking on a wider view: public value interests of construction clients in a changing construction industry. Construction Management and Economics37(5), 257-277.
 19. Memarzadeh, Gh., & Jahangirfard, M. (2010). Designing a value-based management model in Iranian government organizations. Researcher Journal, 7 (19): 34-51. (in persion)
 20.  

PAP

 (1) 13

صفحه 71

 • Merriam, S. (1995). What Can You Tell From An N of l?: Issues of validity and reliability in qualitative research. PAACE Journal of lifelong learning4, 50-60.
 1. Meynhardt, T. (2009). Public value inside: What is public value creation?. Intl Journal of Public Administration32(3-4), 192-219.
 2. Mirsapasi, N., Memarzadeh, Gh., Najaf Beigi, M., & Alizadeh, M. (2013). Introducing the value model of Iranian government organizations, Management of Government Organizations, 1 (2): 53-70. (in persion)
 3. Molina, A. D. (2009). Values in public administration: The role of organizational culture. International Journal of Organization Theory and Behavior12(2), 266.
 4. Nabatchi, T. (2010). The (re) discovery of the public in public administration. Public Administration Review70, S309-S311.
 5. Nabatchi, T. (2017). Public values frames in administration and governance. Perspectives on Public Management and Governance1(1), 59-72.
 6. Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2017). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. International Journal of Qualitative Methods16(1), 1609406917733847.
 7. Petrescu, M. (2019). From marketing to public value: towards a theory of public service ecosystems. Public Management Review, 1-20.
 8. Rutgers, M. R. (2008). Sorting out public values? On the contingency of value classification in public administration. Administrative Theory & Praxis, 30(1), 92-113.
 9. Rutgers, M. R. (2015). As good as it gets? On the meaning of public value in the study of policy and management. The American Review of Public Administration45(1), 29-45.
 10. Salahi Kajor, E. (2013). Establishing a Strategic Orientation in order to Create Public Value: A Case Study of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran. National Studies on Librarianship and Information Organization, 23(4), 6-20.
 11. Samadi-Miarkolaei, H., Faghihi, A., & Daneshfard, K. (2018). Understanding the Role of Administrators' Personal and Social Values on Implementation of Approved Policies in Iranian Public Organizations. Journal of Public Administration, 10(4), 529-562. (in persion)
 12. Samaratunge, R., & Wijewardena, N. (2009). The changing nature of public values in developing countries. Intl Journal of Public Administration32(3-4), 313-327.
 13. Schedler, K., & Proeller, I. (2007). Public management as a cultural phenomenon: Revitalizing societal culture in international public management research. International public management review8(1).
 14. Sharifi, SM., & Modellian, F. (2016). Identify public values influencing public policy process to achieve the public interest of citizens. Industry and University, 9 (31 and 32): 83-92. (in persion)
 15. vaezi, S., afri, A., nargesian, A., shams, A. (2019). Designing of a Model Evaluating Performance for Iranian National Tax System with an Approach to Respect of Ethical Principles. Public Administration Perspaective, 10(2), 121-158. (in persion)
 16. Van der Wal, Z. (2008). Value solidity: Differences, similarities and conflicts between the organizational values of government and business.
 17. Van der Wal, Z., Huberts, L., Van den Heuvel, H., & Kolthoff, E. (2006). Central values of government and business: Differences, similarities and conflicts. Public Administration Quarterly, 314-364.
 18.  

مختصات فرهنگ اداری ....

صفحه 72

 • Van der Wal, Z., Nabatchi, T., & De Graaf, G. (2015). From galaxies to universe: A cross-disciplinary review and analysis of public values publications from 1969 to 2012. The American Review of Public Administration45(1), 13-28.
 1. Van Wart, M. (1998). Changing public sector values. New York: Garland Publishing.
 2. Wade, N. L. (2019). Is Health Care a Public Value?. International Journal of Public Administration, 1-10.
 3. Waldo, D., (1968). What is Public Administration? In: idem, The Study of Public administration. 11th ed. (pp. 1-14). New York: Chandler & Sharp.
 4. Wallmeier, F., Helmig, B., & Feeney, M. K. (2018). Knowledge construction in public administration: A discourse analysis of public value. Public Administration Review, 79(4), 488-499.
 5. Wang, X., & Wang, Z. (2020). Beyond efficiency or justice: The structure and measurement of public servants’ public values preferences. Administration & Society, 52(4), 499-527.