شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای رهبری چابک در سازمان های دانش بنیان: یک رویکرد آمیخته ---- انتشار در شماره بهار 1401

نوع مقاله : پژوهشی (با رویکردهای آمیخته)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

4 استاد، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه لرستان، خرم آباد، ایران

10.52547/jpap.2021.221525.1045

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفت. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کمی و کیفی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شرکت های دانش بنیان در استان لرستان هستند که 30 نفر از خبرگان آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تایید شد و داده های به دست آمده از مصاحبه با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل شد و پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک شناسایی شدند. در بخش کمی برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه مقایسه زوجی استفاده شد که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تایید شد و با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی پیشایندها و پسایندهای سبک رهبری چابک انجام گرفت و مهم ترین عوامل و پیامدهای آن مشخص گردید. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان پیشایندهای رهبری چابک، انعطاف پذیری، مهارت تفکر خلاقانه، قابلیت مدیریت ذینفعان، شخصیت یادگیرنده، آگاهی محیطی بالا و سواد دیجیتال مهم ترین عوامل هستند همچنین از میان پسایندهای رهبری چابک، چابکی سازمان، افزایش رضایتمندی و تعهد کارکنان، افزایش رضایتمندی و تعهد مشتریان، ترویج تفکر خلاقانه و پرهیز از سکون، اشاعه فرهنگ یادگیری مداوم و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان نیز مهم ترین پیامدهای این سبک رهبری در سازمان های دانش بنیان می باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and prioritizing the antecedents and consequences of agile leadership in knowledge-based organizations: A mixed approach

نویسندگان [English]

  • Fariborz Fathi Chegeni 1
  • amir hoshang nazarpioori 2
  • Seyed Najmodin Moosavi 3
  • Reza Sepahvand 4
1 PhD Candidateof Management, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
2 2. Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
3 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
4 Professor, Department of Management, Faculty of Management and Economics, Lorestan University, Khorramabad, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was to identify and prioritize the antecedents and consequences of agil leadership style using fuzzy Delphi method. This research is a type of research mixed with a quantitative and qualitative approach in the inductive paradigm, which is applied in terms of purpose and exploratory in terms of nature and method. The statistical population of the research was knowledgebased companies in Lorestan Province, from which 30 experts were selected according to purposive sampling method. In the qualitative part, a semi-structured interview was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed using CVR coefficient and Kappa-Cohen test, and the data obtained from the interview were analyzed using Atlas.ti software and coding method. And the antecedents and consequences of the agile leadership style were identified. In the quantitative part, a pairwise comparison questionnaire was used to collect information, the validity and reliability of which were confirmed by content validity and retesting and the most important factors and consequences were identified. The results show that among the precedents of agile leadership, flexibility, creative thinking skills, stakeholder management ability, learner personality, high environmental awareness and digital literacy are also the most important factors. Organizational Agility, increasing Employee satisfaction and commitment, increasing customer satisfaction and commitment, promoting creative thinking and avoiding stagnation, spreading the culture of continuous learning and increasing the efficiency and effectiveness of the organization are the most important consequences of this leadership style in knowledge-based organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Agility
  • Agile Leadership
  • Knowledge Based Organizations