عملکرد نوآورانه: واکاوی نقش قابلیت های زیرساختی و عجین شدن با شغل بر تطبیق پذیری شغلی و رفتار نوآورانه کارکنانِ وزارت ورزش و جوانان

نوع مقاله : پژوهشی ( با رویکردهای کمی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان - مدیریت دولتی، مدیریت رفتار سازمانی

2 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

10.52547/jpap.2021.221883.1062

چکیده

هدف: تطبیق‌پذیری شغلی یک ویژگی مطلوب است و افرادی که انطباق بیشتری با شغل خود دارند، از شغل خود رضایت بیشتری داشته، روحیه‌ی مثبتی در کار نشان داده و نسبت به سازمان و همکاران خود تعهد بالایی ابراز می‌کنند. هدف از پژوهش حاضر واکاوی نقش میانجیگری رفتار نوآورانه و تطبیق‌پذیری شغلی در رابطۀ بین قابلیت‌های زیرساختی و عجین شدن با عملکرد نوآورانه است.
روش: اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از نظر ﻫﺪف ﻛﺎرﺑﺮدی و از ﻧﻈﺮ جمع‌آوری داده‌ها، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ‌- ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ اﺳﺖ. جامعۀ آماری پژوهش کلیة کارکنان وزارت ورزش و جوانان بودند (به تعداد 890 نفر) که با توجه به جدول کرجسی و مورگان 269 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‎نامه‌های استاندارد استفاده شد. روایی صوری پرسش‎نامه با نظر متخصصان مورد تأیید قرار گرفت و روایی سازه و پایایی ترکیبی ابزار پژوهش نیز، از طریق برآورد مدل اندازه‌گیری و پس از انجام اصلاحات لازم، به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری استفاده گردید.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که قابلیت‌های زیر‌ساختی بر رفتار نوآورانه کارکنان و تطبیق‌پذیری شغلی تأثیر مثبت و معناداری داشته و همچنین عجین‌شدن با شغل بر تطبیق‌پذیری شغلی و رفتار نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. افزون بر این، رفتار نوآورانه و تطبیق‌پذیری شغلی بر عملکرد نوآورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد.
محدودیت‌ها: فقدان پژوهش‎های مشابه و نبود مبانی نظری مناسب برای توسعه فرضیه‌ها مهم‎ترین محدودیت‎ها بودند.
پیامدهای عملی: پژوهش انجام شده در صنعت ورزش صورت گرفته است که همین امر تعمیم‎پذیری آن به سایر حوزه‎ها را تا حدی با چالش مواجه می‎کند.
ابتکار: دستیابی به بهبود عملکرد کارکنان از طریق انطباق ویژگی فردی با خصوصیات شغلی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovative Performance: Examining the Role of Infrastructure Capability and of Job Engagement on the Job Adaptability and Behavioral Innovation of Ministry of Sports and Youth Staff

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Rastgar 1
  • Morteza Maleki Minbashrazgah 2
  • Hooshmand Bagheri Garbollagh 3
  • Mohsen Eynali 4
1 Associate Prof., Faculty of Economics, Management and Administrative sciences, Semnan University, Semnan, Iran
2 Associate Professor. Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
3 Ph.D. Student of Business Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan Iran
4 Ph.D. Student of Public Management, Faculty of Economics, Management and Administrative Sciences, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Objective: Job adaptability is a desirable feature and those who are more in line with their job, are more satisfied with their job, have a positive attitude and show a high commitment to the organization and their colleagues. The present study seeks to determine reflection on the role of mediating behavioral innovation and job adaptability: examining the role of infrastructure capability and of job engagement on the innovative performance.
Methodolgy: In terms of the applied results and goal, the present study is descriptive which has been conducted through survey method. The population of all employees of the Ministry of Sport and Youth (N= 890), that according to Krejcie & Morgan table 269 were selected by random sampling method. The standard questionnaires were used to collect data. The content validity of the questionnaire was confirmed by a panel of experts. The construct validity and the composite reliability of the research instrument were tested by estimating the measurement model and they were satisfied after making necessary corrections. The Structural equation modelling to analyze the data.
Findings: The results of the study showed that infrastructural capabilities have a positive and significant effect on innovative behavior and job adaptability, Also job engagement had a positive and significant effect on job adaptability and behavioral innovation. Moreover, innovative behavior and job adaptability had a positive and significant effect on the innovation performance.
Results and limitations: The lack of similar research and the lack of appropriate theoretical foundations for the development of hypotheses were the most important limitations.
Practical implications: Research has been done in the sports industry, which challenges its generalization to other fields to some extent.
Article Value: Achieve employee performance improvement by adapting personal characteristics to job characteristics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Job Adaptability
  • Behavioral Innovation
  • Infrastructural Capabilities
  • Job Engagement