دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 51، مهر 1401، صفحه 15-186 
به‌کارگیری رویکرد تحلیل مضمون در ارائه الگوی پیامدهای تحمل ابهام رهبران

صفحه 15-34

10.52547/jpap.2022.226090.1164

وجیهه سعادت؛ بهروز قلیچ لی؛ علی رضائیان؛ غلامعلی طبرسا


فراترکیب عوامل درونی و بیرونی و تسهیلگرهای تحول نظام اداری

صفحه 35-71

10.52547/jpap.2022.226151.1168

سحر بابایی؛ رضا واعظی؛ علی اصغر پورعزت؛ داوود حسین پور


استراتژی پاداش برای سازمان‌های مشمول مدیریت خدمات کشوری بر اساس مدل هی‌گروپ و شاخص‌های کار شایسته و تحلیل ماتریس اهمیت - عملکرد (مطالعه موردی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان قم)

صفحه 73-93

10.52547/jpap.2021.222000.1063

علی اکبر استادیان؛ رضا سپهوند


پیشران‌های توسعه دولت کارآفرین با استفاده از روش فراترکیب

صفحه 95-114

10.52547/jpap.2021.220604.1013

الهه میری نژاد؛ نورمحمد یعقوبی؛ مسعود دهقانی


طراحی و تبیین مدل سیاستگذاری دولت الکترونیک با رویکرد اقتصاد مقاومتی

صفحه 115-141

10.52547/jpap.2022.227148.1185

امید زرین پور؛ بهرام علیشیری؛ فرزانه بیک زاده عباسی


تاثیرگذاری و تاثیرپذیری ترجیحات کاری کارکنان نسل هزاره در سازمان های دولتی با استفاده از رویکرد دیمتل

صفحه 143-166

10.52547/jpap.2022.225881.1159

عباسعلی رستگار؛ مهدیه ویشلقی؛ حمیده فرهنگ فلاح


طراحی مدل دانشگاه کارآفرین با رویکرد یادگیری سازمانی در آموزش عالی (مورد مطالعه: واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد خراسان رضوی)

صفحه 167-186

10.52547/jpap.2022.223024.1088

سیده فاطمه طوسی؛ الهام فریبرزی؛ محمود قربانی