عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنانِ وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان - مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

هدف: تطبیق‌پذیری شغلی یک ویژگی مطلوب است و افرادی که انطباق بیشتری با  شغل خود دارند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه‌ی مثبتی در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می­کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش میانجیگری رفتار نوآورانه و تطبیق­پذیری شغلی در رابطۀ بین قابلیت­های زیرساختی و عجین شدن با عملکرد نوآورانه است.
طراحی/ روش‌شناسی/ رویکرد: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ­- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعۀ آماری پژوهش کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (به تعداد 890 نفر) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 269 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه­های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسشنامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه­گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته­های پژوهش: یافته­های پژوهش نشان داد که قابلیت­های زیر­ساختی بر رفتار نوآورانه کارکنان و تطبیق­پذیری شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین عجین­شدن با شغل بر تطبیق­پذیری شغلی و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، رفتار نوآورانه و تطبیق­پذیری شغلی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
محدودیت­ها و پیامدها: فقدان پژوهش‎های مشابه و نبود مبانی نظری مناسب برای توسعه فرضیه­ها مهم‎ترین محدودیت‎ها بودند.
پیامدهای عملی: پژوهش انجام شده در صنعت ورزش صورت گرفته است که همین امر تعمیم‎پذیری آن به سایر حوزه‎ها را تا حدی با چالش مواجه می‎کند.
ابتکار یا ارزش مقاله: دستیابی به بهبود عملکرد کارکنان از طریق انطباق ویژگی فردی با خصوصیات شغلی.
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Innovative Performance: Examining the Role of Infrastructure Capability and of Job Engagement on the Job Adaptability and Behavioral Innovation of Ministry of Sports and Youth Staff

نویسندگان [English]

 • Abbas Ali Rastgar 1
 • Morteza Maleki Minbashrazgah 2
 • Hooshmand Bagheri Garbollagh 3
 • Mohsen Eynali 4

1 Associate Prof., Faculty of Economics, Management and Administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran

2 Associate Professor. Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

3 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan Iran

4 Ph.D. Student of Public Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Purpose: Job adaptability is a desirable feature and those who are more in line with their job, are more satisfied with their job, have a positive attitude and show a high commitment to the organization and their colleagues. The present study seeks to determine the role of mediating behavioral innovation and job adaptability: examining the relation of infrastructural capability and engagement with the innovative performance.
Design/Methodology/Approach: The present study is practical in terms of the goal and in terms of data collection is descriptive which has been conducted through survey method. The statistical population is all employees of the Ministry of Sports and Youth (N= 890), that according to Krejcie & Morgan table 269 people were selected by random sampling method. The standard questionnaires were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfying after making necessary corrections. The Structural equation modelling was used to analyze the data.
Research Findings: The results of the study showed that infrastructural capabilities have a positive and significant effect on innovative behavior and job adaptability, also job engagement had a positive and significant effect on job adaptability and behavioral innovation. Moreover, innovative behavior and job adaptability had a positive and significant effect on the innovation performance.
Limitations & Consequences: The lack of similar research and the lack of appropriate theoretical foundations for the development of hypotheses were the most important limitations.
Practical Consequences: Research has been done in the sports industry, which challenges its generalization to other fields to some extent.
Innovation or value of the Article: To achieve employee performance improvement by adapting personal characteristics to job characteristics.
Paper Type: Research paper

کلیدواژه‌ها [English]

 • Job Adaptability
 • Behavioral Innovation
 • Infrastructural Capabilities
 • Job Engagement
 1. Abdallah, A. B., Phan, A. C., & Matsui, Y. (2016). Investigating the effects of managerial and technological innovations on operational performance and customer satisfaction of manufacturing companies. International Journal of Business Innovation and Research10(2-3), 153-183.‏
 2. Almodarresi, M., Pourhossein, M., & Bagheri Garboolag, H. (2018). Investigating the role of job engagement with career adaptability in employees and relief workers of Semnan Red Crescent Society, Scientific Journal of Rescue Relief, 10(3), 45-57. (in Persian).
 3. Balogun, N. A., Mejabi, O. V., & Bello, O. W. (2017). Introducing learner infrastructural capabilities into information systems success model using E-learning. University of Sindh Journal of Information and Communication Technology1(1), 8-16.‏
 4. Chang, H. T., Chou, Y. J., Liou, J. W., & Tu, Y. T. (2016). The effects of perfectionism on innovative behavior and job burnout: Team workplace friendship as a moderator. Personality and Individual Differences, 96, 260-265.
 5. Chen, I. J., & Popovich, K. (2003). Understanding customer relationship management (CRM) people, process and technology. Business Process Management Journal, 9(5), 672–688.
 6. Christian, M. S., Garza, A. S., & Slaughter, J. E. (2011). Work engagement: A quantitative review and test of its relations with task and contextual performance. Personnel psychology64(1), 89-136.‏
 7. Chuang, S. H., & Lin, H. N. (2013). The roles of infrastructure capability and customer orientation in enhancing customer-information quality in CRM systems: Empirical evidence from Taiwan. International Journal of Information Management, 33(2), 271 281.‏
 8. Daneshi Moghaddam, M. D., Vazife, Z., & Roknabadi, A. D. (2016). The Effects of Firm Orientation and Customer Relationship Management on firm Performance. International Journal of Humanities and Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-5926, 1000-1021.
 9. Grissemann, U., Plank, A., & Brunner- Sperdin, A. (2013). Enhancing business performance of hotels: The role of innovation and customer orientation. International Journal of Hospitality Management, 33, 347-356.
 10. Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: A meta-analysis. Journal of applied psychology87(2), 268.‏
 11. Hasani, Z., Ahmadi, B., Zarifi, F. (2019). The effect of perception social Status on work engagement in teachers of physical education. Scientific Journal of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 6(4), 93-106. (Persian).
 12. Jayachandran, S., Sharma, S., Kaufman, P., & Raman, P. (2005). The role of relational information processes and technology use in customer relationship management. Journal of Marketing, 69(4), 177–192.
 13. ‏ Jiang, Z., Hu, X., & Wang, Z. (2018). Career adaptability and plateaus: The moderating effects of tenure and job self-efficacy. Journal of Vocational Behavior, 104, 59-71.‏
 14. Jung, H. S., Jung, Y. S., & Yoon, H. H. (2021). COVID-19: The effects of job insecurity on the job engagement and turnover intent of deluxe hotel employees and the moderating role of generational characteristics. International Journal of Hospitality Management, 92, 102703.‏
 15. Kapel D. E & Newka, E­, American Educator,s Encyclopedia, New york.Greeweed Press, 1997.
 16. Khosravizadeh, E., Kamankesh, A., Moghadasi, H., Zohrevandian, K. (2019). The relationship between Organizational Justice and Job Eengagement with Organizational Performance of coaches (case study: Arak Sports boards). Scientific Journal Of Organizational Behavior Management in Sport Studies, 6(1), 55-63. (in Persian).
 17. Kleysen, R.F., Street, C.T., (2001). Toward a multi-dimensional measure of individual innovative behavior. Journal of Intellectual Capital, 2 (3), 284–296.
 18. Kord Naij, A., Moshbeki, A., Sasani, M., Delkhah, B. (2014). Investigating the effects of dynamic capabilities on organizational performance with balanced scorecard approach. Journal of executive management, scientific-research, 6th year, No. 12.
 19. Kuang, CH., & Ying, Ch. (2007). The work adjustment of Taiwanese expatriates. The Business Review, 8 (2): 267-72.
 20. Melville, N., Kraemer, K., & Gurbaxani, V. (2004). Information technology and organizational performance: An integrative model of IT business value. MIS Quarterly, 28(2), 283–322.
 21. Meng, Y., Wang, Y., & Tian, X. (2021). Job Crafting Paths for Job Engagement: An Empirical Study among Chinese Social Workers. Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance45(2), 142-167.‏
 22. Nelson, D. L., & Simmons, B. L. (2003). Health psychology and work stress: A more positive approach. Handbook of occupational health psychology2, 97-119.‏
 23. Nota, L., Ginevra, M. C., & Soresi, S. (2012). The Career and Work Adaptability Questionnaire (CWAQ): A first contribution to its validation. Journal of adolescence35(6), 1557-1569.‏
 24. Pouryazdani Kojour, M., Kiakojouri, D., Taghipour, H. A., & Ghafari, M. (2021). Presenting a Behavioral Innovation Model Using Knowledge-Based Human Resource Management in Public Educational Organizations. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences.‏
 25. Ren, F., & Zhang, J. (2015). Job stressors, organizational innovation climate, and employees’ innovative behavior. Creativity Research Journal27(1), 16-23.
 26. Rudolph, C. W., Lavigne, K. N., Katz, I. M., & Zacher, H. (2017). Linking dimensions of career adaptability to adaptation results: A meta-analysis. Journal of Vocational Behavior102, 151-173.‏
 27. Savickas, M. L., & Porfeli, E. J. (2012). Career Adapt-Abilities Scale: Construction, reliability, and measurement equivalence across 13 countries. Journal of vocational behavior80(3), 661-673.‏
 28. Schaufeli, W. B., Bakker, A. B., & Salanova, M. (2006). The measurement of work engagement with a short questionnaire: A cross-national study. Educational and psychological measurement66(4), 701-716.‏
 29. Son, J., Park, O., Bae, J., & Ok, C. (2020). Double-edged effect of talent management on organizational performance: the moderating role of HRM investments. The international journal of human resource management31(17), 2188-2216.‏
 30. Tabarsa, G., geravand, B., taheri, S., shahbakhsh, B. (2021). to investigate the relationship between Work Place Spirituality and Organizational Commitment using Work Engagement as a mediator variable. Public Administration Perspaective, 12(2), 145-178. (in Persian).
 31. Tajeddini, K., Trueman, M., 2012. Managing Swiss hospitality: how cultural antecedents of innovation and customer-oriented value systems can influence performance in the hotel industry. International Journal of Hospitality Management, 31 (4), 1119–1129.
 32. Tsai, C. (2011). Innovative behaviors between employment modes in knowledge intensive organizations. International Journal of Humanities and Social Science1(6), 153-162.
 33. Vătămănescu, E. M., Cegarra-Navarro, J. G., Andrei, A. G., Dincă, V. M., & Alexandru, V. A. (2020). SMEs strategic networks and innovative performance: a relational design and methodology for knowledge sharing. Journal of Knowledge Management.‏ 69, 2-14.
 34. Wang, H. J., Demerouti, E., & Le Blanc, P. (2017). Transformational leadership, adaptability, and job crafting: The moderating role of organizational identification. Journal of Vocational Behavior, 100, 185-195.‏