دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1401، صفحه 15-185 
طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

صفحه 61-90

10.52547/jpap.2023.223639.1110

محمدرضا ابراهیمی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ مریم اخوان خرازیان