دوره و شماره: دوره 13، شماره 4 - شماره پیاپی 52، دی 1401، صفحه 15-185 
بررسی تأثیر تاب‌آوری فردی و رهبری تحول‌آفرین بر رفتار تیمی نوآورانه با توجه به نقش میانجی تاب‌آوری تیمی و نقش تعدیل گر جو یادگیری

صفحه 15-34

10.52547/jpap.2022.227380.1191

مریم طهرانی؛ الهام حیدری؛ فرزاد مرادپور؛ کامران فرج زاده


تحلیل رابطه بین مهارت‌های رهبری پایدار و هم‌آفرینی با میانجی‌گری اعتمادشناختی در بین اعضای هیأت علمی دانشگاه بیرجند درسال 1399

صفحه 35-59

10.52547/jpap.2022.227484.1194

فاطمه طاهرپور؛ حجت ناصحیان


طراحی و تبیین مدل مدیریت استعداد (مورد مطالعه: صنعت خودرو)

صفحه 61-90

10.52547/jpap.2023.223639.1110

محمدرضا ابراهیمی؛ طیبه امیرخانی؛ اکرم هادی زاده مقدم؛ مریم اخوان خرازیان


واکاوی پیامدهای شبکه‌سازی سیاسی در نظام سیاست‌گذاری (مورد مطالعه: سازمان های دولتی استان لرستان)

صفحه 91-112

10.52547/jpap.2021.222957.1086

یوسف محمدی مقدم؛ عبدالله ساعدی؛ فرحناز آهنگ


رابطه حکمرانی خوب با اعتماد عمومی با میانجی گری ادراک اثر بخشی دولت الکترونیک

صفحه 113-136

10.52547/jpap.2022.225344.1150

منوچهر اسدی؛ محمد عطایی؛ محمود درودیان


فراترکیب مدل ارزیابی آثار و پیامدهای سیاست‌ها و راهبردهای کلان: مورد مطالعه جوامع دانشگاهی

صفحه 137-160

10.52547/jpap.2022.226973.1182

بابک خسروی؛ حسین عیسایی؛ محسن میری؛ علی طاهری


ارائه الگویی جامع و دوسوتوان برای گونه شناسی راهبردهای پاسخ به بحران-های سازمانی

صفحه 161-185

10.52547/jpap.2022.227720.1198

محمد طالاری؛ مینا خوشرو